199x

  1. doctor76

    [Funland] Loạt ảnh Việt Nam 199x của Tây lông

    Tiếp tục loạt ảnh Việt Nam 198x, mời các cụ tiếp-tục thưởng- thức và hồi- tưởng về thập niên 199x qua những bức ảnh của Tây lông. Thập niên 199x, khác với 198x, đó là sự chuyển đổi mạnh-mẽ của nền kinh tế, sự thay đổi của xã hội, và những hình ảnh thập niên 199x có vẻ gần gũi với nhiều cụ OF...
Top