Mic71

Chữ ký

Cho tôi ly nữa, thêm ly nữa; - Uống cả đêm nay với bạn hiền. -Những kẻ tiểu nhân xin đừng đến; - Hãy để thềm kia đá mọc rêu.
Top