traukhatmau

Chả có chó gì ....

Nhậu
Nơi ở
Cầu Giấy Hotel
Site ảnh
http://www.facebook.com/halojsc
Nghề nghiệp
Cửu vạn Bưởi

Chữ ký

****** Cuộc Sống Là Một Trò Chơi Với Những Nước Đi Phức Tạp *****
Top