Nguyễn Linh 1988

Vui vẻ, thận thiện, hòa đồng...
Giới tính
Nam
Top