nguarung

Chữ ký

Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
Vô duyên đối diện bất tương phùng

Người theo dõi

Top