Recent Content by Vodka42

  1. Vodka42

    Đổ lavie vô bình xăng thì làm sao?

    Đâu mà!Xăng nặng hơn nước nên chìm xuống dưới, nước nổi lên trên!Vì thế bác vẫn chạy được!Nhưng khi gần hết xăng sẽ có biến cố!
Top