oceanmoney

Còn hai con mắt khóc người một con.
Còn hai con mắt một con khóc người.
Con mắt còn lại nhìn cuộc đời tôi.
Nhìn tôi lên cao nhìn tôi xuống thấp.
Nơi ở
Ở đâu còn lâu mới nói
Nghề nghiệp
Tài chính

Chữ ký

Ồ zê các bạn ơi...

Người theo dõi

Top