phicongtre1

Giới tính
Nam

Chữ ký

Đời là bể khổ. Qua được bể khổ là qua đời
Top