Uỳnh

Chữ ký

Xăng có thể cạn, lốp có thể mòn nhưng số máy số khung không bao giờ thay đổi!

Người theo dõi

Top