Recent Content by doctor76

 1. doctor76

  [Funland] Dịch sách cổ : An Nam Tức Sự của sứ thần nhà Nguyên

  Tháng 3 năm thứ 21 [ 1284], Đào Bỉnh Trực 陶秉直 đi sứ về, Trần Nhật Huyên dâng biểu trần tình, lại đem thư đến Kinh Hồ Chiêm Thành Hành tỉnh 荊湖占城行省, đại ý giống với thư trước. Lại theo [ lời] Quỳnh Châu 瓊州 An phủ sứ 安撫使Trần Trọng Đạt 陳仲達 nghe Trịnh Thiên Hữu 鄭天祐 nói: - Giao Chỉ qua lại mưu-tính...
 2. doctor76

  [Funland] Dịch sách cổ : An Nam Tức Sự của sứ thần nhà Nguyên

  Tháng 10, triều đình lại sai Đào Bỉnh Trực 陶秉直 cầm ấn thư đến dụ nước này. Tháng 11, Triệu Chứ đến An Nam. Trần Nhật Huyên bèn sai bọn Trung lượng Đại phu 中亮大夫 Đinh Khắc Thiệu丁克紹, Trung Đại phu 中大夫 Nguyễn Đạo Học 阮道學 đem phương vật theo Triệu Chứ vào hầu, lại sai bọn Trung phụng Đại phu 中奉大夫...
 3. doctor76

  [Funland] Dịch sách cổ : An Nam Tức Sự của sứ thần nhà Nguyên

  Tháng 10 năm thứ 18 [ 1781], lập An Nam Tuyên úy ti 安南宣慰司, lấy Bốc Nhan Thiết Mộc Nhi卜顏鐵木兒 làm Tham tri Chính sự 參知政事, Hành Úy sứ Đô Nguyên suý 行宣慰使都元帥, lập riêng quan lại giúp việc các cấp bậc [ âm mưu chiếm Đại Việt và biến Đại Việt thành quận huyện]. Tháng đó, chiếu lệnh vì Trần Quang Bính...
 4. doctor76

  [Funland] Dịch sách cổ : An Nam Tức Sự của sứ thần nhà Nguyên

  Tháng 3 năm thứ 16 [ 1279], bọn Sài Xuân đến kinh sư trước, lưu Trịnh Quốc Toản 鄭國瓚 lại đợi ở Ung Châu. Xu mật viện [ xàm] tấu: - Vì Trần Nhật Huyên không sang chầu, nhưng sai sứ giả báo mệnh, giả bộ từ chối, kéo dài thời gian, xảo nịnh đã nhiều, lại trái chiếu chỉ, cầu xin thánh thượng đem...
 5. doctor76

  [Funland] Dịch sách cổ : An Nam Tức Sự của sứ thần nhà Nguyên

  Nguyên bản thì nó không ghi là Thái Tông hay Thánh Tông đâu cụ, chỉ khi vua mất nó mới chép tiến hiệu, còn lại cứ tên thật nó viết.
 6. doctor76

  [Funland] Dịch sách cổ : An Nam Tức Sự của sứ thần nhà Nguyên

  À, đoạn này nó viết nhầm chữ Hán đấy cụ. Hoặc do lỗi khắc in, em sẽ đính chính lại .
 7. doctor76

  [Funland] Dịch sách cổ : An Nam Tức Sự của sứ thần nhà Nguyên

  Nó đòi cống nhiều lắm cụ, nhưng khổ nhất là cống người Việt, gồm toàn người đẹp, thợ khéo tay, thầy thuốc, thầy tử vi âm dương ....
 8. doctor76

  [Funland] Dịch sách cổ : An Nam Tức Sự của sứ thần nhà Nguyên

  Không phải đâu cụ, Sử Nguyên vẫn gọi vua đầu tiên là Trần Nhật Cảnh [ tức vua Trần Thái Tông] vua thứ 2 là Trần Quang Bính [ tức vua Trần Thánh Tông] và Trần Nhật Huyên [ tức vua Trần Nhân Tông]
 9. doctor76

  [Funland] Dịch sách cổ : An Nam Tức Sự của sứ thần nhà Nguyên

  Ngày thứ 2 tháng 12 [ 1278], Trần Nhật Huyên đến quán sở gặp sứ giả. Ngày thứ 4, Trần Nhật Huyên bái đọc chiếu thư. Bọn Sài Xuân truyền chiếu chỉ xong, nói: - Nước chúng mày nội thuộc hơn 20 năm, gần đây 6 việc thưa thấy theo. Ngươi nếu không chầu, thì sửa thành trì của ngươi, chỉnh đốn quân sĩ...
 10. doctor76

  [Funland] Dịch sách cổ : An Nam Tức Sự của sứ thần nhà Nguyên

  À, cái này cụ nói đúng,
 11. doctor76

  [Funland] Dịch sách cổ : An Nam Tức Sự của sứ thần nhà Nguyên

  Đúng rồi cụ, nó ép kinh khủng quá
 12. doctor76

  [Funland] Dịch sách cổ : An Nam Tức Sự của sứ thần nhà Nguyên

  Tháng 11 Nhuận [ 1278], bọn Sài Xuân đến trại Vĩnh Bình 永平 thuộc Ung Châu 邕州, Trần Nhật Huyên sai người dâng thư, nói: - Nay nghe quốc công 國公 [ chỉ Sài Xuân] hạ cố đến đất tệ cảnh [ biên giới] này, dân ngoài biên không ai không kinh hãi, không biết sứ giả người nước nào mà đến ở chỗ này, xin...
 13. doctor76

  [Funland] Dịch sách cổ : An Nam Tức Sự của sứ thần nhà Nguyên

  Người trong nước lập Thế tử của Quang Bính là Trần Nhật Huyên 陳日烜 [ tức vua Trần Thánh Tông], sai Trung thị Đại phu 中侍大夫 Chu Trọng Ngạn 周仲彥, Trung lượng Đại phu 中亮大夫 Ngô Đức Thiệu 吳德邵 vào triều [ Nguyên] báo tin vua [ Trần] đã mất. Mùa hạ, lúa mất mùa. Tháng 8, động đất 3 lần, nhiều súc vật...
 14. doctor76

  [Funland] Dịch sách cổ : An Nam Tức Sự của sứ thần nhà Nguyên

  Tháng 3 [ 1276][ vua Trần] sai Đào Thế Quang 陶世光 sang Long Châu 龍州 [ giáp Cao Bằng, nay vẫn còn tên] mượn cớ đi mua thuốc thực chất là thăm dò tình hình [nhà Nguyên]. Tháng 4 [ 1276], [Nguyên] Thế Tổ 元世祖 [ tức Hốt Tất Liệt] đánh Giang Nam, sai Hợp Tán Nhi Hải Nha sang dụ 6 việc như cũ, giục...
 15. doctor76

  [Funland] Dịch sách cổ : An Nam Tức Sự của sứ thần nhà Nguyên

  Thì nước nào chả vậy cụ, cũng là tôn trọng tiền nhân, ví dụ ít người gọi vua Lê Thánh Tông là vua Lê Tư Thành. Ngay cả bây giờ, mấy ai gọi tên thật của cụ Hồ đâu. Có mấy vua lập quốc hay gọi bằng tên là : vua Lê Hoàn, vua Lê Lợi, vua Nguyễn Huệ, Nguyễn Ánh thì là cái tên quen nhất...
Top