Thủy_Chiến

Chữ ký

Ở đời, nói ngược làm xuôi
Nói sao làm vậy thì đời còn chi?
Top