Bald Club Hồi ức bão lòng ( ST)

hmpstudio

Xe điện
Biển số
OF-28172
Ngày cấp bằng
2/2/09
Số km
2,052
Động cơ
11 Mã lực
Nơi ở
Bald Club & 77 Club
ch[FONT=&quot]ương 13

"Thuy
[/FONT] [FONT=&quot]ền tình lênh đênh bi[FONT=&quot]ế[/FONT]t đâu là b[FONT=&quot]ế[/FONT]n?
M[FONT=&quot]ị[/FONT]t mù muôn ph[FONT=&quot]ươ[/FONT]ng bi[FONT=&quot]ế[/FONT]t trôi v[FONT=&quot]ề[/FONT] n[FONT=&quot]ơ[/FONT]i nao
[/FONT]
Ngày x[FONT=&quot]ư
a nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng đêm trăng úa màu
Hai đ[FONT=&quot]ứ[/FONT]a ng[FONT=&quot]ồ[/FONT]i bên nhau xây đ[FONT=&quot]ắ[/FONT]p chuy[FONT=&quot]ệ[/FONT]n mai sau
Nào ng[FONT=&quot]ờ[/FONT] tình yêu đ[FONT=&quot]ế[/FONT]n mang nhi[FONT=&quot]ề[/FONT]u n[FONT=&quot]ướ[/FONT]c m[FONT=&quot]ắ[/FONT]t
Mà lòng yêu nhau đã trăm l[FONT=&quot]ầ[/FONT]n th[FONT=&quot]ươ[/FONT]ng đau
Dòng sông n[FONT=&quot]ướ[/FONT]c xanh soi mái đ[FONT=&quot]ầ[/FONT]u
Ai bi[FONT=&quot]ế[/FONT]t đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c lòng sau lên đành l[FONT=&quot]ỡ[/FONT] nh[FONT=&quot]ị[/FONT]p c[FONT=&quot]ầ[/FONT]u...
...

Tôi bám vào song s
[/FONT] [FONT=&quot]ắt, m[FONT=&quot]ắ[/FONT]t nhìn xa xăm, góc sân cu[FONT=&quot]ố[/FONT]i chi[FONT=&quot]ề[/FONT]u là m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t ánh n[FONT=&quot]ắ[/FONT]ng vàng [FONT=&quot]ấ[/FONT]m áp, tôi ch[FONT=&quot]ợ[/FONT]t [FONT=&quot]ướ[/FONT]c r[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng giá mình có th[FONT=&quot]ể[/FONT] bi[FONT=&quot]ế[/FONT]n thành m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t con chim, ch[FONT=&quot]ỉ[/FONT] m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t ngày thôi, tôi s[FONT=&quot]ẽ[/FONT] bay v[FONT=&quot]ề[/FONT] nhà, tôi s[FONT=&quot]ẽ[/FONT] đ[FONT=&quot]ậ[/FONT]u lên ô c[FONT=&quot]ử[/FONT]a quen thu[FONT=&quot]ộ[/FONT]c, s[FONT=&quot]ẽ[/FONT] hót véo von, s[FONT=&quot]ẽ[/FONT] h[FONT=&quot]ồ[/FONT]n nhiên nh[FONT=&quot]ư[/FONT] cái th[FONT=&quot]ờ[/FONT]i tôi còn th[FONT=&quot]ơ[/FONT] bé. Ôi cái [FONT=&quot]ướ[/FONT]c m[FONT=&quot]ơ[/FONT] ch[FONT=&quot]ỉ[/FONT] có [FONT=&quot]ở[/FONT] m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t k[FONT=&quot]ẻ[/FONT] d[FONT=&quot]ở[/FONT] h[FONT=&quot]ơ[/FONT]i, m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t k[FONT=&quot]ẻ[/FONT] khùng. [FONT=&quot]Ấ[/FONT]y v[FONT=&quot]ậ[/FONT]y mà tôi đang m[FONT=&quot]ơ[/FONT] [FONT=&quot]ướ[/FONT]c nó.
Tôi đ[FONT=&quot]ư[/FONT]a tay áo ch[FONT=&quot]ấ[/FONT]m lên m[FONT=&quot]ắ[/FONT]t, không ph[FONT=&quot]ả[/FONT]i là tôi đang khóc đâu, hình nh[FONT=&quot]ư[/FONT] là c[FONT=&quot]ơ[/FONT]n gió kia đùa ngh[FONT=&quot]ị[/FONT]ch ném b[FONT=&quot]ụ[/FONT]i vào m[FONT=&quot]ắ[/FONT]t tôi hay sao [FONT=&quot]ấ[/FONT]y. Mà không, cũng không ph[FONT=&quot]ả[/FONT]i b[FONT=&quot]ụ[/FONT]i, là m[FONT=&quot]ư[/FONT]a đ[FONT=&quot]ấ[/FONT]y, tr[FONT=&quot]ờ[/FONT]i đang n[FONT=&quot]ắ[/FONT]ng mà sao l[FONT=&quot]ạ[/FONT]i m[FONT=&quot]ư[/FONT]a th[FONT=&quot]ế[/FONT] này? T[FONT=&quot]ạ[/FONT]i sao th[FONT=&quot]ế[/FONT] h[FONT=&quot]ả[/FONT] ông tr[FONT=&quot]ờ[/FONT]i [FONT=&quot]ơ[/FONT]i?

Bên phòng 4, cái Lan - t
[/FONT] [FONT=&quot]ội "môi gi[FONT=&quot]ớ[/FONT]i m[FONT=&quot]ạ[/FONT]i dâm" v[FONT=&quot]ẫ[/FONT]n r[FONT=&quot]ề[/FONT]n rĩ hát:
"M[FONT=&quot]ư[/FONT]a [FONT=&quot]ơ[/FONT]i! này m[FONT=&quot]ư[/FONT]a có ph[FONT=&quot]ả[/FONT]i m[FONT=&quot]ư[/FONT]a th[FONT=&quot]ươ[/FONT]ng nh[FONT=&quot]ớ[/FONT] ai?
Có ph[FONT=&quot]ả[/FONT]i m[FONT=&quot]ư[/FONT]a than khóc ai?
Mang ki[FONT=&quot]ế[/FONT]p tha h[FONT=&quot]ươ[/FONT]ng bao năm giang h[FONT=&quot]ồ[/FONT].
Không bi[FONT=&quot]ế[/FONT]t bây gi[FONT=&quot]ờ[/FONT] anh [FONT=&quot]ở[/FONT] n[FONT=&quot]ơ[/FONT]i đâu ?
[/FONT]
Anh n[FONT=&quot]ỡ
quên em nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng ngày bu[FONT=&quot]ồ[/FONT]n vui.
Đ[FONT=&quot]ừ[/FONT]ng đ[FONT=&quot]ể[/FONT] tan nát tim em,
Đ[FONT=&quot]ừ[/FONT]ng đ[FONT=&quot]ể[/FONT] phòng v[FONT=&quot]ắ[/FONT]ng cô đ[FONT=&quot]ơ[/FONT]n
[/FONT]
Ng[FONT=&quot]ườ
i v[FONT=&quot]ề[/FONT] xin nh[FONT=&quot]ớ[/FONT] đ[FONT=&quot]ừ[/FONT]ng quên"......

M
[/FONT] [FONT=&quot]ỗi bài nó hát m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t đo[FONT=&quot]ạ[/FONT]n, cũng ch[FONT=&quot]ẳ[/FONT]ng ra đ[FONT=&quot]ầ[/FONT]u, ch[FONT=&quot]ẳ[/FONT]ng ra cu[FONT=&quot]ố[/FONT]i.
Ban ngày thì tán chuy[FONT=&quot]ệ[/FONT]n v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i các anh nh[FONT=&quot]ư[/FONT] phét lác, [FONT=&quot]ấ[/FONT]y v[FONT=&quot]ậ[/FONT]y mà c[FONT=&quot]ứ[/FONT] đêm xu[FONT=&quot]ố[/FONT]ng, khi m[FONT=&quot]ọ[/FONT]i ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]i đã đi ng[FONT=&quot]ủ[/FONT] thì l[FONT=&quot]ạ[/FONT]i ng[FONT=&quot]ồ[/FONT]i ti t[FONT=&quot]ỉ[/FONT] khóc.
Lũ can ph[FONT=&quot]ạ[/FONT]m [FONT=&quot]ở[/FONT] bu[FONT=&quot]ồ[/FONT]ng 5 chúng tôi, dù sao cũng b[FONT=&quot]ớ[/FONT]t đi nhi[FONT=&quot]ề[/FONT]u n[FONT=&quot]ỗ[/FONT]i cô qu[FONT=&quot]ạ[/FONT]nh, b[FONT=&quot]ở[/FONT]i dù sao, ch[FONT=&quot]ỉ[/FONT] cách m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t b[FONT=&quot]ứ[/FONT]c t[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng thôi v[FONT=&quot]ẫ[/FONT]n còn đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c nghe ti[FONT=&quot]ế[/FONT]ng nói c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a đàn bà... [FONT=&quot]Ở[/FONT] qu[FONT=&quot]ậ[/FONT]n th[FONT=&quot]ế[/FONT] này cũng còn là t[FONT=&quot]ử[/FONT] t[FONT=&quot]ế[/FONT] chán, ch[FONT=&quot]ứ[/FONT] lên Ho[FONT=&quot]ả[/FONT] Lò r[FONT=&quot]ồ[/FONT]i thì làm gì còn có c[FONT=&quot]ơ[/FONT] h[FONT=&quot]ộ[/FONT]i mà "bon chen".
[FONT=&quot]Ở[/FONT]
[/FONT] đây đ[FONT=&quot]ứa nào cũng nghĩ, t[FONT=&quot]ộ[/FONT]i c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a tôi ch[FONT=&quot]ỉ[/FONT] t[FONT=&quot]ạ[/FONT]m gi[FONT=&quot]ữ[/FONT] ít ngày là đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c v[FONT=&quot]ề[/FONT], nên chúng su[FONT=&quot]ố[/FONT]t ngày t[FONT=&quot]ỉ[/FONT] tê nh[FONT=&quot]ắ[/FONT]n g[FONT=&quot]ử[/FONT]i, tôi có ghi l[FONT=&quot]ạ[/FONT]i câu chuy[FONT=&quot]ệ[/FONT]n c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a tôi và cái Lan - t[FONT=&quot]ộ[/FONT]i "môi gi[FONT=&quot]ớ[/FONT]i m[FONT=&quot]ạ[/FONT]i dâm" nh[FONT=&quot]ư[/FONT] th[FONT=&quot]ế[/FONT] này:
- Anh [FONT=&quot]ơ[/FONT]i?
- Lan g[FONT=&quot]ọ[/FONT]i anh à?
- Vâng, anh hát cho em nghe m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t bài đi? T[FONT=&quot]ự[/FONT] nhiên em th[FONT=&quot]ấ[/FONT]y bu[FONT=&quot]ồ[/FONT]n quá.
- [FONT=&quot]Ừ[/FONT], tù mà không bu[FONT=&quot]ồ[/FONT]n thì ai g[FONT=&quot]ọ[/FONT]i là tù h[FONT=&quot]ả[/FONT] em.
- Giá mà có th[FONT=&quot]ể[/FONT] khoét t[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng mà sang v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i nhau đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c anh nh[FONT=&quot]ỉ[/FONT]?
Tôi phì c[FONT=&quot]ườ[/FONT]i:
- Sang... làm gì?
- Thì... cũng ch[FONT=&quot]ẳ[/FONT]ng làm gì đâu, đôi lúc ch[FONT=&quot]ỉ[/FONT] mu[FONT=&quot]ố[/FONT]n đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c d[FONT=&quot]ự[/FONT]a vào vai c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t ai đ[FONT=&quot]ấ[/FONT]y, n[FONT=&quot]ế[/FONT]u em sang đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c, anh cho em d[FONT=&quot]ự[/FONT]a vào vai anh và nghe anh hát ch[FONT=&quot]ứ[/FONT]?
- Này, em làm cho anh "ch[FONT=&quot]ạ[/FONT]nh lòng" r[FONT=&quot]ồ[/FONT]i đ[FONT=&quot]ấ[/FONT]y.
- Nói đi, anh đ[FONT=&quot]ồ[/FONT]ng ý ch[FONT=&quot]ứ[/FONT]?
- [FONT=&quot]Ừ[/FONT], nh[FONT=&quot]ư[/FONT]ng mà này, anh h[FONT=&quot]ỏ[/FONT]i em đ[FONT=&quot]ừ[/FONT]ng gi[FONT=&quot]ậ[/FONT]n, cái này [FONT=&quot]ở[/FONT] ngoài xã h[FONT=&quot]ộ[/FONT]i có ph[FONT=&quot]ả[/FONT]i ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]i ta g[FONT=&quot]ọ[/FONT]i là "tình tù, nghĩa đĩ" không?
- Anh quá đáng, em không th[FONT=&quot]ế[/FONT] đâu, nh[FONT=&quot]ư[/FONT]ng sao anh bi[FONT=&quot]ế[/FONT]t c[FONT=&quot]ả[/FONT] câu này?
- [FONT=&quot]Ờ[/FONT]... thì cũng nghe "giang h[FONT=&quot]ồ[/FONT]" nó nói thôi
- Anh [FONT=&quot]ơ[/FONT]i, t[FONT=&quot]ố[/FONT]i qua anh hát bài "m[FONT=&quot]ừ[/FONT]ng tu[FONT=&quot]ổ[/FONT]i m[FONT=&quot]ẹ[/FONT]" làm em khóc đ[FONT=&quot]ấ[/FONT]y.

"M
[/FONT] [FONT=&quot]ỗi mùa xuân sang m[FONT=&quot]ẹ[/FONT] tôi già thêm m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t tu[FONT=&quot]ổ[/FONT]i
M[FONT=&quot]ỗ[/FONT]i mùa xuân sang, ngày tôi xa m[FONT=&quot]ẹ[/FONT] càng g[FONT=&quot]ầ[/FONT]n..."

Gi
[/FONT] [FONT=&quot]ờ ch[FONT=&quot]ồ[/FONT]ng em b[FONT=&quot]ỏ[/FONT] r[FONT=&quot]ơ[/FONT]i em r[FONT=&quot]ồ[/FONT]i, em ch[FONT=&quot]ỉ[/FONT] th[FONT=&quot]ươ[/FONT]ng m[FONT=&quot]ẹ[/FONT] em thôi. Cũng ch[FONT=&quot]ỉ[/FONT] vì mi[FONT=&quot]ế[/FONT]ng c[FONT=&quot]ơ[/FONT]m manh áo mà ra nông n[FONT=&quot]ỗ[/FONT]i này đây.
- Thôi em [FONT=&quot]ạ[/FONT], nghĩ mà làm gì, vào đ[FONT=&quot]ế[/FONT]n đây r[FONT=&quot]ồ[/FONT]i thì c[FONT=&quot]ố[/FONT] g[FONT=&quot]ắ[/FONT]ng thôi, c[FONT=&quot]ố[/FONT] g[FONT=&quot]ắ[/FONT]ng gi[FONT=&quot]ữ[/FONT] gìn đ[FONT=&quot]ể[/FONT] mà còn v[FONT=&quot]ề[/FONT] ch[FONT=&quot]ứ[/FONT]
M[FONT=&quot]ộ[/FONT]t thoáng yên l[FONT=&quot]ặ[/FONT]ng, r[FONT=&quot]ồ[/FONT]i cái Lan l[FONT=&quot]ạ[/FONT]i c[FONT=&quot]ấ[/FONT]t ti[FONT=&quot]ế[/FONT]ng hát khe kh[FONT=&quot]ẽ[/FONT].
"Đêm đã khuya r[FONT=&quot]ồ[/FONT]i sao ng[FONT=&quot]ủ[/FONT] không yên.
Nghe ti[FONT=&quot]ế[/FONT]ng m[FONT=&quot]ư[/FONT]a r[FONT=&quot]ơ[/FONT]i n[FONT=&quot]ứ[/FONT]c n[FONT=&quot]ở[/FONT] trong tim.
Nhìn vào ph[FONT=&quot]ố[/FONT] cũ không quen
Nhìn vào ngõ t[FONT=&quot]ố[/FONT]i không tên
Ch[FONT=&quot]ạ[/FONT]nh lòng nh[FONT=&quot]ớ[/FONT] đ[FONT=&quot]ế[/FONT]n ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]i yêu.
Anh nh[FONT=&quot]ớ[/FONT] năm nào vui bu[FONT=&quot]ồ[/FONT]n bên nhau.
Nay đã qua r[FONT=&quot]ồ[/FONT]i bi[FONT=&quot]ế[/FONT]t tìm n[FONT=&quot]ơ[/FONT]i đâu?
Tìm v[FONT=&quot]ề[/FONT] dĩ vãng năm x[FONT=&quot]ư[/FONT]a
Tìm v[FONT=&quot]ề[/FONT] nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng lúc m[FONT=&quot]ư[/FONT]a khuyaGhi thành câu hát ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]i [FONT=&quot]ơ[/FONT]i!... "...

- Anh đang làm gì đ
[/FONT] [FONT=&quot]ấy?
- Anh đang nghe em hát
- Anh có mu[FONT=&quot]ố[/FONT]n nhìn th[FONT=&quot]ấ[/FONT]y em không?
- B[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng cách nào?
- Anh l[FONT=&quot]ấ[/FONT]y cái l[FONT=&quot]ắ[/FONT]p thùng n[FONT=&quot]ướ[/FONT]c b[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng inox [FONT=&quot]ở[/FONT] c[FONT=&quot]ử[/FONT]a đ[FONT=&quot]ể[/FONT] làm g[FONT=&quot]ươ[/FONT]ng, xong em cũng l[FONT=&quot]ấ[/FONT]y m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t cái l[FONT=&quot]ắ[/FONT]p khác... mình thò ra c[FONT=&quot]ử[/FONT]a là th[FONT=&quot]ấ[/FONT]y nhau ngay...
- [FONT=&quot]Ừ[/FONT], đ[FONT=&quot]ể[/FONT] anh th[FONT=&quot]ử[/FONT]... Đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c r[FONT=&quot]ồ[/FONT]i, th[FONT=&quot]ấ[/FONT]y r[FONT=&quot]ồ[/FONT]i... Nh[FONT=&quot]ư[/FONT]ng này, sao mà ăn m[FONT=&quot]ặ[/FONT]c sexy th[FONT=&quot]ế[/FONT]? qu[FONT=&quot]ầ[/FONT]n "s[FONT=&quot]ị[/FONT]p" áo "may ô" thôi à?
Nó phá lên c[FONT=&quot]ườ[/FONT]i:
- Bu[FONT=&quot]ồ[/FONT]ng n[FONT=&quot]ữ[/FONT] có ai đâu anh, v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i l[FONT=&quot]ạ[/FONT]i nóng nh[FONT=&quot]ư[/FONT] th[FONT=&quot]ế[/FONT] này c[FONT=&quot]ơ[/FONT] mà... m[FONT=&quot]ặ[/FONT]c th[FONT=&quot]ế[/FONT] cho nó mát...
- Anh nói th[FONT=&quot]ậ[/FONT]t nhé, m[FONT=&quot]ặ[/FONT]c th[FONT=&quot]ế[/FONT] kia không s[FONT=&quot]ợ[/FONT] m[FONT=&quot]ấ[/FONT]y th[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng "đ[FONT=&quot]ự[/FONT]c" nó nhìn th[FONT=&quot]ấ[/FONT]y nó nh[FONT=&quot]ả[/FONT]y vào nó... hi[FONT=&quot]ế[/FONT]p à?
- Ha ha ha... Làm gì có ai, có chăng thì có m[FONT=&quot]ấ[/FONT]y th[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng "chó vàng" kia ch[FONT=&quot]ứ[/FONT] làm gì có ai?...
- Su[FONT=&quot]ỵ[/FONT]t, nói nh[FONT=&quot]ỏ[/FONT] cái m[FONT=&quot]ồ[/FONT]m thôi, "nó" nghe th[FONT=&quot]ấ[/FONT]y l[FONT=&quot]ạ[/FONT]i ch[FONT=&quot]ế[/FONT]t bây gi[FONT=&quot]ờ[/FONT]...
- Mà anh cũng b[FONT=&quot]ạ[/FONT]o m[FONT=&quot]ồ[/FONT]m th[FONT=&quot]ậ[/FONT]t đ[FONT=&quot]ấ[/FONT]y, nói chung đang bu[FONT=&quot]ồ[/FONT]n nh[FONT=&quot]ư[/FONT] th[FONT=&quot]ế[/FONT] này mà có th[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng nào nó vào nó... hi[FONT=&quot]ế[/FONT]p cho thì cũng là m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t đi[FONT=&quot]ề[/FONT]u h[FONT=&quot]ạ[/FONT]nh phúc đ[FONT=&quot]ấ[/FONT]y. Ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]i mà anh, thi[FONT=&quot]ế[/FONT]u thì ph[FONT=&quot]ả[/FONT]i thèm thôi, con trai b[FONT=&quot]ọ[/FONT]n anh có khi còn... "r[FONT=&quot]ự[/FONT]c" g[FONT=&quot]ấ[/FONT]p m[FONT=&quot]ấ[/FONT]y l[FONT=&quot]ầ[/FONT]n con gái b[FONT=&quot]ọ[/FONT]n em [FONT=&quot]ấ[/FONT]y ch[FONT=&quot]ứ[/FONT]....
[/FONT]
[FONT=&quot]Lúc đó tôi h[FONT=&quot]ơ[/FONT][FONT=&quot]i shock vì cách nói chuy[/FONT][FONT=&quot]ệ[/FONT][FONT=&quot]n c[/FONT][FONT=&quot]ủ[/FONT][FONT=&quot]a cái con Lan này, nh[/FONT][FONT=&quot]ư[/FONT][FONT=&quot]ng r[/FONT][FONT=&quot]ồ[/FONT][FONT=&quot]i sau này tôi m[/FONT][FONT=&quot]ớ[/FONT][FONT=&quot]i hi[/FONT][FONT=&quot]ể[/FONT][FONT=&quot]u, th[/FONT][FONT=&quot]ự[/FONT][FONT=&quot]c t[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot] trong bu[/FONT][FONT=&quot]ồ[/FONT][FONT=&quot]ng giam còn h[/FONT][FONT=&quot]ơ[/FONT][FONT=&quot]n th[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot] r[/FONT][FONT=&quot]ấ[/FONT][FONT=&quot]t nhi[/FONT][FONT=&quot]ề[/FONT][FONT=&quot]u, có ch[/FONT][FONT=&quot]ứ[/FONT][FONT=&quot]ng ki[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]n m[/FONT][FONT=&quot]ỗ[/FONT][FONT=&quot]i l[/FONT][FONT=&quot]ầ[/FONT][FONT=&quot]n có qu[/FONT][FONT=&quot]ả[/FONT][FONT=&quot]n giáo n[/FONT][FONT=&quot]ữ[/FONT][FONT=&quot] đi qua bu[/FONT][FONT=&quot]ồ[/FONT][FONT=&quot]ng giam, lũ tù nam bên trong nhao nhao nh[/FONT][FONT=&quot]ư[/FONT][FONT=&quot] h[/FONT][FONT=&quot]ổ[/FONT][FONT=&quot] đói thì m[/FONT][FONT=&quot]ớ[/FONT][FONT=&quot]i th[/FONT][FONT=&quot]ấ[/FONT][FONT=&quot]y đ[/FONT][FONT=&quot]ượ[/FONT][FONT=&quot]c r[/FONT][FONT=&quot]ằ[/FONT][FONT=&quot]ng, chúng khao khát cu[/FONT][FONT=&quot]ộ[/FONT][FONT=&quot]c s[/FONT][FONT=&quot]ố[/FONT][FONT=&quot]ng b[/FONT][FONT=&quot]ằ[/FONT][FONT=&quot]ng b[/FONT][FONT=&quot]ả[/FONT][FONT=&quot]n năng m[/FONT][FONT=&quot]ạ[/FONT][FONT=&quot]nh m[/FONT][FONT=&quot]ẽ[/FONT][FONT=&quot] đ[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]n th[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot] nào.
Trong bu[/FONT][FONT=&quot]ồ[/FONT][FONT=&quot]ng giam b[/FONT][FONT=&quot]ọ[/FONT][FONT=&quot]n tôi c[/FONT][FONT=&quot]ấ[/FONT][FONT=&quot]m hành đ[/FONT][FONT=&quot]ộ[/FONT][FONT=&quot]ng "th[/FONT][FONT=&quot]ủ[/FONT][FONT=&quot] dâm" b[/FONT][FONT=&quot]ẩ[/FONT][FONT=&quot]n th[/FONT][FONT=&quot]ỉ[/FONT][FONT=&quot]u, nh[/FONT][FONT=&quot]ư[/FONT][FONT=&quot]ng khi mùa[/FONT][FONT=&quot] đông l[/FONT][FONT=&quot]ạ[/FONT][FONT=&quot]nh, chúng [/FONT][FONT=&quot]ở[/FONT][FONT=&quot] trong chăn thì b[/FONT][FONT=&quot]ố[/FONT][FONT=&quot] th[/FONT][FONT=&quot]ằ[/FONT][FONT=&quot]ng nào mà bi[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]t chúng làm gì. Mà có khi không làm th[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot], chúng "b[/FONT][FONT=&quot]ứ[/FONT][FONT=&quot]c xúc" quá lên cũng d[/FONT][FONT=&quot]ở[/FONT][FONT=&quot] h[/FONT][FONT=&quot]ơ[/FONT][FONT=&quot]i.[/FONT]
[/FONT][FONT=&quot]


[/FONT]
 

hmpstudio

Xe điện
Biển số
OF-28172
Ngày cấp bằng
2/2/09
Số km
2,052
Động cơ
11 Mã lực
Nơi ở
Bald Club & 77 Club
Lũ tù nam b[FONT=&quot]ị giam lâu ngày v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i b[FONT=&quot]ố[/FONT]n b[FONT=&quot]ứ[/FONT]c t[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng h[FONT=&quot]ầ[/FONT]u nh[FONT=&quot]ư[/FONT] th[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng nào cũng "gi[FONT=&quot]ậ[/FONT]m gi[FONT=&quot]ậ[/FONT]t" khi nhìn th[FONT=&quot]ấ[/FONT]y gái (đôi khi ch[FONT=&quot]ỉ[/FONT] là nhìn th[FONT=&quot]ấ[/FONT]y b[FONT=&quot]ọ[/FONT]n n[FONT=&quot]ữ[/FONT] công an th[FONT=&quot]ự[/FONT]c t[FONT=&quot]ậ[/FONT]p), chuy[FONT=&quot]ệ[/FONT]n đêm ng[FONT=&quot]ủ[/FONT] chúng nó "m[FONT=&quot]ộ[/FONT]ng tinh" là chuy[FONT=&quot]ệ[/FONT]n c[FONT=&quot]ơ[/FONT]m b[FONT=&quot]ữ[/FONT]a. Rõ ràng "b[FONT=&quot]ứ[/FONT]c xúc" mà không đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c "gi[FONT=&quot]ả[/FONT]i to[FONT=&quot]ả[/FONT]" thì t[FONT=&quot]ự[/FONT] kh[FONT=&quot]ắ[/FONT]c "nó th[FONT=&quot]ế[/FONT]" thôi.

[FONT=&quot]Ở[/FONT]
[/FONT] Ho[FONT=&quot]ả Lò, ch[FONT=&quot]ỉ[/FONT] có dãy nhà giam khu ch[FONT=&quot]ẵ[/FONT]n là có các bu[FONT=&quot]ồ[/FONT]ng giam c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a n[FONT=&quot]ữ[/FONT], bên đó cũng đông l[FONT=&quot]ắ[/FONT]m, c[FONT=&quot]ỡ[/FONT] m[FONT=&quot]ấ[/FONT]y trăm can ph[FONT=&quot]ạ[/FONT]m ch[FONT=&quot]ứ[/FONT] ch[FONT=&quot]ẳ[/FONT]ng ít đâu (tôi s[FONT=&quot]ẽ[/FONT] vi[FONT=&quot]ế[/FONT]t đ[FONT=&quot]ể[/FONT] k[FONT=&quot]ể[/FONT] v[FONT=&quot]ề[/FONT] cu[FONT=&quot]ộ[/FONT]c s[FONT=&quot]ố[/FONT]ng c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a n[FONT=&quot]ữ[/FONT] can ph[FONT=&quot]ạ[/FONT]m d[FONT=&quot]ự[/FONT]a theo l[FONT=&quot]ờ[/FONT]i k[FONT=&quot]ể[/FONT] c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t "tr[FONT=&quot]ưở[/FONT]ng bu[FONT=&quot]ồ[/FONT]ng" bên đó sau). Dãy n[FONT=&quot]ữ[/FONT] và dãy nam n[FONT=&quot]ằ[/FONT]m đ[FONT=&quot]ố[/FONT]i di[FONT=&quot]ệ[/FONT]n cách nhau c[FONT=&quot]ỡ[/FONT] kho[FONT=&quot]ả[/FONT]ng 200 mét, vì th[FONT=&quot]ế[/FONT] vi[FONT=&quot]ệ[/FONT]c g[FONT=&quot]ọ[/FONT]i cho nhau đ[FONT=&quot]ể[/FONT] mà k[FONT=&quot]ư[/FONT]a c[FONT=&quot]ẩ[/FONT]m, tán t[FONT=&quot]ỉ[/FONT]nh là h[FONT=&quot]ơ[/FONT]i khó.
Th[FONT=&quot]ế[/FONT] nh[FONT=&quot]ư[/FONT]ng "Không có vi[FONT=&quot]ệ[/FONT]c gì khó, ch[FONT=&quot]ỉ[/FONT] s[FONT=&quot]ợ[/FONT] tù không làm...mà thôi".

Chúng v
[/FONT][FONT=&quot]ẫn "nói chuy[FONT=&quot]ệ[/FONT]n" v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i nhau "bét nhè", "nói" xong r[FONT=&quot]ồ[/FONT]i cũng r[FONT=&quot]ề[/FONT]n rĩ nhung nh[FONT=&quot]ớ[/FONT], yêu th[FONT=&quot]ươ[/FONT]ng.
V[FONT=&quot]ậ[/FONT]y chúng "nói" b[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng cách nào?
Xin th[FONT=&quot]ư[/FONT]a ngay là chúng nó "nói" b[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng... tay! V[FONT=&quot]ề[/FONT] v[FONT=&quot]ấ[/FONT]n đ[FONT=&quot]ề[/FONT] này lúc đ[FONT=&quot]ầ[/FONT]u tôi cũng không hi[FONT=&quot]ể[/FONT]u l[FONT=&quot]ắ[/FONT]m đâu, nh[FONT=&quot]ấ[/FONT]t là l[FONT=&quot]ầ[/FONT]n đ[FONT=&quot]ầ[/FONT]u tôi nhìn th[FONT=&quot]ấ[/FONT]y hai th[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng tù đ[FONT=&quot]ứ[/FONT]ng [FONT=&quot]ở[/FONT][FONT=&quot]ấ[/FONT]t xa, chúng nó c[FONT=&quot]ứ[/FONT] ngoáy cái tay nh[FONT=&quot]ư[/FONT] ngoáy cháo [FONT=&quot]ấ[/FONT]y, ch[FONT=&quot]ả[/FONT] hi[FONT=&quot]ể[/FONT]u chúng nó "ngoáy" ki[FONT=&quot]ể[/FONT]u gì mà c[FONT=&quot]ứ[/FONT] th[FONT=&quot]ấ[/FONT]y chúng nó g[FONT=&quot]ậ[/FONT]t đ[FONT=&quot]ầ[/FONT]u lia l[FONT=&quot]ị[/FONT]a (Đây là cách ph[FONT=&quot]ổ[/FONT] bi[FONT=&quot]ế[/FONT]n trong các th[FONT=&quot]ươ[/FONT]ng v[FONT=&quot]ụ[/FONT] "buôn bán" c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a tù trong tr[FONT=&quot]ạ[/FONT]i t[FONT=&quot]ạ[/FONT]m giam).
[/FONT] cách nhau r
Nam và n[FONT=&quot]ữ
ph[FONT=&quot]ạ[/FONT]m nhân cũng v[FONT=&quot]ậ[/FONT]y, ra là chúng dùng tay đ[FONT=&quot]ể[/FONT] "vi[FONT=&quot]ế[/FONT]t" cho nhau đ[FONT=&quot]ọ[/FONT]c (công nh[FONT=&quot]ậ[/FONT]n là tù sáng t[FONT=&quot]ạ[/FONT]o th[FONT=&quot]ậ[/FONT]t), chúng vi[FONT=&quot]ế[/FONT]t nh[FONT=&quot]ư[/FONT] dùng bút bình th[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng thôi, c[FONT=&quot]ứ[/FONT] ch[FONT=&quot]ữ[/FONT] A thì tay "ngoáy" hình tam giác, ch[FONT=&quot]ữ[/FONT] O thì ngoáy hình tròn... vân vân

C
[/FONT][FONT=&quot]ứ nh[FONT=&quot]ư[/FONT] th[FONT=&quot]ế[/FONT] chúng chuy[FONT=&quot]ệ[/FONT]n trò, tâm s[FONT=&quot]ự[/FONT], nh[FONT=&quot]ắ[/FONT]n g[FONT=&quot]ử[/FONT]i và bày t[FONT=&quot]ỏ[/FONT] yêu th[FONT=&quot]ươ[/FONT]ng. Tâm s[FONT=&quot]ự[/FONT] chán xong chúng trèo lên trên "l[FONT=&quot]ồ[/FONT]ng" t[FONT=&quot]ụ[/FONT]t qu[FONT=&quot]ầ[/FONT]n áo đ[FONT=&quot]ể[/FONT] show hàng cho nhau xem. Chiêu này đúng là tù h[FONT=&quot]ế[/FONT]t ch[FONT=&quot]ỗ[/FONT] nói. Cũng t[FONT=&quot]ừ[/FONT] nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng ki[FONT=&quot]ể[/FONT]u "tâm s[FONT=&quot]ự[/FONT]" th[FONT=&quot]ế[/FONT] này mà có nhi[FONT=&quot]ề[/FONT]u "c[FONT=&quot]ặ[/FONT]p tù" đã yêu nhau đ[FONT=&quot]ế[/FONT]n say mê đ[FONT=&quot]ắ[/FONT]m đu[FONT=&quot]ố[/FONT]i, th[FONT=&quot]ế[/FONT] m[FONT=&quot]ớ[/FONT]i kinh ch[FONT=&quot]ứ[/FONT].

Th
[/FONT][FONT=&quot]ật ra theo s[FONT=&quot]ự[/FONT] hi[FONT=&quot]ể[/FONT]u c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a tôi, thì âu cũng là môi tr[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng tù [FONT=&quot]ở[/FONT] đây nó th[FONT=&quot]ế[/FONT], thi[FONT=&quot]ế[/FONT]u th[FONT=&quot]ố[/FONT]n tình c[FONT=&quot]ả[/FONT]m đ[FONT=&quot]ế[/FONT]n kinh kh[FONT=&quot]ủ[/FONT]ng, vì l[FONT=&quot]ẽ[/FONT] đó cho nên nh[FONT=&quot]ậ[/FONT]n đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng l[FONT=&quot]ờ[/FONT]i "có cánh" dành cho nhau (ch[FONT=&quot]ư[/FONT][/FONT]a bi[FONT=&quot]ết th[FONT=&quot]ậ[/FONT]t gi[FONT=&quot]ả[/FONT] th[FONT=&quot]ế[/FONT] nào?) nh[FONT=&quot]ư[/FONT]ng cũng đã là quá h[FONT=&quot]ạ[/FONT]nh phúc đ[FONT=&quot]ố[/FONT]i v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i tù r[FONT=&quot]ồ[/FONT]i.[/FONT]
 

hmpstudio

Xe điện
Biển số
OF-28172
Ngày cấp bằng
2/2/09
Số km
2,052
Động cơ
11 Mã lực
Nơi ở
Bald Club & 77 Club
[FONT=&quot]Ch[FONT=&quot]ươ[/FONT][FONT=&quot]ng 14 [/FONT][FONT=&quot]Tù t[/FONT][FONT=&quot]ộ[/FONT][FONT=&quot]i - Hai ti[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]ng nghe nhói lòng.
[/FONT]
[FONT=&quot]

Th[/FONT][FONT=&quot]ờ[/FONT][FONT=&quot]i gian giam c[/FONT][FONT=&quot]ứ[/FONT][FONT=&quot]u đ[/FONT][FONT=&quot]ể[/FONT][FONT=&quot] đi[/FONT][FONT=&quot]ề[/FONT][FONT=&quot]u tra là m[/FONT][FONT=&quot]ộ[/FONT][FONT=&quot]t c[/FONT][FONT=&quot]ự[/FONT][FONT=&quot]c hình đ[/FONT][FONT=&quot]ố[/FONT][FONT=&quot]i v[/FONT][FONT=&quot]ớ[/FONT][FONT=&quot]i b[/FONT][FONT=&quot]ấ[/FONT][FONT=&quot]t c[/FONT][FONT=&quot]ứ[/FONT][FONT=&quot] m[/FONT][FONT=&quot]ộ[/FONT][FONT=&quot]t th[/FONT][FONT=&quot]ằ[/FONT][FONT=&quot]ng can ph[/FONT][FONT=&quot]ạ[/FONT][FONT=&quot]m nào, k[/FONT][FONT=&quot]ể[/FONT][FONT=&quot] c[/FONT][FONT=&quot]ả[/FONT][FONT=&quot] là nh[/FONT][FONT=&quot]ữ[/FONT][FONT=&quot]ng th[/FONT][FONT=&quot]ằ[/FONT][FONT=&quot]ng có "đi[/FONT][FONT=&quot]ề[/FONT][FONT=&quot]u ki[/FONT][FONT=&quot]ệ[/FONT][FONT=&quot]n" nh[/FONT][FONT=&quot]ấ[/FONT][FONT=&quot]t.
Ngoài cái cu[/FONT][FONT=&quot]ộ[/FONT][FONT=&quot]c s[/FONT][FONT=&quot]ố[/FONT][FONT=&quot]ng t[/FONT][FONT=&quot]ạ[/FONT][FONT=&quot]m cho là yên [/FONT][FONT=&quot]ả[/FONT][FONT=&quot] (có ăn, có m[/FONT][FONT=&quot]ặ[/FONT][FONT=&quot]c và không đánh đ[/FONT][FONT=&quot]ấ[/FONT][FONT=&quot]m) c[/FONT][FONT=&quot]ủ[/FONT][FONT=&quot]a nh[/FONT][FONT=&quot]ữ[/FONT][FONT=&quot]ng th[/FONT][FONT=&quot]ằ[/FONT][FONT=&quot]ng "s[/FONT][FONT=&quot]ố[/FONT][FONT=&quot]ng bên trên" ra thì th[/FONT][FONT=&quot]ằ[/FONT][FONT=&quot]ng nào cũng có nhi[/FONT][FONT=&quot]ề[/FONT][FONT=&quot]u "tâm s[/FONT][FONT=&quot]ự[/FONT][FONT=&quot]", nh[/FONT][FONT=&quot]ư[/FONT][FONT=&quot]ng có ph[/FONT][FONT=&quot]ả[/FONT][FONT=&quot]i là lúc nào cũng có th[/FONT][FONT=&quot]ể[/FONT][FONT=&quot] k[/FONT][FONT=&quot]ể[/FONT][FONT=&quot] v[/FONT][FONT=&quot]ề[/FONT][FONT=&quot] chuy[/FONT][FONT=&quot]ệ[/FONT][FONT=&quot]n ph[/FONT][FONT=&quot]ạ[/FONT][FONT=&quot]m t[/FONT][FONT=&quot]ộ[/FONT][FONT=&quot]i c[/FONT][FONT=&quot]ủ[/FONT][FONT=&quot]a mình cho th[/FONT][FONT=&quot]ằ[/FONT][FONT=&quot]ng khác nghe đâu, k[/FONT][FONT=&quot]ể[/FONT][FONT=&quot] c[/FONT][FONT=&quot]ả[/FONT][FONT=&quot] là v[/FONT][FONT=&quot]ớ[/FONT][FONT=&quot]i th[/FONT][FONT=&quot]ằ[/FONT][FONT=&quot]ng hàng ngày "ăn cùng, ng[/FONT][FONT=&quot]ủ[/FONT][FONT=&quot] cùng" và đ[/FONT][FONT=&quot]ượ[/FONT][FONT=&quot]c coi là thân thi[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]t nh[/FONT][FONT=&quot]ấ[/FONT][FONT=&quot]t. [/FONT][FONT=&quot]Ở[/FONT][FONT=&quot] đây r[/FONT][FONT=&quot]ấ[/FONT][FONT=&quot]t khó đ[/FONT][FONT=&quot]ể[/FONT][FONT=&quot] có th[/FONT][FONT=&quot]ể[/FONT][FONT=&quot] nh[/FONT][FONT=&quot]ậ[/FONT][FONT=&quot]n bi[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]t đ[/FONT][FONT=&quot]ượ[/FONT][FONT=&quot]c th[/FONT][FONT=&quot]ằ[/FONT][FONT=&quot]ng nào là tù đ[/FONT][FONT=&quot]ơ[/FONT][FONT=&quot]n thu[/FONT][FONT=&quot]ầ[/FONT][FONT=&quot]n và th[/FONT][FONT=&quot]ằ[/FONT][FONT=&quot]ng nào là tù "rích roác".

Tù ghét b[/FONT][FONT=&quot]ọ[/FONT][FONT=&quot]n "rích" l[/FONT][FONT=&quot]ắ[/FONT][FONT=&quot]m, b[/FONT][FONT=&quot]ọ[/FONT][FONT=&quot]n "rích" chuyên gi[/FONT][FONT=&quot]ả[/FONT][FONT=&quot] v[/FONT][FONT=&quot]ờ[/FONT][FONT=&quot] "h[/FONT][FONT=&quot]ồ[/FONT][FONT=&quot]n nhiên nh[/FONT][FONT=&quot]ư[/FONT][FONT=&quot] m[/FONT][FONT=&quot]ấ[/FONT][FONT=&quot]y th[/FONT][FONT=&quot]ằ[/FONT][FONT=&quot]ng điên" sau đó khéo léo "t[/FONT][FONT=&quot]ỉ[/FONT][FONT=&quot] tê", nhi[/FONT][FONT=&quot]ề[/FONT][FONT=&quot]u chú c[/FONT][FONT=&quot]ứ[/FONT][FONT=&quot] t[/FONT][FONT=&quot]ưở[/FONT][FONT=&quot]ng nó t[/FONT][FONT=&quot]ố[/FONT][FONT=&quot]t, nó chia s[/FONT][FONT=&quot]ẻ[/FONT][FONT=&quot] nên c[/FONT][FONT=&quot]ứ[/FONT][FONT=&quot] "b[/FONT][FONT=&quot]ộ[/FONT][FONT=&quot]c tu[/FONT][FONT=&quot]ệ[/FONT][FONT=&quot]ch" h[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]t c[/FONT][FONT=&quot]ả[/FONT][FONT=&quot] ra, có nh[/FONT][FONT=&quot]ữ[/FONT][FONT=&quot]ng cái gi[/FONT][FONT=&quot]ấ[/FONT][FONT=&quot]u nh[/FONT][FONT=&quot]ư[/FONT][FONT=&quot] "mèo gi[/FONT][FONT=&quot]ấ[/FONT][FONT=&quot]u c[/FONT][FONT=&quot]ứ[/FONT][FONT=&quot]t" v[/FONT][FONT=&quot]ớ[/FONT][FONT=&quot]i đi[/FONT][FONT=&quot]ề[/FONT][FONT=&quot]u tra, th[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot] nh[/FONT][FONT=&quot]ư[/FONT][FONT=&quot]ng l[/FONT][FONT=&quot]ạ[/FONT][FONT=&quot]i k[/FONT][FONT=&quot]ể[/FONT][FONT=&quot] "h[/FONT][FONT=&quot]ồ[/FONT][FONT=&quot]n nhiên" cho nó oách v[/FONT][FONT=&quot]ớ[/FONT][FONT=&quot]i b[/FONT][FONT=&quot]ạ[/FONT][FONT=&quot]n tù, khai tu[/FONT][FONT=&quot]ố[/FONT][FONT=&quot]t tu[/FONT][FONT=&quot]ồ[/FONT][FONT=&quot]n tu[/FONT][FONT=&quot]ộ[/FONT][FONT=&quot]t nh[/FONT][FONT=&quot]ữ[/FONT][FONT=&quot]ng thông tin mà b[/FONT][FONT=&quot]ọ[/FONT][FONT=&quot]n đi[/FONT][FONT=&quot]ề[/FONT][FONT=&quot]u tra ch[/FONT][FONT=&quot]ư[/FONT][FONT=&quot]a bi[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]t, r[/FONT][FONT=&quot]ồ[/FONT][FONT=&quot]i khai tu[/FONT][FONT=&quot]ố[/FONT][FONT=&quot]t tu[/FONT][FONT=&quot]ồ[/FONT][FONT=&quot]n tu[/FONT][FONT=&quot]ộ[/FONT][FONT=&quot]t luôn c[/FONT][FONT=&quot]ả[/FONT][FONT=&quot] nh[/FONT][FONT=&quot]ữ[/FONT][FONT=&quot]ng th[/FONT][FONT=&quot]ằ[/FONT][FONT=&quot]ng đ[/FONT][FONT=&quot]ồ[/FONT][FONT=&quot]ng ph[/FONT][FONT=&quot]ạ[/FONT][FONT=&quot]m ch[/FONT][FONT=&quot]ư[/FONT][FONT=&quot]a b[/FONT][FONT=&quot]ị[/FONT][FONT=&quot] s[/FONT][FONT=&quot]ờ[/FONT][FONT=&quot] t[/FONT][FONT=&quot]ớ[/FONT][FONT=&quot]i.
Th[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot] r[/FONT][FONT=&quot]ồ[/FONT][FONT=&quot]i vài b[/FONT][FONT=&quot]ữ[/FONT][FONT=&quot]a sau th[/FONT][FONT=&quot]ấ[/FONT][FONT=&quot]y b[/FONT][FONT=&quot]ị[/FONT][FONT=&quot] g[/FONT][FONT=&quot]ọ[/FONT][FONT=&quot]i đi l[/FONT][FONT=&quot]ấ[/FONT][FONT=&quot]y cung, b[/FONT][FONT=&quot]ọ[/FONT][FONT=&quot]n đi[/FONT][FONT=&quot]ề[/FONT][FONT=&quot]u tra nó "rung" cho, nó "đòn gió" là b[/FONT][FONT=&quot]ọ[/FONT][FONT=&quot]n tao đi[/FONT][FONT=&quot]ề[/FONT][FONT=&quot]u tra ra h[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]t r[/FONT][FONT=&quot]ồ[/FONT][FONT=&quot]i, nó b[/FONT][FONT=&quot]ắ[/FONT][FONT=&quot]t khai, nó do[/FONT][FONT=&quot]ạ[/FONT][FONT=&quot] n[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]u không khai nó s[/FONT][FONT=&quot]ẽ[/FONT][FONT=&quot] làm cho có "tình ti[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]t tăng n[/FONT][FONT=&quot]ặ[/FONT][FONT=&quot]ng" vì không thành kh[/FONT][FONT=&quot]ẩ[/FONT][FONT=&quot]n và cho "đi tù mút ch[/FONT][FONT=&quot]ỉ[/FONT][FONT=&quot]".

Đ[/FONT][FONT=&quot]ấ[/FONT][FONT=&quot]y, th[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot] có ngu không, th[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot] r[/FONT][FONT=&quot]ồ[/FONT][FONT=&quot]i c[/FONT][FONT=&quot]ứ[/FONT][FONT=&quot] t[/FONT][FONT=&quot]ưở[/FONT][FONT=&quot]ng th[/FONT][FONT=&quot]ậ[/FONT][FONT=&quot]t, nên đành ng[/FONT][FONT=&quot]ậ[/FONT][FONT=&quot]m ngùi "thú nh[/FONT][FONT=&quot]ậ[/FONT][FONT=&quot]n" v[/FONT][FONT=&quot]ớ[/FONT][FONT=&quot]i đi[/FONT][FONT=&quot]ề[/FONT][FONT=&quot]u tra thôi.
Mà b[/FONT][FONT=&quot]ọ[/FONT][FONT=&quot]n đi[/FONT][FONT=&quot]ề[/FONT][FONT=&quot]u tra thì "th[/FONT][FONT=&quot]ủ[/FONT][FONT=&quot] đo[/FONT][FONT=&quot]ạ[/FONT][FONT=&quot]n" l[/FONT][FONT=&quot]ắ[/FONT][FONT=&quot]m, n[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]u gia đình càng "bi[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]t đi[/FONT][FONT=&quot]ề[/FONT][FONT=&quot]u" thì chúng s[/FONT][FONT=&quot]ẽ[/FONT][FONT=&quot] càng "nh[/FONT][FONT=&quot]ẹ[/FONT][FONT=&quot] tay" cho t[/FONT][FONT=&quot]ậ[/FONT][FONT=&quot]p h[/FONT][FONT=&quot]ồ[/FONT][FONT=&quot] s[/FONT][FONT=&quot]ơ[/FONT][FONT=&quot] chúng "làm" tr[/FONT][FONT=&quot]ướ[/FONT][FONT=&quot]c khi chúng chuy[/FONT][FONT=&quot]ể[/FONT][FONT=&quot]n sang vi[/FONT][FONT=&quot]ệ[/FONT][FONT=&quot]n ki[/FONT][FONT=&quot]ể[/FONT][FONT=&quot]m sát đ[/FONT][FONT=&quot]ể[/FONT][FONT=&quot] đ[/FONT][FONT=&quot]ề[/FONT][FONT=&quot] ngh[/FONT][FONT=&quot]ị[/FONT][FONT=&quot] truy t[/FONT][FONT=&quot]ố[/FONT][FONT=&quot] ra toà.

Lũ tù r[/FONT][FONT=&quot]ấ[/FONT][FONT=&quot]t manh đ[/FONT][FONT=&quot]ộ[/FONT][FONT=&quot]ng, chúng mà nghi th[/FONT][FONT=&quot]ằ[/FONT][FONT=&quot]ng nào làm "rích" (ch[/FONT][FONT=&quot]ỉ[/FONT][FONT=&quot] c[/FONT][FONT=&quot]ầ[/FONT][FONT=&quot]n nghi thôi), thì chúng tìm cách "th[/FONT][FONT=&quot]ủ[/FONT][FONT=&quot] tiêu" ngay l[/FONT][FONT=&quot]ậ[/FONT][FONT=&quot]p t[/FONT][FONT=&quot]ứ[/FONT][FONT=&quot]c, chúng l[/FONT][FONT=&quot]ấ[/FONT][FONT=&quot]y c[/FONT][FONT=&quot]ớ[/FONT][FONT=&quot] đánh cho m[/FONT][FONT=&quot]ộ[/FONT][FONT=&quot]t tr[/FONT][FONT=&quot]ậ[/FONT][FONT=&quot]n th[/FONT][FONT=&quot]ừ[/FONT][FONT=&quot]a s[/FONT][FONT=&quot]ố[/FONT][FONT=&quot]ng thi[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]u ch[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]t, r[/FONT][FONT=&quot]ồ[/FONT][FONT=&quot]i sau đó cho chuy[/FONT][FONT=&quot]ể[/FONT][FONT=&quot]n bu[/FONT][FONT=&quot]ồ[/FONT][FONT=&quot]ng khác (đã t[/FONT][FONT=&quot]ừ[/FONT][FONT=&quot]ng có th[/FONT][FONT=&quot]ằ[/FONT][FONT=&quot]ng b[/FONT][FONT=&quot]ị[/FONT][FONT=&quot] đánh ch[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]t t[/FONT][FONT=&quot]ươ[/FONT][FONT=&quot]i ngay t[/FONT][FONT=&quot]ạ[/FONT][FONT=&quot]i bu[/FONT][FONT=&quot]ồ[/FONT][FONT=&quot]ng giam vì cái t[/FONT][FONT=&quot]ộ[/FONT][FONT=&quot]i "làm rích" r[/FONT][FONT=&quot]ồ[/FONT][FONT=&quot]i). Vi[/FONT][FONT=&quot]ệ[/FONT][FONT=&quot]c lũ tù tìm cách "th[/FONT][FONT=&quot]ủ[/FONT][FONT=&quot] tiêu" nh[/FONT][FONT=&quot]ữ[/FONT][FONT=&quot]ng th[/FONT][FONT=&quot]ằ[/FONT][FONT=&quot]ng nghi làm "rích", t[/FONT][FONT=&quot]ứ[/FONT][FONT=&quot]c là chúng t[/FONT][FONT=&quot]ạ[/FONT][FONT=&quot]o ra đánh đ[/FONT][FONT=&quot]ấ[/FONT][FONT=&quot]m đ[/FONT][FONT=&quot]ể[/FONT][FONT=&quot] cán b[/FONT][FONT=&quot]ộ[/FONT][FONT=&quot] qu[/FONT][FONT=&quot]ả[/FONT][FONT=&quot]n giáo cho chuy[/FONT][FONT=&quot]ể[/FONT][FONT=&quot]n bu[/FONT][FONT=&quot]ồ[/FONT][FONT=&quot]ng (nguyên t[/FONT][FONT=&quot]ắ[/FONT][FONT=&quot]c c[/FONT][FONT=&quot]ủ[/FONT][FONT=&quot]a tù là c[/FONT][FONT=&quot]ứ[/FONT][FONT=&quot] có đánh nhau, thì nh[/FONT][FONT=&quot]ữ[/FONT][FONT=&quot]ng th[/FONT][FONT=&quot]ằ[/FONT][FONT=&quot]ng đánh nhau s[/FONT][FONT=&quot]ẽ[/FONT][FONT=&quot] b[/FONT][FONT=&quot]ị[/FONT][FONT=&quot] qu[/FONT][FONT=&quot]ả[/FONT][FONT=&quot]n giáo tách ra và chuy[/FONT][FONT=&quot]ể[/FONT][FONT=&quot]n bu[/FONT][FONT=&quot]ồ[/FONT][FONT=&quot]ng ngay l[/FONT][FONT=&quot]ậ[/FONT][FONT=&quot]p t[/FONT][FONT=&quot]ứ[/FONT][FONT=&quot]c đ[/FONT][FONT=&quot]ể[/FONT][FONT=&quot] tránh x[/FONT][FONT=&quot]ả[/FONT][FONT=&quot]y ra thù h[/FONT][FONT=&quot]ằ[/FONT][FONT=&quot]n và t[/FONT][FONT=&quot]ự[/FONT][FONT=&quot] x[/FONT][FONT=&quot]ử[/FONT][FONT=&quot] nhau theo lu[/FONT][FONT=&quot]ậ[/FONT][FONT=&quot]t r[/FONT][FONT=&quot]ừ[/FONT][FONT=&quot]ng lúc n[/FONT][FONT=&quot]ử[/FONT][FONT=&quot]a đêm)

Nhi[/FONT][FONT=&quot]ề[/FONT][FONT=&quot]u khi bi[/FONT][FONT=&quot]ể[/FONT][FONT=&quot]u hi[/FONT][FONT=&quot]ệ[/FONT][FONT=&quot]n đ[/FONT][FONT=&quot]ể[/FONT][FONT=&quot] làm c[/FONT][FONT=&quot]ơ[/FONT][FONT=&quot] s[/FONT][FONT=&quot]ở[/FONT][FONT=&quot] nghi ng[/FONT][FONT=&quot]ờ[/FONT][FONT=&quot] m[/FONT][FONT=&quot]ộ[/FONT][FONT=&quot]t th[/FONT][FONT=&quot]ằ[/FONT][FONT=&quot]ng nào đó làm "rích", lũ tù căn c[/FONT][FONT=&quot]ứ[/FONT][FONT=&quot] vào "thái đ[/FONT][FONT=&quot]ộ[/FONT][FONT=&quot]" c[/FONT][FONT=&quot]ủ[/FONT][FONT=&quot]a th[/FONT][FONT=&quot]ằ[/FONT][FONT=&quot]ng đó, ch[/FONT][FONT=&quot]ẳ[/FONT][FONT=&quot]ng h[/FONT][FONT=&quot]ạ[/FONT][FONT=&quot]n th[/FONT][FONT=&quot]ằ[/FONT][FONT=&quot]ng nào th[/FONT][FONT=&quot]ấ[/FONT][FONT=&quot]y "đ[/FONT][FONT=&quot]ượ[/FONT][FONT=&quot]c g[/FONT][FONT=&quot]ọ[/FONT][FONT=&quot]i đi l[/FONT][FONT=&quot]ấ[/FONT][FONT=&quot]y cung" h[/FONT][FONT=&quot]ơ[/FONT][FONT=&quot]i nhi[/FONT][FONT=&quot]ề[/FONT][FONT=&quot]u m[/FONT][FONT=&quot]ộ[/FONT][FONT=&quot]t chút là ph[/FONT][FONT=&quot]ả[/FONT][FONT=&quot]i nghi ngay, hay th[/FONT][FONT=&quot]ằ[/FONT][FONT=&quot]ng nào th[/FONT][FONT=&quot]ấ[/FONT][FONT=&quot]y c[/FONT][FONT=&quot]ứ[/FONT][FONT=&quot] ra "ch[/FONT][FONT=&quot]ơ[/FONT][FONT=&quot]i" đ[/FONT][FONT=&quot]ị[/FONT][FONT=&quot]nh kỳ v[/FONT][FONT=&quot]ớ[/FONT][FONT=&quot]i qu[/FONT][FONT=&quot]ả[/FONT][FONT=&quot]n giáo là cũng ph[/FONT][FONT=&quot]ả[/FONT][FONT=&quot]i c[/FONT][FONT=&quot]ả[/FONT][FONT=&quot]nh giác, ho[/FONT][FONT=&quot]ặ[/FONT][FONT=&quot]c là n[/FONT][FONT=&quot]ộ[/FONT][FONT=&quot]i b[/FONT][FONT=&quot]ộ[/FONT][FONT=&quot] trong bu[/FONT][FONT=&quot]ồ[/FONT][FONT=&quot]ng đang có "chuy[/FONT][FONT=&quot]ệ[/FONT][FONT=&quot]n riêng" c[/FONT][FONT=&quot]ầ[/FONT][FONT=&quot]n "t[/FONT][FONT=&quot]ự[/FONT][FONT=&quot] x[/FONT][FONT=&quot]ử[/FONT][FONT=&quot]" nh[/FONT][FONT=&quot]ư[/FONT][FONT=&quot]ng ch[/FONT][FONT=&quot]ẳ[/FONT][FONT=&quot]ng hi[/FONT][FONT=&quot]ể[/FONT][FONT=&quot]u sao qu[/FONT][FONT=&quot]ả[/FONT][FONT=&quot]n giáo l[/FONT][FONT=&quot]ạ[/FONT][FONT=&quot]i bi[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]t, thì th[/FONT][FONT=&quot]ằ[/FONT][FONT=&quot]ng g[/FONT][FONT=&quot]ầ[/FONT][FONT=&quot]n nh[/FONT][FONT=&quot]ấ[/FONT][FONT=&quot]t "đi ra kh[/FONT][FONT=&quot]ỏ[/FONT][FONT=&quot]i bu[/FONT][FONT=&quot]ồ[/FONT][FONT=&quot]ng" (b[/FONT][FONT=&quot]ấ[/FONT][FONT=&quot]t k[/FONT][FONT=&quot]ể[/FONT][FONT=&quot] là đi vì lý do gì) chính là th[/FONT][FONT=&quot]ằ[/FONT][FONT=&quot]ng b[/FONT][FONT=&quot]ị[/FONT][FONT=&quot] vào t[/FONT][FONT=&quot]ầ[/FONT][FONT=&quot]m "đèn" ngay.

T[/FONT][FONT=&quot]ầ[/FONT][FONT=&quot]ng l[/FONT][FONT=&quot]ớ[/FONT][FONT=&quot]p "bên d[/FONT][FONT=&quot]ướ[/FONT][FONT=&quot]i" thì ch[/FONT][FONT=&quot]ẳ[/FONT][FONT=&quot]ng có gì ph[/FONT][FONT=&quot]ả[/FONT][FONT=&quot]i nói c[/FONT][FONT=&quot]ả[/FONT][FONT=&quot], xác đ[/FONT][FONT=&quot]ị[/FONT][FONT=&quot]nh b[/FONT][FONT=&quot]ị[/FONT][FONT=&quot] đày [/FONT][FONT=&quot]ả[/FONT][FONT=&quot]i "mút ch[/FONT][FONT=&quot]ỉ[/FONT][FONT=&quot]" thì thôi, còn t[/FONT][FONT=&quot]ầ[/FONT][FONT=&quot]ng l[/FONT][FONT=&quot]ớ[/FONT][FONT=&quot]p "bên trên" tuy có v[/FONT][FONT=&quot]ẻ[/FONT][FONT=&quot] cũng "lành" đ[/FONT][FONT=&quot]ấ[/FONT][FONT=&quot]y, nh[/FONT][FONT=&quot]ư[/FONT][FONT=&quot]ng[/FONT][FONT=&quot] th[/FONT][FONT=&quot]ự[/FONT][FONT=&quot]c t[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot] là cũng có r[/FONT][FONT=&quot]ấ[/FONT][FONT=&quot]t nhi[/FONT][FONT=&quot]ề[/FONT][FONT=&quot]u "sóng [/FONT][FONT=&quot]ở[/FONT][FONT=&quot] đáy sông" l[/FONT][FONT=&quot]ắ[/FONT][FONT=&quot]m, th[/FONT][FONT=&quot]ằ[/FONT][FONT=&quot]ng "làm bu[/FONT][FONT=&quot]ồ[/FONT][FONT=&quot]ng" mà không "làm" t[/FONT][FONT=&quot]ố[/FONT][FONT=&quot]t thì chuy[/FONT][FONT=&quot]ệ[/FONT][FONT=&quot]n bè cánh s[/FONT][FONT=&quot]ẽ[/FONT][FONT=&quot] r[/FONT][FONT=&quot]ấ[/FONT][FONT=&quot]t d[/FONT][FONT=&quot]ễ[/FONT][FONT=&quot] x[/FONT][FONT=&quot]ả[/FONT][FONT=&quot]y ra, mà đã g[/FONT][FONT=&quot]ọ[/FONT][FONT=&quot]i là bè cánh [/FONT][FONT=&quot]ở[/FONT][FONT=&quot] cái ch[/FONT][FONT=&quot]ố[/FONT][FONT=&quot]n lao tù này thì c[/FONT][FONT=&quot]ứ[/FONT][FONT=&quot] g[/FONT][FONT=&quot]ọ[/FONT][FONT=&quot]i là c[/FONT][FONT=&quot]ự[/FONT][FONT=&quot]c kỳ ph[/FONT][FONT=&quot]ứ[/FONT][FONT=&quot]c t[/FONT][FONT=&quot]ạ[/FONT][FONT=&quot]p.

Tôi có l[/FONT][FONT=&quot]ẽ[/FONT][FONT=&quot] là m[/FONT][FONT=&quot]ộ[/FONT][FONT=&quot]t trong s[/FONT][FONT=&quot]ố[/FONT][FONT=&quot] ít nh[/FONT][FONT=&quot]ữ[/FONT][FONT=&quot]ng th[/FONT][FONT=&quot]ằ[/FONT][FONT=&quot]ng có h[/FONT][FONT=&quot]ọ[/FONT][FONT=&quot]c [/FONT][FONT=&quot]ở[/FONT][FONT=&quot] trong bu[/FONT][FONT=&quot]ồ[/FONT][FONT=&quot]ng, nên tôi nhìn "s[/FONT][FONT=&quot]ự[/FONT][FONT=&quot] vi[/FONT][FONT=&quot]ệ[/FONT][FONT=&quot]c" cũng theo góc đ[/FONT][FONT=&quot]ộ[/FONT][FONT=&quot] c[/FONT][FONT=&quot]ả[/FONT][FONT=&quot]m nh[/FONT][FONT=&quot]ậ[/FONT][FONT=&quot]n c[/FONT][FONT=&quot]ủ[/FONT][FONT=&quot]a m[/FONT][FONT=&quot]ộ[/FONT][FONT=&quot]t th[/FONT][FONT=&quot]ằ[/FONT][FONT=&quot]ng "có h[/FONT][FONT=&quot]ọ[/FONT][FONT=&quot]c". B[/FONT][FONT=&quot]ở[/FONT][FONT=&quot]i vì [/FONT][FONT=&quot]ở[/FONT][FONT=&quot] môi tr[/FONT][FONT=&quot]ườ[/FONT][FONT=&quot]ng tù, ch[/FONT][FONT=&quot]ẳ[/FONT][FONT=&quot]ng có m[/FONT][FONT=&quot]ấ[/FONT][FONT=&quot]y th[/FONT][FONT=&quot]ằ[/FONT][FONT=&quot]ng "suy nghĩ" nh[/FONT][FONT=&quot]ư[/FONT][FONT=&quot] tôi đâu, đa ph[/FONT][FONT=&quot]ầ[/FONT][FONT=&quot]n chúng nó xác đ[/FONT][FONT=&quot]ị[/FONT][FONT=&quot]nh và nhìn nh[/FONT][FONT=&quot]ậ[/FONT][FONT=&quot]n theo góc đ[/FONT][FONT=&quot]ộ[/FONT][FONT=&quot] "đ[/FONT][FONT=&quot]ươ[/FONT][FONT=&quot]ng nhiên tù nó là ph[/FONT][FONT=&quot]ả[/FONT][FONT=&quot]i th[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]". Ch[/FONT][FONT=&quot]ẳ[/FONT][FONT=&quot]ng có ai th[/FONT][FONT=&quot]ắ[/FONT][FONT=&quot]c m[/FONT][FONT=&quot]ắ[/FONT][FONT=&quot]c, ch[/FONT][FONT=&quot]ẳ[/FONT][FONT=&quot]ng có ai kêu ca v[/FONT][FONT=&quot]ề[/FONT][FONT=&quot] s[/FONT][FONT=&quot]ự[/FONT][FONT=&quot] b[/FONT][FONT=&quot]ấ[/FONT][FONT=&quot]t công c[/FONT][FONT=&quot]ả[/FONT][FONT=&quot], b[/FONT][FONT=&quot]ở[/FONT][FONT=&quot]i h[/FONT][FONT=&quot]ầ[/FONT][FONT=&quot]u nh[/FONT][FONT=&quot]ư[/FONT][FONT=&quot] t[/FONT][FONT=&quot]ư[/FONT][FONT=&quot] t[/FONT][FONT=&quot]ưở[/FONT][FONT=&quot]ng c[/FONT][FONT=&quot]ủ[/FONT][FONT=&quot]a tù đ[/FONT][FONT=&quot]ề[/FONT][FONT=&quot]u đã là: "xác đ[/FONT][FONT=&quot]ị[/FONT]
[/FONT][FONT=&quot]nh".


[/FONT]
 

hmpstudio

Xe điện
Biển số
OF-28172
Ngày cấp bằng
2/2/09
Số km
2,052
Động cơ
11 Mã lực
Nơi ở
Bald Club & 77 Club
Chuy[FONT=&quot]ện tù đánh tù cũng "vui" l[FONT=&quot]ắ[/FONT]m, tr[FONT=&quot]ướ[/FONT]c khi chúng xác đ[FONT=&quot]ị[/FONT]nh đánh th[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng nào, chúng s[FONT=&quot]ẽ[/FONT] "chu[FONT=&quot]ẩ[/FONT]n b[FONT=&quot]ị[/FONT]" chu đáo, m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t th[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng s[FONT=&quot]ẽ[/FONT] c[FONT=&quot]ầ[/FONT]m cái khăn t[FONT=&quot]ắ[/FONT]m đ[FONT=&quot]ứ[/FONT]ng phía sau đ[FONT=&quot]ể[/FONT] s[FONT=&quot]ẵ[/FONT]n sàng thít c[FONT=&quot]ổ[/FONT] cho không "be" đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c (tù cũng ghét h[FONT=&quot]ơ[/FONT]i m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t tí là "be cán b[FONT=&quot]ộ[/FONT]" l[FONT=&quot]ắ[/FONT]m, mà cũng ch[FONT=&quot]ỉ[/FONT] có lũ tù đ[FONT=&quot]ầ[/FONT]u là hay "be" thôi, ch[FONT=&quot]ứ[/FONT] còn b[FONT=&quot]ọ[/FONT]n tù "già" thì chúng nó ch[FONT=&quot]ả[/FONT] "h[FONT=&quot]ơ[/FONT]i đâu", n[FONT=&quot]ế[/FONT]u b[FONT=&quot]ị[/FONT] đánh chúng s[FONT=&quot]ẽ[/FONT] xác đ[FONT=&quot]ị[/FONT]nh "ăn đ[FONT=&quot]ầ[/FONT]y đ[FONT=&quot]ủ[/FONT] các món mà các anh cho", sau đó "ngoan ngoãn", nh[FONT=&quot]ư[/FONT] th[FONT=&quot]ế[/FONT] s[FONT=&quot]ẽ[/FONT] đ[FONT=&quot]ỡ[/FONT] h[FONT=&quot]ơ[/FONT]n, ch[FONT=&quot]ứ[/FONT] n[FONT=&quot]ế[/FONT]u chúng "be" thì ngay c[FONT=&quot]ả[/FONT] qu[FONT=&quot]ả[/FONT]n giáo cũng ghét ch[FONT=&quot]ứ[/FONT] đ[FONT=&quot]ừ[/FONT]ng nói đ[FONT=&quot]ế[/FONT]n tù, b[FONT=&quot]ở[/FONT]i đ[FONT=&quot]ể[/FONT] x[FONT=&quot]ả[/FONT]y ra đánh nhau trong bu[FONT=&quot]ồ[/FONT]ng, "ban" nó bi[FONT=&quot]ế[/FONT]t thì qu[FONT=&quot]ả[/FONT]n giáo cũng b[FONT=&quot]ị[/FONT] k[FONT=&quot]ỷ[/FONT] lu[FONT=&quot]ậ[/FONT]t, ch[FONT=&quot]ư[/FONT]a k[FONT=&quot]ể[/FONT] sau khi "be" vì b[FONT=&quot]ị[/FONT] đánh, th[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng "be" s[FONT=&quot]ẽ[/FONT] đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c chuy[FONT=&quot]ể[/FONT]n bu[FONT=&quot]ồ[/FONT]ng và b[FONT=&quot]ị[/FONT] đánh ti[FONT=&quot]ế[/FONT]p, b[FONT=&quot]ở[/FONT]i ch[FONT=&quot]ả[/FONT] bu[FONT=&quot]ồ[/FONT]ng nào nó [FONT=&quot]ư[/FONT]a cái th[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng "to m[FONT=&quot]ồ[/FONT]m" làm "[FONT=&quot]ả[/FONT]nh h[FONT=&quot]ưở[/FONT]ng" đ[FONT=&quot]ế[/FONT]n chúng nó c[FONT=&quot]ả[/FONT]). Nói ti[FONT=&quot]ế[/FONT]p v[FONT=&quot]ề[/FONT] cái chuy[FONT=&quot]ệ[/FONT]n x[FONT=&quot]ử[/FONT] nhau theo lu[FONT=&quot]ậ[/FONT]t này c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a tù, ba b[FONT=&quot]ố[/FONT]n th[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng "xe" s[FONT=&quot]ẽ[/FONT] quây l[FONT=&quot]ấ[/FONT]y th[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng chúng mu[FONT=&quot]ố[/FONT]n đánh, cú đánh đ[FONT=&quot]ầ[/FONT]u tiên chúng nh[FONT=&quot]ắ[/FONT]m t[FONT=&quot]ớ[/FONT]i th[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng là "m[FONT=&quot]ạ[/FONT]ng s[FONT=&quot]ườ[/FONT]n" (m[FONT=&quot]ạ[/FONT]ng m[FONT=&quot]ỡ[/FONT]), m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t cú sút vào đ[FONT=&quot]ấ[/FONT]y thì ch[FONT=&quot]ỉ[/FONT] có xác đ[FONT=&quot]ị[/FONT]nh "đ[FONT=&quot]ổ[/FONT] v[FONT=&quot]ậ[/FONT]t" luôn, th[FONT=&quot]ở[/FONT] không th[FONT=&quot]ở[/FONT] đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c ch[FONT=&quot]ứ[/FONT] đ[FONT=&quot]ừ[/FONT]ng nói đ[FONT=&quot]ế[/FONT]n "be"

Tuy nhiên th
[/FONT][FONT=&quot]ường thì đánh nhau bao gi[FONT=&quot]ờ[/FONT] cán b[FONT=&quot]ộ[/FONT] cũng bi[FONT=&quot]ế[/FONT]t, b[FONT=&quot]ở[/FONT]i nhà tù này đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c thi[FONT=&quot]ế[/FONT]t k[FONT=&quot]ế[/FONT] theo ki[FONT=&quot]ể[/FONT]u có tính toán r[FONT=&quot]ấ[/FONT]t "hi[FONT=&quot]ể[/FONT]m" t[FONT=&quot]ừ[/FONT] th[FONT=&quot]ờ[/FONT]i Pháp, t[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng b[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng bê tông đ[FONT=&quot]ặ[/FONT]c, còn t[FONT=&quot]ấ[/FONT]t c[FONT=&quot]ả[/FONT] sàn xi măng đ[FONT=&quot]ề[/FONT]u đ[FONT=&quot]ổ[/FONT][FONT=&quot]ỗ[/FONT]ng, cho nên đi không nh[FONT=&quot]ẹ[/FONT] nhàng s[FONT=&quot]ẽ[/FONT] gây ra ti[FONT=&quot]ế[/FONT]ng đ[FONT=&quot]ộ[/FONT]ng ngay, b[FONT=&quot]ở[/FONT]i th[FONT=&quot]ế[/FONT] mà tù m[FONT=&quot]ớ[/FONT]i có cái câu quán tri[FONT=&quot]ệ[/FONT]t là ph[FONT=&quot]ả[/FONT]i "đi nh[FONT=&quot]ẹ[/FONT], nói kh[FONT=&quot]ẽ[/FONT] và đánh r[FONT=&quot]ắ[/FONT]m x[FONT=&quot]ị[/FONT]t".
r
[/FONT]
Khi có đánh nhau thì đ[FONT=&quot]ươ
ng nhiên s[FONT=&quot]ẽ[/FONT] là "uỳnh u[FONT=&quot]ỵ[/FONT]ch" r[FONT=&quot]ồ[/FONT]i, [FONT=&quot]ở[/FONT] ngoài qu[FONT=&quot]ả[/FONT]n giáo nghe th[FONT=&quot]ấ[/FONT]y r[FONT=&quot]ấ[/FONT]t rõ, th[FONT=&quot]ậ[/FONT]m chí là [FONT=&quot]ở[/FONT] phòng tr[FONT=&quot]ự[/FONT]c c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a "ban" cũng nghe rõ vì âm thanh t[FONT=&quot]ừ[/FONT] trong bu[FONT=&quot]ồ[/FONT]ng giam phát ra kêu r[FONT=&quot]ấ[/FONT]t to và âm.

Khi
[/FONT] [FONT=&quot]ấy qu[FONT=&quot]ả[/FONT]n giáo s[FONT=&quot]ẽ[/FONT] ch[FONT=&quot]ạ[/FONT]y vào và hô "thôi, thôi", đ[FONT=&quot]ồ[/FONT]ng th[FONT=&quot]ờ[/FONT]i ngó xem m[FONT=&quot]ặ[/FONT]t nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng th[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng đánh nhau là th[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng nào đ[FONT=&quot]ể[/FONT] còn bi[FONT=&quot]ế[/FONT]t đ[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng mà "x[FONT=&quot]ử[/FONT]". Lũ tù đ[FONT=&quot]ầ[/FONT]u, theo quan sát c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a tôi thì c[FONT=&quot]ứ[/FONT] th[FONT=&quot]ấ[/FONT]y qu[FONT=&quot]ả[/FONT]n giáo vào hô thôi là d[FONT=&quot]ừ[/FONT]ng l[FONT=&quot]ạ[/FONT]i ngay (dù sao tù đ[FONT=&quot]ầ[/FONT]u còn ch[FONT=&quot]ư[/FONT]a "nh[FONT=&quot]ớ[/FONT]n" nên hay "cóng" l[FONT=&quot]ắ[/FONT]m), ch[FONT=&quot]ứ[/FONT] còn tù "già" r[FONT=&quot]ồ[/FONT]i thì chuy[FONT=&quot]ệ[/FONT]n qu[FONT=&quot]ả[/FONT]n giáo hô thôi chúng cũng m[FONT=&quot]ặ[/FONT]c, c[FONT=&quot]ứ[/FONT] đánh ti[FONT=&quot]ế[/FONT]p, th[FONT=&quot]ậ[/FONT]m chí khi cán b[FONT=&quot]ộ[/FONT][FONT=&quot]ở[/FONT] c[FONT=&quot]ử[/FONT]a lôi ra r[FONT=&quot]ồ[/FONT]i chúng v[FONT=&quot]ẫ[/FONT]n c[FONT=&quot]ứ[/FONT] c[FONT=&quot]ố[/FONT] "v[FONT=&quot]ớ[/FONT]t vát" sút nhau thêm vài phát. Chúng xác đ[FONT=&quot]ị[/FONT]nh đã đánh nhau th[FONT=&quot]ế[/FONT] này thì 90% là ph[FONT=&quot]ả[/FONT]i đi k[FONT=&quot]ỷ[/FONT] lu[FONT=&quot]ậ[/FONT]t cùm chân, cho nên v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i chúng, đánh ít đánh nhi[FONT=&quot]ề[/FONT]u cũng nh[FONT=&quot]ư[/FONT] nhau thôi. m[/FONT]
[FONT=&quot]V[FONT=&quot]ớ[/FONT][FONT=&quot]i tù đ[/FONT][FONT=&quot]ầ[/FONT][FONT=&quot]u, vi[/FONT][FONT=&quot]ệ[/FONT][FONT=&quot]c đánh nhau có nh[/FONT][FONT=&quot]ẹ[/FONT][FONT=&quot] nhàng h[/FONT][FONT=&quot]ơ[/FONT][FONT=&quot]n, đ[/FONT][FONT=&quot]ồ[/FONT][FONT=&quot]ng th[/FONT][FONT=&quot]ờ[/FONT][FONT=&quot]i qu[/FONT][FONT=&quot]ả[/FONT][FONT=&quot]n giáo cũng s[/FONT][FONT=&quot]ẽ[/FONT][FONT=&quot] "x[/FONT][FONT=&quot]ử[/FONT][FONT=&quot]" luôn t[/FONT][FONT=&quot]ạ[/FONT][FONT=&quot]i bu[/FONT][FONT=&quot]ồ[/FONT][FONT=&quot]ng là chính, cách "x[/FONT][FONT=&quot]ử[/FONT][FONT=&quot]" c[/FONT][FONT=&quot]ủ[/FONT][FONT=&quot]a qu[/FONT][FONT=&quot]ả[/FONT][FONT=&quot]n giáo tù đ[/FONT][FONT=&quot]ầ[/FONT][FONT=&quot]u mang nhi[/FONT][FONT=&quot]ề[/FONT][FONT=&quot]u tính răn đe, d[/FONT][FONT=&quot]ằ[/FONT][FONT=&quot]n m[/FONT][FONT=&quot]ặ[/FONT][FONT=&quot]t.

Th[/FONT][FONT=&quot]ằ[/FONT][FONT=&quot]ng nào "đ[/FONT][FONT=&quot]ầ[/FONT][FONT=&quot]u têu", là nguyên nhân s[/FONT][FONT=&quot]ẽ[/FONT][FONT=&quot] b[/FONT][FONT=&quot]ị[/FONT][FONT=&quot] "n[/FONT][FONT=&quot]ằ[/FONT][FONT=&quot]m m[/FONT][FONT=&quot]ẹ[/FONT][FONT=&quot] mày xu[/FONT][FONT=&quot]ố[/FONT][FONT=&quot]ng mà" qu[/FONT][FONT=&quot]ả[/FONT][FONT=&quot]n giáo s[/FONT][FONT=&quot]ẽ[/FONT][FONT=&quot] dùng "c[/FONT][FONT=&quot]ặ[/FONT][FONT=&quot]c ng[/FONT][FONT=&quot]ự[/FONT][FONT=&quot]a" th[/FONT][FONT=&quot]ẳ[/FONT][FONT=&quot]ng cánh "táng", có tay qu[/FONT][FONT=&quot]ả[/FONT][FONT=&quot]n giáo "s[/FONT][FONT=&quot]ứ[/FONT][FONT=&quot]c kho[/FONT][FONT=&quot]ẻ[/FONT][FONT=&quot] y[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]u" m[/FONT][FONT=&quot]ớ[/FONT][FONT=&quot]i "táng" đ[/FONT][FONT=&quot]ượ[/FONT][FONT=&quot]c m[/FONT][FONT=&quot]ươ[/FONT][FONT=&quot]i phát đã đ[/FONT][FONT=&quot]ứ[/FONT][FONT=&quot]ng th[/FONT][FONT=&quot]ở[/FONT][FONT=&quot] h[/FONT][FONT=&quot]ổ[/FONT][FONT=&quot]n h[/FONT][FONT=&quot]ể[/FONT][FONT=&quot]n. Tù đ[/FONT][FONT=&quot]ầ[/FONT][FONT=&quot]u thì lúc đó ch[/FONT][FONT=&quot]ỉ[/FONT][FONT=&quot] bi[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]t "qu[/FONT][FONT=&quot]ằ[/FONT][FONT=&quot]n qu[/FONT][FONT=&quot]ạ[/FONT][FONT=&quot]i" mà "con xin th[/FONT][FONT=&quot]ầ[/FONT][FONT=&quot]y, con xin th[/FONT][FONT=&quot]ầ[/FONT][FONT=&quot]y" thôi (ch[/FONT][FONT=&quot]ả[/FONT][FONT=&quot] bù cho m[/FONT][FONT=&quot]ấ[/FONT][FONT=&quot]y th[/FONT][FONT=&quot]ằ[/FONT][FONT=&quot]ng tù "già", mu[/FONT][FONT=&quot]ố[/FONT][FONT=&quot]n đánh th[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot] nào thì đánh, chúng ch[/FONT][FONT=&quot]ả[/FONT][FONT=&quot] thèm xin x[/FONT][FONT=&quot]ỏ[/FONT][FONT=&quot] l[/FONT][FONT=&quot]ấ[/FONT][FONT=&quot]y m[/FONT][FONT=&quot]ộ[/FONT][FONT=&quot]t câu). Sau khi "táng th[/FONT][FONT=&quot]ẳ[/FONT][FONT=&quot]ng cánh" xong, s[/FONT][FONT=&quot]ẽ[/FONT][FONT=&quot] đ[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]n "chiêu" mà lũ tù v[/FONT][FONT=&quot]ẫ[/FONT][FONT=&quot]n g[/FONT][FONT=&quot]ọ[/FONT][FONT=&quot]i là "tra d[/FONT][FONT=&quot]ầ[/FONT][FONT=&quot]u, tra m[/FONT][FONT=&quot]ỡ[/FONT][FONT=&quot]", qu[/FONT][FONT=&quot]ả[/FONT][FONT=&quot]n giáo s[/FONT][FONT=&quot]ẽ[/FONT][FONT=&quot] dùng "c[/FONT][FONT=&quot]ặ[/FONT][FONT=&quot]c ng[/FONT][FONT=&quot]ự[/FONT][FONT=&quot]a" đ[/FONT][FONT=&quot]ể[/FONT][FONT=&quot] "tra" vào các m[/FONT][FONT=&quot]ắ[/FONT][FONT=&quot]t cá chân, kh[/FONT][FONT=&quot]ớ[/FONT][FONT=&quot]p x[/FONT][FONT=&quot]ươ[/FONT][FONT=&quot]ng, bánh chè. Tôi ph[/FONT][FONT=&quot]ả[/FONT][FONT=&quot]i thú th[/FONT][FONT=&quot]ậ[/FONT][FONT=&quot]t r[/FONT][FONT=&quot]ằ[/FONT][FONT=&quot]ng cách "tra" này r[/FONT][FONT=&quot]ấ[/FONT][FONT=&quot]t dã man, ch[/FONT][FONT=&quot]ư[/FONT][FONT=&quot]a có m[/FONT][FONT=&quot]ộ[/FONT][FONT=&quot]t th[/FONT][FONT=&quot]ằ[/FONT][FONT=&quot]ng nào b[/FONT][FONT=&quot]ị[/FONT][FONT=&quot] "tra" th[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot] này xong mà có th[/FONT][FONT=&quot]ể[/FONT][FONT=&quot] t[/FONT][FONT=&quot]ự[/FONT][FONT=&quot] đ[/FONT][FONT=&quot]ứ[/FONT][FONT=&quot]ng d[/FONT][FONT=&quot]ậ[/FONT][FONT=&quot]y đ[/FONT][FONT=&quot]ượ[/FONT][FONT=&quot]c c[/FONT][FONT=&quot]ả[/FONT][FONT=&quot].

“Lũ này khát máu đ[/FONT][FONT=&quot]ồ[/FONT][FONT=&quot]ng bang/ L[/FONT][FONT=&quot]ạ[/FONT][FONT=&quot]i còn đ[/FONT][FONT=&quot]ể[/FONT][FONT=&quot]u cáng hung tàn h[/FONT][FONT=&quot]ơ[/FONT][FONT=&quot]n Tây/ Tù đày căm gi[/FONT][FONT=&quot]ậ[/FONT][FONT=&quot]n l[/FONT][FONT=&quot]ắ[/FONT][FONT=&quot]m thay/ Quy[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]t tâm v[/FONT][FONT=&quot]ạ[/FONT][FONT=&quot]c m[/FONT][FONT=&quot]ặ[/FONT][FONT=&quot]t v[/FONT][FONT=&quot]ạ[/FONT][FONT=&quot]c mày nó ra”.

Th[/FONT][FONT=&quot]ườ[/FONT][FONT=&quot]ng là qu[/FONT][FONT=&quot]ả[/FONT][FONT=&quot]n giáo thích "x[/FONT][FONT=&quot]ử[/FONT][FONT=&quot]" n[/FONT][FONT=&quot]ộ[/FONT][FONT=&quot]i b[/FONT][FONT=&quot]ộ[/FONT][FONT=&quot] th[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot] này, b[/FONT][FONT=&quot]ở[/FONT][FONT=&quot]i vi[/FONT][FONT=&quot]ệ[/FONT][FONT=&quot]c b[/FONT][FONT=&quot]ị[/FONT][FONT=&quot] k[/FONT][FONT=&quot]ỷ[/FONT][FONT=&quot] lu[/FONT][FONT=&quot]ậ[/FONT][FONT=&quot]t không qu[/FONT][FONT=&quot]ả[/FONT][FONT=&quot]n giáo nào mu[/FONT][FONT=&quot]ố[/FONT][FONT=&quot]n c[/FONT][FONT=&quot]ả[/FONT][FONT=&quot]. Phía sau h[/FONT][FONT=&quot]ậ[/FONT][FONT=&quot]u tr[/FONT][FONT=&quot]ườ[/FONT][FONT=&quot]ng vi[/FONT][FONT=&quot]ệ[/FONT][FONT=&quot]c "nhìn m[/FONT][FONT=&quot]ặ[/FONT][FONT=&quot]t xem th[/FONT][FONT=&quot]ằ[/FONT][FONT=&quot]ng nào đánh", th[/FONT][FONT=&quot]ằ[/FONT][FONT=&quot]ng đánh là l[/FONT][FONT=&quot]ớ[/FONT][FONT=&quot]p ng[/FONT][FONT=&quot]ườ[/FONT][FONT=&quot]i nào... qu[/FONT][FONT=&quot]ả[/FONT][FONT=&quot]n giáo s[/FONT][FONT=&quot]ẽ[/FONT][FONT=&quot] soi r[/FONT][FONT=&quot]ấ[/FONT][FONT=&quot]t k[/FONT][FONT=&quot]ỹ[/FONT][FONT=&quot] đ[/FONT][FONT=&quot]ể[/FONT][FONT=&quot] "hành x[/FONT][FONT=&quot]ử[/FONT][FONT=&quot]" cho "ph[/FONT][FONT=&quot]ả[/FONT][FONT=&quot]i đ[/FONT][FONT=&quot]ạ[/FONT][FONT=&quot]o". N[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]u c[/FONT][FONT=&quot]ầ[/FONT][FONT=&quot]n ph[/FONT][FONT=&quot]ả[/FONT][FONT=&quot]i "x[/FONT][FONT=&quot]ử[/FONT][FONT=&quot]" ki[/FONT][FONT=&quot]ể[/FONT][FONT=&quot]u "t[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot] nh[/FONT][FONT=&quot]ị[/FONT][FONT=&quot]" thì qu[/FONT][FONT=&quot]ả[/FONT][FONT=&quot]n giáo s[/FONT][FONT=&quot]ẽ[/FONT][FONT=&quot] g[/FONT][FONT=&quot]ọ[/FONT][FONT=&quot]i lũ tù tham gia [/FONT][FONT=&quot]ẩ[/FONT][FONT=&quot]u đ[/FONT][FONT=&quot]ả[/FONT][FONT=&quot] ra phòng riêng. Sau khi "x[/FONT][FONT=&quot]ử[/FONT][FONT=&quot]" lũ tù xong, qu[/FONT][FONT=&quot]ả[/FONT][FONT=&quot]n giáo s[/FONT][FONT=&quot]ẽ[/FONT][FONT=&quot] "k[/FONT][FONT=&quot]ỷ[/FONT][FONT=&quot] lu[/FONT][FONT=&quot]ậ[/FONT][FONT=&quot]t" b[/FONT][FONT=&quot]ằ[/FONT][FONT=&quot]ng vi[/FONT][FONT=&quot]ệ[/FONT][FONT=&quot]c cho ng[/FONT][FONT=&quot]ồ[/FONT][FONT=&quot]i xu[/FONT][FONT=&quot]ố[/FONT][FONT=&quot]ng "góc" và "c[/FONT][FONT=&quot]ấ[/FONT][FONT=&quot]m v[/FONT][FONT=&quot]ậ[/FONT][FONT=&quot]n" m[/FONT][FONT=&quot]ọ[/FONT][FONT=&quot]i sinh ho[/FONT][FONT=&quot]ạ[/FONT][FONT=&quot]t (ăn u[/FONT][FONT=&quot]ố[/FONT][FONT=&quot]ng, t[/FONT][FONT=&quot]ắ[/FONT][FONT=&quot]m r[/FONT][FONT=&quot]ử[/FONT][FONT=&quot]a, đi v[/FONT][FONT=&quot]ệ[/FONT][FONT=&quot] sinh...), nh[/FONT][FONT=&quot]ư[/FONT][FONT=&quot]ng th[/FONT][FONT=&quot]ự[/FONT][FONT=&quot]c ch[/FONT][FONT=&quot]ấ[/FONT][FONT=&quot]t đây là vi[/FONT][FONT=&quot]ệ[/FONT][FONT=&quot]c "t[/FONT][FONT=&quot]ố[/FONT][FONT=&quot]ng ti[/FONT][FONT=&quot]ề[/FONT][FONT=&quot]n" tinh vi thôi, b[/FONT][FONT=&quot]ở[/FONT][FONT=&quot]i sau m[/FONT][FONT=&quot]ỗ[/FONT][FONT=&quot]i l[/FONT][FONT=&quot]ầ[/FONT][FONT=&quot]n k[/FONT][FONT=&quot]ỷ[/FONT][FONT=&quot] lu[/FONT][FONT=&quot]ậ[/FONT][FONT=&quot]t th[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot] này, các "th[/FONT][FONT=&quot]ầ[/FONT][FONT=&quot]y" s[/FONT][FONT=&quot]ẽ[/FONT][FONT=&quot] có lý do đ[/FONT][FONT=&quot]ể[/FONT][FONT=&quot] mà... "la li[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]m".

“M[/FONT][FONT=&quot]ộ[/FONT][FONT=&quot]t tay xách b[/FONT][FONT=&quot]ị[/FONT][FONT=&quot] đô la - Tay kia "c[/FONT][FONT=&quot]ặ[/FONT][FONT=&quot]c ng[/FONT][FONT=&quot]ự[/FONT][FONT=&quot]a" gi[/FONT][FONT=&quot]ơ[/FONT][FONT=&quot] ra do[/FONT][FONT=&quot]ạ[/FONT]
[/FONT][FONT=&quot] tù”

Ôi tù...

[/FONT]
 

hmpstudio

Xe điện
Biển số
OF-28172
Ngày cấp bằng
2/2/09
Số km
2,052
Động cơ
11 Mã lực
Nơi ở
Bald Club & 77 Club
"Ng[FONT=&quot]ược th[FONT=&quot]ờ[/FONT]i gian tr[FONT=&quot]ở[/FONT] v[FONT=&quot]ề[/FONT] quá kh[FONT=&quot]ứ[/FONT], phút giây ch[FONT=&quot]ạ[/FONT]nh lòng, bao nhiêu k[FONT=&quot]ỷ[/FONT] ni[FONT=&quot]ệ[/FONT]m, bao nhiêu ân tình ch[FONT=&quot]ỉ[/FONT] còn l[FONT=&quot]ạ[/FONT]i con s[FONT=&quot]ố[/FONT] không..."

V
[/FONT][FONT=&quot]ới tôi có l[FONT=&quot]ẽ[/FONT] là m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t con s[FONT=&quot]ố[/FONT] không tròn trĩnh. Tôi đi tù, nh[FONT=&quot]ư[/FONT]ng [FONT=&quot]ở[/FONT] bên ngoài, công ty c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a tôi b[FONT=&quot]ị[/FONT] xâu xé, nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng k[FONT=&quot]ẻ[/FONT] th[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng ngày v[FONT=&quot]ẫ[/FONT]n "v[FONT=&quot]ỗ[/FONT] tay" v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i tôi nay b[FONT=&quot]ỗ[/FONT]ng tr[FONT=&quot]ở[/FONT] thành nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng k[FONT=&quot]ẻ[/FONT] "l[FONT=&quot]ừ[/FONT]a th[FONT=&quot]ầ[/FONT]y ph[FONT=&quot]ả[/FONT]n b[FONT=&quot]ạ[/FONT]n", ngay c[FONT=&quot]ả[/FONT] th[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng cháu h[FONT=&quot]ọ[/FONT] (sn 1976) đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c tôi nâng đ[FONT=&quot]ỡ[/FONT] cũng "m[FONT=&quot]ấ[/FONT]t n[FONT=&quot]ế[/FONT]t, a dua a tòng" làm ph[FONT=&quot]ả[/FONT]n, nó thu h[FONT=&quot]ồ[/FONT]i công n[FONT=&quot]ợ[/FONT] c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a công ty r[FONT=&quot]ồ[/FONT]i ngh[FONT=&quot]ễ[/FONT]u ngh[FONT=&quot]ệ[/FONT]n "phá" nh[FONT=&quot]ư[/FONT] m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t ông k[FONT=&quot]ễ[/FONT]nh, ti[FONT=&quot]ế[/FONT]c là gia đình tôi lúc đó không n[FONT=&quot]ắ[/FONT]m đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c v[FONT=&quot]ấ[/FONT]n đ[FONT=&quot]ề[/FONT] nên cũng c[FONT=&quot]ứ[/FONT] nghĩ là chúng làm t[FONT=&quot]ố[/FONT]t và tin t[FONT=&quot]ưở[/FONT]ng (sau này gia đình cái th[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng cháu m[FONT=&quot]ấ[/FONT]t d[FONT=&quot]ậ[/FONT]y kia đã ph[FONT=&quot]ả[/FONT]i đ[FONT=&quot]ế[/FONT]n quỳ l[FONT=&quot]ạ[/FONT]y mà xin tôi tha cho, m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t vài th[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng "có s[FONT=&quot]ố[/FONT] má" trong tù cũng đ[FONT=&quot]ề[/FONT] ngh[FONT=&quot]ị[/FONT] tôi "xin đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c cho em x[FONT=&quot]ử[/FONT]", trong s[FONT=&quot]ố[/FONT] này có m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t th[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng n[FONT=&quot]ổ[/FONT]i đình n[FONT=&quot]ổ[/FONT]i đám trong v[FONT=&quot]ụ[/FONT] "chém PGĐ b[FONT=&quot]ư[/FONT]u đi[FONT=&quot]ệ[/FONT]n HN" c[FONT=&quot]ứ[/FONT] n[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng n[FONT=&quot]ặ[/FONT]c b[FONT=&quot]ả[/FONT]o: Anh cho em xin đ[FONT=&quot]ị[/FONT]a ch[FONT=&quot]ỉ[/FONT] c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a t[FONT=&quot]ấ[/FONT]t c[FONT=&quot]ả[/FONT] nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng th[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng đã h[FONT=&quot]ạ[/FONT]i anh đi).
H[FONT=&quot]ồ[/FONT]i đ[FONT=&quot]ầ[/FONT]u, tôi cũng "h[FONT=&quot]ậ[/FONT]n" l[FONT=&quot]ắ[/FONT]m, th[FONT=&quot]ế[/FONT] nh[FONT=&quot]ư[/FONT]ng r[FONT=&quot]ồ[/FONT]i tôi cũng đã l[FONT=&quot]ặ[/FONT]ng l[FONT=&quot]ẽ[/FONT] cho qua. Tôi ch[FONT=&quot]ỉ[/FONT] nghĩ, cu[FONT=&quot]ộ[/FONT]c đ[FONT=&quot]ờ[/FONT]i này có "quy lu[FONT=&quot]ậ[/FONT]t nhân qu[FONT=&quot]ả[/FONT]" đ[FONT=&quot]ấ[/FONT]y, k[FONT=&quot]ẻ[/FONT] nào "gieo" thì k[FONT=&quot]ẻ[/FONT] đó ph[FONT=&quot]ả[/FONT]i "g[FONT=&quot]ặ[/FONT]t" thôi, v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i l[FONT=&quot]ạ[/FONT]i tôi cũng có ph[FONT=&quot]ầ[/FONT]n nhi[FONT=&quot]ề[/FONT]u l[FONT=&quot]ỗ[/FONT]i khi đ[FONT=&quot]ể[/FONT] x[FONT=&quot]ả[/FONT]y ra s[FONT=&quot]ự[/FONT] vi[FONT=&quot]ệ[/FONT]c này, cái giá c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a s[FONT=&quot]ự[/FONT] c[FONT=&quot]ả[/FONT] tin c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a tôi thêm m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t l[FONT=&quot]ầ[/FONT]n b[FONT=&quot]ị[/FONT] đánh đ[FONT=&quot]ổ[/FONT]i. Tuy nhiên, cho đ[FONT=&quot]ế[/FONT]n t[FONT=&quot]ậ[/FONT]n bây gi[FONT=&quot]ờ[/FONT] tôi cũng không bao gi[FONT=&quot]ờ[/FONT] nói là mình ph[FONT=&quot]ả[/FONT]i ân h[FONT=&quot]ậ[/FONT]n vì nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng vi[FONT=&quot]ệ[/FONT]c nh[FONT=&quot]ư[/FONT] th[FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]ả[/FONT], tôi nghĩ tôi đã "khôn" ra đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c nhi[FONT=&quot]ề[/FONT]u nh[FONT=&quot]ờ[/FONT] nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng bài h[FONT=&quot]ọ[/FONT]c nh[FONT=&quot]ư[/FONT] th[FONT=&quot]ế[/FONT], cho dù nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng bài h[FONT=&quot]ọ[/FONT]c đó có cái "giá" đ[FONT=&quot]ắ[/FONT]t quá.
[/FONT] c
"T[FONT=&quot]ấ
m l[FONT=&quot]ị[/FONT]ch treo t[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng ch[FONT=&quot]ỉ[/FONT] tháng hai
Nh[FONT=&quot]ư[/FONT]ng s[FONT=&quot]ầ[/FONT]u đông l[FONT=&quot]ạ[/FONT]nh v[FONT=&quot]ẫ[/FONT]n còn dài
Tim gan tu[FONT=&quot]ổ[/FONT]i tr[FONT=&quot]ẻ[/FONT] ng[FONT=&quot]ư[/FONT]ng co giãn
[/FONT]
Gân c[FONT=&quot]ố
t thân còm g[FONT=&quot]ầ[/FONT]n đ[FONT=&quot]ứ[/FONT]t dây
Chân ng[FONT=&quot]ứ[/FONT]a gãi hoài, chán, chán ng[FONT=&quot]ấ[/FONT]y
Da tr[FONT=&quot]ầ[/FONT]y xoa mãi, bu[FONT=&quot]ồ[/FONT]n, bu[FONT=&quot]ồ[/FONT]n thay
"N[FONT=&quot]ắ[/FONT]ng xuân" sao ch[FONT=&quot]ẳ[/FONT]ng mau mau đ[FONT=&quot]ế[/FONT]n
T[FONT=&quot]ạ[/FONT]o ph[FONT=&quot]ướ[/FONT]c làm tan cái kh[FONT=&quot]ổ[/FONT] này
...D[FONT=&quot]ẫ[/FONT]u bi[FONT=&quot]ế[/FONT]t tháng hai đã đ[FONT=&quot]ế[/FONT]n r[FONT=&quot]ồ[/FONT]i
Nh[FONT=&quot]ư[/FONT]ng lòng còn l[FONT=&quot]ạ[/FONT]nh l[FONT=&quot]ắ[/FONT]m ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]i [FONT=&quot]ơ[/FONT]i
[/FONT]
Đêm n[FONT=&quot]ằ
m cong c[FONT=&quot]ẳ[/FONT]ng không yên gi[FONT=&quot]ấ[/FONT]c
Sáng d[FONT=&quot]ậ[/FONT]y v[FONT=&quot]ươ[/FONT]n vai n[FONT=&quot]ặ[/FONT]ng ki[FONT=&quot]ế[/FONT]p ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]i..."
[/FONT]
 

hmpstudio

Xe điện
Biển số
OF-28172
Ngày cấp bằng
2/2/09
Số km
2,052
Động cơ
11 Mã lực
Nơi ở
Bald Club & 77 Club
ch[FONT=&quot]ương 15

Tôi hình thành ý t
[/FONT][FONT=&quot]ưởng vi[FONT=&quot]ế[/FONT]t cu[FONT=&quot]ố[/FONT]n h[FONT=&quot]ồ[/FONT]i ký này ngay t[FONT=&quot]ừ[/FONT] nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng ngày đ[FONT=&quot]ầ[/FONT]u tiên b[FONT=&quot]ị[/FONT] t[FONT=&quot]ạ[/FONT]m giam [FONT=&quot]ở[/FONT] Ho[FONT=&quot]ả[/FONT] Lò, th[FONT=&quot]ế[/FONT] nh[FONT=&quot]ư[/FONT]ng ph[FONT=&quot]ả[/FONT]i mãi đ[FONT=&quot]ế[/FONT]n khi tôi chuy[FONT=&quot]ể[/FONT]n v[FONT=&quot]ề[/FONT] tr[FONT=&quot]ạ[/FONT]i 14 tôi m[FONT=&quot]ớ[/FONT]i có đi[FONT=&quot]ề[/FONT]u ki[FONT=&quot]ệ[/FONT]n đ[FONT=&quot]ể[/FONT] vi[FONT=&quot]ế[/FONT]t. Cũng g[FONT=&quot]ọ[/FONT]i là "đi[FONT=&quot]ề[/FONT]u ki[FONT=&quot]ệ[/FONT]n" cho nó vui thôi, ch[FONT=&quot]ứ[/FONT] vi[FONT=&quot]ệ[/FONT]c vi[FONT=&quot]ế[/FONT]t "kinh" nh[FONT=&quot]ư[/FONT] th[FONT=&quot]ế[/FONT] này đ[FONT=&quot]ươ[/FONT]ng nhiên là tôi b[FONT=&quot]ị[/FONT] c[FONT=&quot]ấ[/FONT]m r[FONT=&quot]ồ[/FONT]i. [FONT=&quot]Ở[/FONT] đây, ngay nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng lá th[FONT=&quot]ư[/FONT] vi[FONT=&quot]ế[/FONT]t v[FONT=&quot]ề[/FONT] gia đình cũng b[FONT=&quot]ắ[/FONT]t bu[FONT=&quot]ộ[/FONT]c ph[FONT=&quot]ả[/FONT]i qua ki[FONT=&quot]ể[/FONT]m tra m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t cách h[FONT=&quot]ế[/FONT]t s[FONT=&quot]ứ[/FONT]c nghiêm ng[FONT=&quot]ặ[/FONT]t. Nh[FONT=&quot]ư[/FONT]ng nói là nói th[FONT=&quot]ế[/FONT], tôi v[FONT=&quot]ẫ[/FONT]n vi[FONT=&quot]ế[/FONT]t m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t cách ác li[FONT=&quot]ệ[/FONT]t, có đ[FONT=&quot]ế[/FONT]n 2/3 s[FONT=&quot]ố[/FONT] trang vi[FONT=&quot]ế[/FONT]t đã đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c tôi vi[FONT=&quot]ế[/FONT]t trong tù, c[FONT=&quot]ứ[/FONT] m[FONT=&quot]ỗ[/FONT]i l[FONT=&quot]ầ[/FONT]n đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c đi g[FONT=&quot]ặ[/FONT]p gia đình, tôi l[FONT=&quot]ạ[/FONT]i gi[FONT=&quot]ấ[/FONT]u nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng trang vi[FONT=&quot]ế[/FONT]t vào [FONT=&quot]ố[/FONT]ng qu[FONT=&quot]ầ[/FONT]n, sau đó nh[FONT=&quot]ờ[/FONT][FONT=&quot]ậ[/FONT]m th[FONT=&quot]ụ[/FONT]t" mang v[FONT=&quot]ề[/FONT].
gia đình "th
[/FONT]
Có nh[FONT=&quot]ữ
ng l[FONT=&quot]ầ[/FONT]n lên thăm, m[FONT=&quot]ọ[/FONT]i ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]i trong gia đình đã "ch[FONT=&quot]ử[/FONT]i" tôi r[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng [FONT=&quot]ở[/FONT] đây ph[FONT=&quot]ả[/FONT]i bi[FONT=&quot]ế[/FONT]t gi[FONT=&quot]ữ[/FONT] gìn, c[FONT=&quot]ả[/FONT]i t[FONT=&quot]ạ[/FONT]o cho t[FONT=&quot]ố[/FONT]t mà còn v[FONT=&quot]ề[/FONT], đ[FONT=&quot]ừ[/FONT]ng có vi[FONT=&quot]ế[/FONT]t ki[FONT=&quot]ể[/FONT]u "ch[FONT=&quot]ử[/FONT]i ch[FONT=&quot]ế[/FONT] đ[FONT=&quot]ộ[/FONT]" nh[FONT=&quot]ư[/FONT] th[FONT=&quot]ế[/FONT], "nó" bi[FONT=&quot]ế[/FONT]t thì l[FONT=&quot]ạ[/FONT]i kh[FONT=&quot]ổ[/FONT], "nó" k[FONT=&quot]ỷ[/FONT] lu[FONT=&quot]ậ[/FONT]t cho chuy[FONT=&quot]ể[/FONT]n đi Thanh Hoá, Ngh[FONT=&quot]ệ[/FONT] An thì ch[FONT=&quot]ế[/FONT]t.

Lúc đó tôi cũng m
[/FONT][FONT=&quot]ường t[FONT=&quot]ượ[/FONT]ng ra c[FONT=&quot]ả[/FONT]nh vác đá [FONT=&quot]ở[/FONT] nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng tr[FONT=&quot]ạ[/FONT]i "vùng sâu vùng xa", th[FONT=&quot]ế[/FONT] nh[FONT=&quot]ư[/FONT]ng cái t[FONT=&quot]ư[/FONT] t[FONT=&quot]ưở[/FONT]ng c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a tôi nó "điên" m[FONT=&quot]ấ[/FONT]t r[FONT=&quot]ồ[/FONT]i, tôi t[FONT=&quot]ặ[/FONT]c l[FONT=&quot]ưỡ[/FONT]i, n[FONT=&quot]ế[/FONT]u có ph[FONT=&quot]ả[/FONT]i th[FONT=&quot]ế[/FONT] thì âu cũng là cái s[FONT=&quot]ố[/FONT], và tôi v[FONT=&quot]ẫ[/FONT]n ti[FONT=&quot]ế[/FONT]p t[FONT=&quot]ụ[/FONT]c vi[FONT=&quot]ế[/FONT]t nh[FONT=&quot]ư[/FONT] "lên đ[FONT=&quot]ồ[/FONT]ng", đ[FONT=&quot]ể[/FONT] cho đ[FONT=&quot]ế[/FONT]n ngày hôm nay tôi đã có đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t tác ph[FONT=&quot]ẩ[/FONT]m "Bão lòng" nh[FONT=&quot]ư[/FONT] th[FONT=&quot]ế[/FONT] này.

Khát khao vi
[/FONT][FONT=&quot]ết c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a tôi lúc đó là mu[FONT=&quot]ố[/FONT]n vi[FONT=&quot]ế[/FONT]t đ[FONT=&quot]ể[/FONT] cho ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]i đ[FONT=&quot]ờ[/FONT]i th[FONT=&quot]ấ[/FONT]y đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c s[FONT=&quot]ự[/FONT] th[FONT=&quot]ậ[/FONT]t tr[FONT=&quot]ầ[/FONT]n tr[FONT=&quot]ụ[/FONT]i c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a cái ch[FONT=&quot]ố[/FONT]n "đ[FONT=&quot]ị[/FONT]a ng[FONT=&quot]ụ[/FONT]c" kia, cái n[FONT=&quot]ơ[/FONT]i mà ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]i ta không c[FONT=&quot]ầ[/FONT]n quan tâm đ[FONT=&quot]ế[/FONT]n anh là lo[FONT=&quot]ạ[/FONT]i ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]i nào, c[FONT=&quot]ứ[/FONT] là can ph[FONT=&quot]ạ[/FONT]m vào đ[FONT=&quot]ế[/FONT]n đây là b[FONT=&quot]ị[/FONT] coi "ch[FONT=&quot]ả[/FONT] ra cái c[FONT=&quot]ứ[/FONT]t" gì. Nh[FONT=&quot]ư[/FONT]ng sau này tôi nghĩ, tôi ph[FONT=&quot]ả[/FONT]i vi[FONT=&quot]ế[/FONT]t đ[FONT=&quot]ể[/FONT] gia đình tôi có th[FONT=&quot]ể[/FONT] hình dung đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c cái th[FONT=&quot]ế[/FONT] gi[FONT=&quot]ớ[/FONT]i ph[FONT=&quot]ứ[/FONT]c t[FONT=&quot]ạ[/FONT]p đ[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng sau song s[FONT=&quot]ắ[/FONT]t [FONT=&quot]ấ[/FONT]y nó nh[FONT=&quot]ư[/FONT] th[FONT=&quot]ế[/FONT] nào, tôi mu[FONT=&quot]ố[/FONT]n nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng đ[FONT=&quot]ứ[/FONT]a tr[FONT=&quot]ẻ[/FONT] trong gia đình, trong h[FONT=&quot]ọ[/FONT] hàng nó có th[FONT=&quot]ể[/FONT] nhìn vào b[FONT=&quot]ả[/FONT]n thân tôi, nhìn vào nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng gì tôi th[FONT=&quot]ấ[/FONT]y đ[FONT=&quot]ể[/FONT] mà s[FONT=&quot]ố[/FONT]ng t[FONT=&quot]ố[/FONT]t h[FONT=&quot]ơ[/FONT]n.

M
[/FONT][FONT=&quot]ột ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]i b[FONT=&quot]ạ[/FONT]n l[FONT=&quot]ớ[/FONT]n tu[FONT=&quot]ổ[/FONT]i c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a tôi (là m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t nhà văn l[FONT=&quot]ớ[/FONT]n, tôi xin phép đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c gi[FONT=&quot]ấ[/FONT]u tên) sau khi đ[FONT=&quot]ọ[/FONT]c xong t[FONT=&quot]ậ[/FONT]p b[FONT=&quot]ả[/FONT]n th[FONT=&quot]ả[/FONT]o c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a tôi, ông đã ng[FONT=&quot]ồ[/FONT]i v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i tôi r[FONT=&quot]ấ[/FONT]t lâu, sau khói thu[FONT=&quot]ố[/FONT]c đ[FONT=&quot]ặ[/FONT]c quánh, khuôn m[FONT=&quot]ặ[/FONT]t ông tr[FONT=&quot]ầ[/FONT]m ngâm, ông đã th[FONT=&quot]ẳ[/FONT]ng th[FONT=&quot]ắ[/FONT]n góp ý v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i tôi, đ[FONT=&quot]ạ[/FONT]i ý nh[FONT=&quot]ư[/FONT] sau:
- Chú hi[FONT=&quot]ể[/FONT]u nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng gì cháu tr[FONT=&quot]ả[/FONT]i qua, nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng gì cháu vi[FONT=&quot]ế[/FONT]t đ[FONT=&quot]ề[/FONT]u là s[FONT=&quot]ự[/FONT] th[FONT=&quot]ậ[/FONT]t, nh[FONT=&quot]ư[/FONT]ng chú nghĩ n[FONT=&quot]ế[/FONT]u nh[FONT=&quot]ư[/FONT] cháu mu[FONT=&quot]ố[/FONT]n chuy[FONT=&quot]ể[/FONT]n th[FONT=&quot]ể[/FONT] t[FONT=&quot]ậ[/FONT]p b[FONT=&quot]ả[/FONT]n th[FONT=&quot]ả[/FONT]o này thành m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t câu chuy[FONT=&quot]ệ[/FONT]n đ[FONT=&quot]ể[/FONT] in sách thì cháu ph[FONT=&quot]ả[/FONT]i s[FONT=&quot]ử[/FONT]a t[FONT=&quot]ấ[/FONT]t c[FONT=&quot]ả[/FONT] nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng ch[FONT=&quot]ỗ[/FONT] "gay g[FONT=&quot]ắ[/FONT]t" trong này c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a cháu. Chú có th[FONT=&quot]ể[/FONT] nói đ[FONT=&quot]ể[/FONT] cháu d[FONT=&quot]ễ[/FONT] hi[FONT=&quot]ể[/FONT]u nhé, ch[FONT=&quot]ắ[/FONT]c là cháu đã đ[FONT=&quot]ọ[/FONT]c nhi[FONT=&quot]ề[/FONT]u v[FONT=&quot]ề[/FONT] nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng câu chuy[FONT=&quot]ệ[/FONT]n tù nhân chi[FONT=&quot]ế[/FONT]n tranh ngày x[FONT=&quot]ư[/FONT]a, nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng "lão thành cách m[FONT=&quot]ạ[/FONT]ng"... sau khi b[FONT=&quot]ị[/FONT] b[FONT=&quot]ắ[/FONT]t b[FONT=&quot]ớ[/FONT], b[FONT=&quot]ị[/FONT] đi tù, b[FONT=&quot]ị[/FONT] đày ra Phú Qu[FONT=&quot]ố[/FONT]c, Côn Đ[FONT=&quot]ả[/FONT]o... đ[FONT=&quot]ề[/FONT]u k[FONT=&quot]ể[/FONT] l[FONT=&quot]ạ[/FONT]i r[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng h[FONT=&quot]ọ[/FONT] b[FONT=&quot]ị[/FONT] tra t[FONT=&quot]ấ[/FONT]n, đánh đ[FONT=&quot]ậ[/FONT]p dã man, b[FONT=&quot]ị[/FONT] hành h[FONT=&quot]ạ[/FONT] không b[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t con v[FONT=&quot]ậ[/FONT]t, b[FONT=&quot]ị[/FONT] nh[FONT=&quot]ụ[/FONT]c hình, b[FONT=&quot]ứ[/FONT]c cung đ[FONT=&quot]ủ[/FONT] ki[FONT=&quot]ể[/FONT]u (lúc đó nhân quy[FONT=&quot]ề[/FONT]n trên th[FONT=&quot]ế[/FONT] gi[FONT=&quot]ớ[/FONT]i đã đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c nh[FONT=&quot]ắ[/FONT]c đ[FONT=&quot]ế[/FONT]n lâu r[FONT=&quot]ồ[/FONT]i). Báo chí và r[FONT=&quot]ấ[/FONT]t nhi[FONT=&quot]ề[/FONT]u sách, truy[FONT=&quot]ệ[/FONT]n c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a n[FONT=&quot]ướ[/FONT]c mình cũng đã l[FONT=&quot]ộ[/FONT]t t[FONT=&quot]ả[/FONT] r[FONT=&quot]ấ[/FONT]t rõ (th[FONT=&quot]ậ[/FONT]m chí là ghê g[FONT=&quot]ớ[/FONT]m) nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng đi[FONT=&quot]ề[/FONT]u đó.
- V[FONT=&quot]ậ[/FONT]y thì truy[FONT=&quot]ệ[/FONT]n c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a cháu vi[FONT=&quot]ế[/FONT]t v[FONT=&quot]ề[/FONT] tù bây gi[FONT=&quot]ờ[/FONT] cũng v[FONT=&quot]ậ[/FONT]y thôi, n[FONT=&quot]ế[/FONT]u cháu vi[FONT=&quot]ế[/FONT]t [FONT=&quot]ở[/FONT] góc đ[FONT=&quot]ộ[/FONT] "đ[FONT=&quot]ố[/FONT]i l[FONT=&quot]ậ[/FONT]p", vi[FONT=&quot]ế[/FONT]t [FONT=&quot]ở[/FONT] góc đ[FONT=&quot]ộ[/FONT] c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a "ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]i ngoài", và vi[FONT=&quot]ế[/FONT]t h[FONT=&quot]ế[/FONT]t thì chú tin s[FONT=&quot]ự[/FONT] th[FONT=&quot]ậ[/FONT]t nó còn h[FONT=&quot]ơ[/FONT]n th[FONT=&quot]ế[/FONT] r[FONT=&quot]ấ[/FONT]t nhi[FONT=&quot]ề[/FONT]u. Cháu ph[FONT=&quot]ả[/FONT]i nh[FONT=&quot]ớ[/FONT] r[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng tù th[FONT=&quot]ờ[/FONT]i nào và [FONT=&quot]ở[/FONT] đâu cũng th[FONT=&quot]ế[/FONT] thôi. Hi[FONT=&quot]ể[/FONT]u r[FONT=&quot]ấ[/FONT]t rõ, nh[FONT=&quot]ư[/FONT]ng cháu không nên "l[FONT=&quot]ộ[/FONT]t t[FONT=&quot]ả[/FONT] tr[FONT=&quot]ắ[/FONT]ng tr[FONT=&quot]ợ[/FONT]n" nh[FONT=&quot]ư[/FONT] th[FONT=&quot]ế[/FONT], dù r[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng s[FONT=&quot]ự[/FONT] th[FONT=&quot]ậ[/FONT]t đó có đúng 100%. Cháu vi[FONT=&quot]ế[/FONT]t thì không ai c[FONT=&quot]ấ[/FONT]m, nh[FONT=&quot]ư[/FONT]ng vi[FONT=&quot]ế[/FONT]t không theo "ch[FONT=&quot]ủ[/FONT] tr[FONT=&quot]ươ[/FONT]ng đ[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng l[FONT=&quot]ố[/FONT]i" thì không đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c. Chú đ[FONT=&quot]ồ[/FONT]ng ý v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i cháu là giá tr[FONT=&quot]ị[/FONT] hi[FONT=&quot]ệ[/FONT]n th[FONT=&quot]ự[/FONT]c c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a t[FONT=&quot]ậ[/FONT]p b[FONT=&quot]ả[/FONT]n th[FONT=&quot]ả[/FONT]o này r[FONT=&quot]ấ[/FONT]t cao, nó s[FONT=&quot]ẽ[/FONT] th[FONT=&quot]ự[/FONT]c s[FONT=&quot]ự[/FONT] có ích cho xã h[FONT=&quot]ộ[/FONT]i, là l[FONT=&quot]ờ[/FONT]i c[FONT=&quot]ả[/FONT]nh t[FONT=&quot]ỉ[/FONT]nh l[FONT=&quot]ớ[/FONT]n đ[FONT=&quot]ố[/FONT]i v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i các b[FONT=&quot]ạ[/FONT]n tr[FONT=&quot]ẻ[/FONT], là bài h[FONT=&quot]ọ[/FONT]c sâu s[FONT=&quot]ắ[/FONT]c cho b[FONT=&quot]ấ[/FONT]t c[FONT=&quot]ứ[/FONT] m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t ai n[FONT=&quot]ế[/FONT]u cháu vi[FONT=&quot]ế[/FONT]t theo cách khác, ví d[FONT=&quot]ụ[/FONT] vi[FONT=&quot]ế[/FONT]t theo d[FONT=&quot]ạ[/FONT]ng truy[FONT=&quot]ệ[/FONT]n ng[FONT=&quot]ắ[/FONT]n ch[FONT=&quot]ẳ[/FONT]ng h[FONT=&quot]ạ[/FONT]n (ghi rõ là d[FONT=&quot]ự[/FONT]a trên m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t câu chuy[FONT=&quot]ệ[/FONT]n có th[FONT=&quot]ậ[/FONT]t), tên đ[FONT=&quot]ị[/FONT]a danh và nhân v[FONT=&quot]ậ[/FONT]t trong truy[FONT=&quot]ệ[/FONT]n cháu vi[FONT=&quot]ế[/FONT]t không c[FONT=&quot]ầ[/FONT]n chính xác, cháu h[FONT=&quot]ư[/FONT] c[FONT=&quot]ấ[/FONT]u và th[FONT=&quot]ể[/FONT] hi[FONT=&quot]ệ[/FONT]n nó khác đi..."

>>>
[/FONT]
Tôi hi[FONT=&quot]ể
u và bi[FONT=&quot]ế[/FONT]t r[FONT=&quot]ấ[/FONT]t rõ nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng đi[FONT=&quot]ề[/FONT]u ông b[FONT=&quot]ạ[/FONT]n nhà văn c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a tôi đã nói v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i "hàm ý" gì. Tôi cũng ch[FONT=&quot]ỉ[/FONT] m[FONT=&quot]ớ[/FONT]i dám "vác" b[FONT=&quot]ả[/FONT]n th[FONT=&quot]ả[/FONT]o đi "thăm dò" ý t[FONT=&quot]ứ[/FONT] c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a các b[FONT=&quot]ậ[/FONT]c ti[FONT=&quot]ề[/FONT]n b[FONT=&quot]ố[/FONT]i trong lĩnh v[FONT=&quot]ự[/FONT]c xu[FONT=&quot]ấ[/FONT]t b[FONT=&quot]ả[/FONT]n. Ti[FONT=&quot]ế[/FONT]c là đa ph[FONT=&quot]ầ[/FONT]n đ[FONT=&quot]ề[/FONT]u cho r[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng đ[FONT=&quot]ể[/FONT] nguyên s[FONT=&quot]ẽ[/FONT] không [FONT=&quot]ổ[/FONT]n, ngay c[FONT=&quot]ả[/FONT] ông anh h[FONT=&quot]ọ[/FONT] tôi, nguyên là C[FONT=&quot]ụ[/FONT]c tr[FONT=&quot]ưở[/FONT]ng C[FONT=&quot]ụ[/FONT]c xu[FONT=&quot]ấ[/FONT]t b[FONT=&quot]ả[/FONT]n cũng l[FONT=&quot]ắ[/FONT]c đ[FONT=&quot]ầ[/FONT]u: Chú mày "ngông" quá. Dù r[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng h[FONT=&quot]ầ[/FONT]u h[FONT=&quot]ế[/FONT]t t[FONT=&quot]ấ[/FONT]t c[FONT=&quot]ả[/FONT] đ[FONT=&quot]ề[/FONT]u khen b[FONT=&quot]ả[/FONT]n th[FONT=&quot]ả[/FONT]o c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a tôi là r[FONT=&quot]ấ[/FONT]t hay.

V
[/FONT][FONT=&quot]ới tôi thì đ[FONT=&quot]ơ[/FONT]n gi[FONT=&quot]ả[/FONT]n h[FONT=&quot]ơ[/FONT]n, có th[FONT=&quot]ể[/FONT] tôi s[FONT=&quot]ẽ[/FONT] đi theo h[FONT=&quot]ướ[/FONT]ng "khuôn phép", vì dù sao tôi cũng đang là công dân c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a n[FONT=&quot]ướ[/FONT]c CHXHCN Vi[FONT=&quot]ệ[/FONT]t Nam, tôi c[FONT=&quot]ầ[/FONT]n ph[FONT=&quot]ả[/FONT]i "s[FONT=&quot]ố[/FONT]ng và làm vi[FONT=&quot]ệ[/FONT]c theo hi[FONT=&quot]ế[/FONT]n pháp và pháp lu[FONT=&quot]ậ[/FONT]t".[/FONT]
[FONT=&quot]Nói th[FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot] không ph[/FONT][FONT=&quot]ả[/FONT][FONT=&quot]i vì tôi s[/FONT][FONT=&quot]ợ[/FONT][FONT=&quot]. Tôi vi[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]t s[/FONT][FONT=&quot]ự[/FONT][FONT=&quot] th[/FONT][FONT=&quot]ậ[/FONT][FONT=&quot]t và tôi đ[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]ch ph[/FONT][FONT=&quot]ả[/FONT][FONT=&quot]i s[/FONT][FONT=&quot]ợ[/FONT][FONT=&quot] cái quái gì c[/FONT][FONT=&quot]ả[/FONT][FONT=&quot]. Tôi vi[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]t s[/FONT][FONT=&quot]ự[/FONT][FONT=&quot] th[/FONT][FONT=&quot]ậ[/FONT][FONT=&quot]t ch[/FONT][FONT=&quot]ứ[/FONT][FONT=&quot] tôi không nói x[/FONT][FONT=&quot]ấ[/FONT][FONT=&quot]u ch[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot] đ[/FONT][FONT=&quot]ộ[/FONT][FONT=&quot], v[/FONT][FONT=&quot]ớ[/FONT][FONT=&quot]i l[/FONT][FONT=&quot]ạ[/FONT][FONT=&quot]i "s[/FONT][FONT=&quot]ự[/FONT][FONT=&quot] th[/FONT][FONT=&quot]ậ[/FONT][FONT=&quot]t" c[/FONT][FONT=&quot]ủ[/FONT][FONT=&quot]a tôi ch[/FONT][FONT=&quot]ư[/FONT][FONT=&quot]a h[/FONT][FONT=&quot]ề[/FONT][FONT=&quot] công khai in ra đ[/FONT][FONT=&quot]ể[/FONT][FONT=&quot] nh[/FONT][FONT=&quot]ắ[/FONT][FONT=&quot]m c[/FONT][FONT=&quot]ụ[/FONT][FONT=&quot] th[/FONT][FONT=&quot]ể[/FONT][FONT=&quot] vào m[/FONT][FONT=&quot]ộ[/FONT][FONT=&quot]t ai, cho nên cũng ch[/FONT][FONT=&quot]ẳ[/FONT][FONT=&quot]ng có lý do gì đ[/FONT][FONT=&quot]ể[/FONT][FONT=&quot] mà "khép t[/FONT][FONT=&quot]ộ[/FONT][FONT=&quot]i" tôi đ[/FONT][FONT=&quot]ượ[/FONT][FONT=&quot]c. Hi[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]n pháp quy đ[/FONT][FONT=&quot]ị[/FONT][FONT=&quot]nh r[/FONT][FONT=&quot]ồ[/FONT][FONT=&quot]i, m[/FONT][FONT=&quot]ọ[/FONT][FONT=&quot]i công dân đ[/FONT][FONT=&quot]ề[/FONT][FONT=&quot]u đ[/FONT][FONT=&quot]ượ[/FONT][FONT=&quot]c t[/FONT][FONT=&quot]ự[/FONT][FONT=&quot] do nói nên chính ki[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]n c[/FONT][FONT=&quot]ủ[/FONT][FONT=&quot]a mình, mi[/FONT][FONT=&quot]ễ[/FONT][FONT=&quot]n là đ[/FONT][FONT=&quot]ừ[/FONT][FONT=&quot]ng có "v[/FONT][FONT=&quot]ừ[/FONT][FONT=&quot]a nói v[/FONT][FONT=&quot]ừ[/FONT][FONT=&quot]a phá".

Vi[/FONT][FONT=&quot]ệ[/FONT][FONT=&quot]c trích đăng trên BLOG (nh[/FONT][FONT=&quot]ậ[/FONT][FONT=&quot]t ký online) b[/FONT][FONT=&quot]ả[/FONT][FONT=&quot]n th[/FONT][FONT=&quot]ả[/FONT][FONT=&quot]o này là quy[/FONT][FONT=&quot]ề[/FONT][FONT=&quot]n riêng t[/FONT][FONT=&quot]ư[/FONT][FONT=&quot] c[/FONT][FONT=&quot]ủ[/FONT][FONT=&quot]a tôi, th[/FONT][FONT=&quot]ằ[/FONT][FONT=&quot]ng nào có t[/FONT][FONT=&quot]ậ[/FONT][FONT=&quot]t thì c[/FONT][FONT=&quot]ứ[/FONT][FONT=&quot] vi[/FONT][FONT=&quot]ệ[/FONT][FONT=&quot]c gi[/FONT][FONT=&quot]ậ[/FONT][FONT=&quot]t mình. Còn khi nào tôi "làm rùm beng" lên thì nó s[/FONT][FONT=&quot]ẽ[/FONT][FONT=&quot] khác.
Gi[/FONT][FONT=&quot]ờ[/FONT][FONT=&quot] thì vi[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]t ti[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT]
[/FONT][FONT=&quot]p nào.

[/FONT]
 

hmpstudio

Xe điện
Biển số
OF-28172
Ngày cấp bằng
2/2/09
Số km
2,052
Động cơ
11 Mã lực
Nơi ở
Bald Club & 77 Club
Th[FONT=&quot]ằng H[FONT=&quot]ư[/FONT]ng "t[FONT=&quot]ỷ[/FONT]" đ[FONT=&quot]ư[/FONT]a cho tôi đi[FONT=&quot]ế[/FONT]u vina
- Hút đi ông, hút cho nó "th
[FONT=&quot]ơ[/FONT]m" m[FONT=&quot]ồ[/FONT]m.
- OK, c
[FONT=&quot]ả[/FONT]m [FONT=&quot]ơ[/FONT]n th[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng b[FONT=&quot]ạ[/FONT]n
S
[FONT=&quot]ở[/FONT] dĩ th[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng này có thêm cái đuôi "t[FONT=&quot]ỷ[/FONT]" [FONT=&quot]ở[/FONT] sau l[FONT=&quot]ư[/FONT]ng là vì nó t[FONT=&quot]ừ[/FONT]ng có ti[FONT=&quot]ề[/FONT]n t[FONT=&quot]ỷ[/FONT] (dù "t[FONT=&quot]ỷ[/FONT]" c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a nó là "l[FONT=&quot]ạ[/FONT]m d[FONT=&quot]ụ[/FONT]ng tín nhi[FONT=&quot]ệ[/FONT]m" và "l[FONT=&quot]ừ[/FONT]a" c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]i khác), nó mua hàng tr[FONT=&quot]ả[/FONT] ch[FONT=&quot]ậ[/FONT]m v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i giá cao, sau đó bán ngay v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i giá th[FONT=&quot]ấ[/FONT]p, m[FONT=&quot]ụ[/FONT]c đích l[FONT=&quot]ấ[/FONT]y ti[FONT=&quot]ề[/FONT]n quay ra "đánh qu[FONT=&quot]ả[/FONT]", nào ng[FONT=&quot]ờ[/FONT] s[FONT=&quot]ậ[/FONT]p bét nhè (sau này nó b[FONT=&quot]ị[/FONT] x[FONT=&quot]ử[/FONT] 9 năm). th[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng này cùng tu[FONT=&quot]ổ[/FONT]i v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i tôi, nó cũng khoái m[FONT=&quot]ỹ[/FONT] thu[FONT=&quot]ậ[/FONT]t l[FONT=&quot]ắ[/FONT]m, cho nên nó và tôi có v[FONT=&quot]ẻ[/FONT] "tâm đ[FONT=&quot]ầ[/FONT]u ý h[FONT=&quot]ợ[/FONT]p". Lúc này nó đang gi[FONT=&quot]ữ[/FONT] "quy[FONT=&quot]ề[/FONT]n" là "tr[FONT=&quot]ự[/FONT]c bu[FONT=&quot]ồ[/FONT]ng", nó "nh[FONT=&quot]ậ[/FONT]p kho" tr[FONT=&quot]ướ[/FONT]c tôi 4 tháng.

H
[FONT=&quot]ồ[/FONT]i đ[FONT=&quot]ầ[/FONT]u tôi m[FONT=&quot]ớ[/FONT]i vào nó cũng "th[FONT=&quot]ờ[/FONT] [FONT=&quot]ơ[/FONT]" v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i tôi l[FONT=&quot]ắ[/FONT]m, nh[FONT=&quot]ư[/FONT]ng r[FONT=&quot]ồ[/FONT]i d[FONT=&quot]ầ[/FONT]n d[FONT=&quot]ầ[/FONT]n ti[FONT=&quot]ế[/FONT]p xúc, tôi và nó tr[FONT=&quot]ở[/FONT] thành "c[FONT=&quot]ạ[/FONT]" c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a nhau t[FONT=&quot]ừ[/FONT] lúc nào không bi[FONT=&quot]ế[/FONT]t.
K
[FONT=&quot]ỷ[/FONT] ni[FONT=&quot]ệ[/FONT]m l[FONT=&quot]ớ[/FONT]n nh[FONT=&quot]ấ[/FONT]t c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a tôi và nó và vi[FONT=&quot]ệ[/FONT]c t[FONT=&quot]ổ[/FONT] ch[FONT=&quot]ứ[/FONT]c "xăm tr[FONT=&quot]ổ[/FONT]" trong bu[FONT=&quot]ồ[/FONT]ng.
Bi
[FONT=&quot]ế[/FONT]t tôi là dân m[FONT=&quot]ỹ[/FONT] thu[FONT=&quot]ậ[/FONT]t, nó khoái l[FONT=&quot]ắ[/FONT]m, nó nh[FONT=&quot]ờ[/FONT] tôi nghĩ ra m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t cái gì đó hay hay đ[FONT=&quot]ể[/FONT] nó xăm, nó chán nhi[FONT=&quot]ề[/FONT]u th[FONT=&quot]ứ[/FONT] nên mu[FONT=&quot]ố[/FONT]n xăm đ[FONT=&quot]ể[/FONT] "đánh d[FONT=&quot]ấ[/FONT]u đ[FONT=&quot]ờ[/FONT]i". Tôi v[FONT=&quot]ẽ[/FONT] đ[FONT=&quot]ủ[/FONT] th[FONT=&quot]ứ[/FONT] nh[FONT=&quot]ư[/FONT]ng r[FONT=&quot]ồ[/FONT]i cu[FONT=&quot]ố[/FONT]i cùng nó d[FONT=&quot]ừ[/FONT]ng l[FONT=&quot]ạ[/FONT]i và "k[FONT=&quot]ế[/FONT]t" tích "Võ Tòng đ[FONT=&quot]ả[/FONT] h[FONT=&quot]ổ[/FONT]", đó là c[FONT=&quot]ả[/FONT]nh Võ Tòng đang c[FONT=&quot]ưỡ[/FONT]i trên l[FONT=&quot]ư[/FONT]ng h[FONT=&quot]ổ[/FONT], m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t tay ghì ch[FONT=&quot]ặ[/FONT]t đ[FONT=&quot]ầ[/FONT]u h[FONT=&quot]ổ[/FONT] còn m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t tay vung n[FONT=&quot]ắ[/FONT]m đ[FONT=&quot]ấ[/FONT]m, phong c[FONT=&quot]ả[/FONT]nh xung quanh có núi, có r[FONT=&quot]ừ[/FONT]ng, trên b[FONT=&quot]ầ[/FONT]u tr[FONT=&quot]ờ[/FONT]i là nháo nhác chim muông.

Nó háo h
[FONT=&quot]ứ[/FONT]c nh[FONT=&quot]ư[/FONT] m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t đ[FONT=&quot]ứ[/FONT]a tr[FONT=&quot]ẻ[/FONT]
- Ông "phóng" lên l
[FONT=&quot]ư[/FONT]ng và xăm cho tôi!
- Nh
[FONT=&quot]ư[/FONT]ng tôi có bi[FONT=&quot]ế[/FONT]t xăm *** đâu mà xăm, ông nh[FONT=&quot]ờ[/FONT] xem trong bu[FONT=&quot]ồ[/FONT]ng có th[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng nào bi[FONT=&quot]ế[/FONT]t thì b[FONT=&quot]ả[/FONT]o nó xăm cho...
- Thôi, *** ch
[FONT=&quot]ơ[/FONT]i nh[FONT=&quot]ờ[/FONT] th[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng nào, ông v[FONT=&quot]ẽ[/FONT] và ông c[FONT=&quot]ứ[/FONT] xăm luôn cho tôi, nét v[FONT=&quot]ẽ[/FONT] c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a ông ông còn ch[FONT=&quot]ỉ[/FONT]nh đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c, ch[FONT=&quot]ứ[/FONT] đ[FONT=&quot]ể[/FONT] th[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng khác nó l[FONT=&quot]ạ[/FONT]i làm h[FONT=&quot]ỏ[/FONT]ng m[FONT=&quot]ẹ[/FONT] nó m[FONT=&quot]ấ[/FONT]t cái l[FONT=&quot]ư[/FONT]ng c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a tôi ra...
R
[FONT=&quot]ồ[/FONT]i nó nói nh[FONT=&quot]ư[/FONT]... đúng r[FONT=&quot]ồ[/FONT]i:
- Ông xăm đi, d
[FONT=&quot]ễ[/FONT] l[FONT=&quot]ắ[/FONT]m, qu[FONT=&quot]ấ[/FONT]n ch[FONT=&quot]ỉ[/FONT] vào đ[FONT=&quot]ầ[/FONT]u kim, xong g[FONT=&quot]ẩ[/FONT]y g[FONT=&quot]ẩ[/FONT]y theo nét v[FONT=&quot]ẽ[/FONT] là đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c...
- M
[FONT=&quot]ị[/FONT]a kh[FONT=&quot]ỉ[/FONT], th[FONT=&quot]ế[/FONT] ông xăm nh[FONT=&quot]ư[/FONT] th[FONT=&quot]ế[/FONT] bao gi[FONT=&quot]ờ[/FONT] ch[FONT=&quot]ư[/FONT]a?
- Ch
[FONT=&quot]ư[/FONT]a, là tôi th[FONT=&quot]ấ[/FONT]y "chúng nó" b[FONT=&quot]ả[/FONT]o th[FONT=&quot]ế[/FONT].
- "Chúng nó" nào? L
[FONT=&quot]ạ[/FONT]i m[FONT=&quot]ấ[/FONT]y th[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng "bác sĩ" ch[FONT=&quot]ứ[/FONT] gì? ([FONT=&quot]Ở[/FONT] đây lũ nghi[FONT=&quot]ệ[/FONT]n, chuyên tiêm chích, khi h[FONT=&quot]ỏ[/FONT]i v[FONT=&quot]ề[/FONT] ngh[FONT=&quot]ề[/FONT] nghi[FONT=&quot]ệ[/FONT]p thì hay gãi đ[FONT=&quot]ầ[/FONT]u gãi tai: D[FONT=&quot]ạ[/FONT], em làm..."bác sĩ" [FONT=&quot]ạ[/FONT])
Tôi t
[FONT=&quot]ặ[/FONT]c l[FONT=&quot]ưỡ[/FONT]i, xăm thì xăm, s[FONT=&quot]ợ[/FONT] gì. Th[FONT=&quot]ế[/FONT] là chúng tôi âm th[FONT=&quot]ầ[/FONT]m chu[FONT=&quot]ẩ[/FONT]n b[FONT=&quot]ị[/FONT], vi[FONT=&quot]ệ[/FONT]c đ[FONT=&quot]ầ[/FONT]u tiên g[FONT=&quot]ử[/FONT]i b[FONT=&quot]ọ[/FONT]n ch[FONT=&quot]ạ[/FONT]y ngoài mua cho m[FONT=&quot]ấ[/FONT]y cái kim, sau đó c[FONT=&quot]ậ[/FONT]y đ[FONT=&quot]ế[/FONT] k[FONT=&quot]ế[/FONT]p c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a đôi "gà" (dép Biti's) đ[FONT=&quot]ể[/FONT] đ[FONT=&quot]ố[/FONT]t l[FONT=&quot]ấ[/FONT]y mu[FONT=&quot]ộ[/FONT]i đen làm m[FONT=&quot]ự[/FONT]c. Tuy nhiên sau đó đ[FONT=&quot]ể[/FONT] nhanh, và cũng là tránh mùi khét, tránh khói b[FONT=&quot]ọ[/FONT]n tôi quy[FONT=&quot]ế[/FONT]t đ[FONT=&quot]ị[/FONT]nh g[FONT=&quot]ử[/FONT]i b[FONT=&quot]ọ[/FONT]n ch[FONT=&quot]ạ[/FONT]y ngoài mua cho th[FONT=&quot]ỏ[/FONT]i m[FONT=&quot]ự[/FONT]c tàu.

Vi
[FONT=&quot]ệ[/FONT]c có l[FONT=&quot]ử[/FONT]a [FONT=&quot]ở[/FONT] trong bu[FONT=&quot]ồ[/FONT]ng cũng ly kỳ cũng ch[FONT=&quot]ẳ[/FONT]ng khác nào vi[FONT=&quot]ệ[/FONT]c "xe râu". H[FONT=&quot]ồ[/FONT]i còn [FONT=&quot]ở[/FONT] qu[FONT=&quot]ậ[/FONT]n và khi m[FONT=&quot]ớ[/FONT]i lên tr[FONT=&quot]ạ[/FONT]i giam, lúc [FONT=&quot]ấ[/FONT]y không có dao c[FONT=&quot]ạ[/FONT]o, b[FONT=&quot]ọ[/FONT]n tù mu[FONT=&quot]ố[/FONT]n nh[FONT=&quot]ổ[/FONT] râu thì ph[FONT=&quot]ả[/FONT]i l[FONT=&quot]ấ[/FONT]y s[FONT=&quot]ợ[/FONT]i ch[FONT=&quot]ỉ[/FONT] so[FONT=&quot]ắ[/FONT]n l[FONT=&quot]ạ[/FONT]i nh[FONT=&quot]ư[/FONT] cái lò xo, sau đó c[FONT=&quot]ứ[/FONT] tay trái "c[FONT=&quot]ụ[/FONT]p" thì tay ph[FONT=&quot]ả[/FONT]i "xoè" và ng[FONT=&quot]ượ[/FONT]c l[FONT=&quot]ạ[/FONT]i, đ[FONT=&quot]ể[/FONT] cho cái "lò xo" ch[FONT=&quot]ạ[/FONT]y đi ch[FONT=&quot]ạ[/FONT]y l[FONT=&quot]ạ[/FONT]i và qu[FONT=&quot]ấ[/FONT]n râu vào đó (he he... c[FONT=&quot]ứ[/FONT] ph[FONT=&quot]ả[/FONT]i nói là "nh[FONT=&quot]ổ[/FONT] t[FONT=&quot]ậ[/FONT]n g[FONT=&quot]ố[/FONT]c" luôn, tù "hi[FONT=&quot]ể[/FONT]m" th[FONT=&quot]ậ[/FONT]t).

Đ
[FONT=&quot]ể[/FONT] có l[FONT=&quot]ử[/FONT]a đ[FONT=&quot]ể[/FONT] hút thu[FONT=&quot]ố[/FONT]c, đun n[FONT=&quot]ướ[/FONT]c pha trà, "hâm" l[FONT=&quot]ạ[/FONT]i đ[FONT=&quot]ồ[/FONT] ăn thì th[FONT=&quot]ế[/FONT] này, lũ tù dùng b[FONT=&quot]ậ[/FONT]t l[FONT=&quot]ử[/FONT]a ga cũ (không c[FONT=&quot]ầ[/FONT]n ga), sau đó l[FONT=&quot]ắ[/FONT]p viên đá l[FONT=&quot]ử[/FONT]a vào (đá l[FONT=&quot]ử[/FONT]a trong tr[FONT=&quot]ạ[/FONT]i t[FONT=&quot]ạ[/FONT]m giam cũng là m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t trong nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng th[FONT=&quot]ứ[/FONT] quý giá vào b[FONT=&quot]ậ[/FONT]c nh[FONT=&quot]ấ[/FONT]t), cái viên đá l[FONT=&quot]ử[/FONT]a [FONT=&quot]ấ[/FONT]y b[FONT=&quot]ậ[/FONT]t lên s[FONT=&quot]ẽ[/FONT] toé ra r[FONT=&quot]ấ[/FONT]t nhi[FONT=&quot]ề[/FONT]u tia l[FONT=&quot]ử[/FONT]a nh[FONT=&quot]ỏ[/FONT], lũ tù dùng bông (xé t[FONT=&quot]ừ[/FONT] chăn bông ra), tách cho th[FONT=&quot]ậ[/FONT]t x[FONT=&quot]ố[/FONT]p, sau đó dí sát vào b[FONT=&quot]ậ[/FONT]t l[FONT=&quot]ử[/FONT]a và b[FONT=&quot]ậ[/FONT]t, ng[FONT=&quot]ọ[/FONT]n l[FONT=&quot]ử[/FONT]a s[FONT=&quot]ẽ[/FONT] bùng lên nh[FONT=&quot]ư[/FONT] có xăng.

Sau khi có l
[FONT=&quot]ử[/FONT]a, v[FONT=&quot]ấ[/FONT]n đ[FONT=&quot]ề[/FONT] là ph[FONT=&quot]ả[/FONT]i duy trì ng[FONT=&quot]ọ[/FONT]n l[FONT=&quot]ử[/FONT]a [FONT=&quot]ấ[/FONT]y th[FONT=&quot]ế[/FONT] nào, b[FONT=&quot]ở[/FONT]i không l[FONT=&quot]ẽ[/FONT] m[FONT=&quot]ỗ[/FONT]i l[FONT=&quot]ầ[/FONT]n hút thu[FONT=&quot]ố[/FONT]c l[FONT=&quot]ạ[/FONT]i ph[FONT=&quot]ả[/FONT]i b[FONT=&quot]ậ[/FONT]t nh[FONT=&quot]ư[/FONT] th[FONT=&quot]ế[/FONT] (lũ tù c[FONT=&quot]ự[/FONT]c ti[FONT=&quot]ế[/FONT]t ki[FONT=&quot]ệ[/FONT]m đá), th[FONT=&quot]ế[/FONT] là dùng gi[FONT=&quot]ấ[/FONT]y v[FONT=&quot]ệ[/FONT] sinh, se nh[FONT=&quot]ỏ[/FONT] l[FONT=&quot]ạ[/FONT]i ki[FONT=&quot]ể[/FONT]u nh[FONT=&quot]ư[/FONT] s[FONT=&quot]ợ[/FONT] dây th[FONT=&quot]ừ[/FONT]ng bé... và châm l[FONT=&quot]ử[/FONT]a vào đó, l[FONT=&quot]ử[/FONT]a s[FONT=&quot]ẽ[/FONT] đ[FONT=&quot]ủ[/FONT] đ[FONT=&quot]ỏ[/FONT] và cháy ch[FONT=&quot]ậ[/FONT]m nh[FONT=&quot]ư[/FONT] th[FONT=&quot]ắ[/FONT]p nhang (quan tr[FONT=&quot]ọ[/FONT]ng nh[FONT=&quot]ấ[/FONT]t là dùng cách này s[FONT=&quot]ẽ[/FONT] không có khói).

Riêng v
[FONT=&quot]ớ[/FONT]i vi[FONT=&quot]ệ[/FONT]c "đun" n[FONT=&quot]ướ[/FONT]c đ[FONT=&quot]ể[/FONT] pha trà, tù s[FONT=&quot]ẽ[/FONT] ch[FONT=&quot]ế[/FONT] "n[FONT=&quot]ồ[/FONT]i" b[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng v[FONT=&quot]ỏ[/FONT] h[FONT=&quot]ộ[/FONT]p s[FONT=&quot]ữ[/FONT]a ho[FONT=&quot]ặ[/FONT]c túi s[FONT=&quot]ữ[/FONT]a (b[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng gi[FONT=&quot]ấ[/FONT]y), sau đó dùng kem đánh răng bôi xu[FONT=&quot]ố[/FONT]ng đáy đ[FONT=&quot]ể[/FONT] "ch[FONT=&quot]ố[/FONT]ng cháy". "N[FONT=&quot]ồ[/FONT]i" đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c bu[FONT=&quot]ộ[/FONT]c dây treo lên b[FONT=&quot]ở[/FONT]i đun ki[FONT=&quot]ể[/FONT]u này không "b[FONT=&quot]ắ[/FONT]c" lên trên cái gì đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c. "R[FONT=&quot]ơ[/FONT]m và c[FONT=&quot]ủ[/FONT]i" thì đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c ch[FONT=&quot]ế[/FONT] t[FONT=&quot]ừ[/FONT] đ[FONT=&quot]ồ[/FONT] nh[FONT=&quot]ự[/FONT]a, tù thích nh[FONT=&quot]ấ[/FONT]t là b[FONT=&quot]ẻ[/FONT] "bo" (bát ăn c[FONT=&quot]ơ[/FONT]m) ra đun, "bo" n[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng nh[FONT=&quot]ự[/FONT]a m[FONT=&quot]ề[/FONT]m, v[FONT=&quot]ừ[/FONT]a cháy to, v[FONT=&quot]ừ[/FONT]a ít khói

Khi "đun" n
[FONT=&quot]ướ[/FONT]c, t[FONT=&quot]ứ[/FONT]c là làm vi[FONT=&quot]ệ[/FONT]c vi ph[FONT=&quot]ạ[/FONT]m, cho nên tù canh ch[FONT=&quot]ừ[/FONT]ng r[FONT=&quot]ấ[/FONT]t c[FONT=&quot]ẩ[/FONT]n m[FONT=&quot]ậ[/FONT]t, b[FONT=&quot]ọ[/FONT]n "v[FONT=&quot]ệ[/FONT] sinh" ph[FONT=&quot]ả[/FONT]i chui ra sau "t[FONT=&quot]ủ[/FONT] l[FONT=&quot]ạ[/FONT]nh" (b[FONT=&quot]ể[/FONT] n[FONT=&quot]ướ[/FONT]c) đ[FONT=&quot]ể[/FONT] "đun", ph[FONT=&quot]ầ[/FONT]n còn l[FONT=&quot]ạ[/FONT]i trong bu[FONT=&quot]ồ[/FONT]ng thì v[FONT=&quot]ị[/FONT] trí nào yên v[FONT=&quot]ị[/FONT] [FONT=&quot]ở[/FONT] v[FONT=&quot]ị[/FONT] trí đó, b[FONT=&quot]ở[/FONT]i n[FONT=&quot]ế[/FONT]u b[FONT=&quot]ị[/FONT] b[FONT=&quot]ắ[/FONT]t v[FONT=&quot]ề[/FONT] t[FONT=&quot]ộ[/FONT]i "có l[FONT=&quot]ử[/FONT]a" trong bu[FONT=&quot]ồ[/FONT]ng giam thì ngay v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i c[FONT=&quot]ả[/FONT] qu[FONT=&quot]ả[/FONT]n giáo cũng s[FONT=&quot]ẽ[/FONT] là r[FONT=&quot]ấ[/FONT]t "to chuy[FONT=&quot]ệ[/FONT]n".
Nh
[FONT=&quot]ờ[/FONT] có l[FONT=&quot]ử[/FONT]a mà b[FONT=&quot]ọ[/FONT]n tôi có nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng bu[FONT=&quot]ổ[/FONT]i t[FONT=&quot]ố[/FONT]i ng[FONT=&quot]ồ[/FONT]i hút thu[FONT=&quot]ố[/FONT]c, u[FONT=&quot]ố[/FONT]ng trà, đàm đ[FONT=&quot]ạ[/FONT]o h[FONT=&quot]ệ[/FONT]t nh[FONT=&quot]ư[/FONT] [FONT=&quot]ở[/FONT] bên ngoài xã h[FONT=&quot]ộ[/FONT]i v[FONT=&quot]ậ[/FONT]y (t[FONT=&quot]ấ[/FONT]t nhiên là cũng ch[FONT=&quot]ỉ[/FONT][FONT=&quot]ở[/FONT] "bên trên" m[FONT=&quot]ớ[/FONT]i "đ[FONT=&quot]ủ[/FONT] tu[FONT=&quot]ổ[/FONT]i" đ[FONT=&quot]ể[/FONT] mà nh[FONT=&quot]ư[/FONT] th[FONT=&quot]ế[/FONT]).

>>>
L
[FONT=&quot]ạ[/FONT]i nói v[FONT=&quot]ề[/FONT] vi[FONT=&quot]ệ[/FONT]c xăm cho th[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng "tr[FONT=&quot]ự[/FONT]c bu[FONT=&quot]ồ[/FONT]ng".
B
[FONT=&quot]ọ[/FONT]n xe "r[FONT=&quot]ả[/FONT]i chi[FONT=&quot]ế[/FONT]u" xu[FONT=&quot]ố[/FONT]ng d[FONT=&quot]ướ[/FONT]i "t[FONT=&quot]ủ[/FONT] l[FONT=&quot]ạ[/FONT]nh" sau khi t[FONT=&quot]ấ[/FONT]t c[FONT=&quot]ả[/FONT] bu[FONT=&quot]ồ[/FONT]ng đ[FONT=&quot]ề[/FONT]u đã "c[FONT=&quot]ụ[/FONT]p pha, khoá c[FONT=&quot]ổ[/FONT], g[FONT=&quot]ạ[/FONT]t chân ch[FONT=&quot]ố[/FONT]ng" (vi[FONT=&quot]ệ[/FONT]c làm này c[FONT=&quot]ầ[/FONT]n bí m[FONT=&quot]ậ[/FONT]t và đa ph[FONT=&quot]ầ[/FONT]n trong bu[FONT=&quot]ồ[/FONT]ng không bi[FONT=&quot]ế[/FONT]t vi[FONT=&quot]ệ[/FONT]c này, b[FONT=&quot]ở[/FONT]i chúng tôi s[FONT=&quot]ợ[/FONT] b[FONT=&quot]ị[/FONT] "rích").
"Công vi
[FONT=&quot]ệ[/FONT]c" c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a chúng tôi th[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng b[FONT=&quot]ắ[/FONT]t đ[FONT=&quot]ầ[/FONT]u lúc n[FONT=&quot]ử[/FONT]a đêm nh[FONT=&quot]ư[/FONT] th[FONT=&quot]ế[/FONT].
Lúc đ
[FONT=&quot]ầ[/FONT]u tôi lóng nga lóng ngóng v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i cây kim. Nh[FONT=&quot]ư[/FONT]ng r[FONT=&quot]ồ[/FONT]i c[FONT=&quot]ứ[/FONT] v[FONT=&quot]ừ[/FONT]a xăm v[FONT=&quot]ừ[/FONT]a mày mò. Cu[FONT=&quot]ố[/FONT]i cùng thì tay tôi cũng đã "múa" đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c ngon lành v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i cây kim, đúng là "trăm hay không b[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng tay quen", khi đã quen tay, tôi "g[FONT=&quot]ả[/FONT]y kim" tanh tách nh[FONT=&quot]ư[/FONT] m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t th[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng đã có ngh[FONT=&quot]ề[/FONT] t[FONT=&quot]ừ[/FONT] tr[FONT=&quot]ướ[/FONT]c.

Nh
[FONT=&quot]ư[/FONT]ng cũng ph[FONT=&quot]ả[/FONT]i nói là vi[FONT=&quot]ệ[/FONT]c xăm nguyên c[FONT=&quot]ả[/FONT] t[FONT=&quot]ấ[/FONT]m l[FONT=&quot]ư[/FONT]ng nh[FONT=&quot]ư[/FONT] th[FONT=&quot]ế[/FONT] này r[FONT=&quot]ấ[/FONT]t đau đ[FONT=&quot]ớ[/FONT]n, ch[FONT=&quot]ỉ[/FONT] c[FONT=&quot]ầ[/FONT]n nhìn khuôn m[FONT=&quot]ặ[/FONT]t th[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng "tr[FONT=&quot]ự[/FONT]c bu[FONT=&quot]ồ[/FONT]ng" và nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng gi[FONT=&quot]ọ[/FONT]t m[FONT=&quot]ồ[/FONT] hôi là đ[FONT=&quot]ủ[/FONT] hình dung nó đau nh[FONT=&quot]ư[/FONT] th[FONT=&quot]ế[/FONT] nào. Lúc đ[FONT=&quot]ầ[/FONT]u nó còn ph[FONT=&quot]ả[/FONT]i c[FONT=&quot]ắ[/FONT]n răng vào cái khăn m[FONT=&quot]ặ[/FONT]t đ[FONT=&quot]ể[/FONT] ch[FONT=&quot]ị[/FONT]u đ[FONT=&quot]ự[/FONT]ng, nh[FONT=&quot]ư[/FONT]ng sau khi tôi "ngh[FONT=&quot]ề[/FONT] h[FONT=&quot]ơ[/FONT]n" và nó cũng quen h[FONT=&quot]ơ[/FONT]n, nó cũng không còn "căng th[FONT=&quot]ẳ[/FONT]ng" n[FONT=&quot]ữ[/FONT]a.

>>>
Sau ba tu
[FONT=&quot]ầ[/FONT]n, công vi[FONT=&quot]ệ[/FONT]c cũng g[FONT=&quot]ầ[/FONT]n hoàn t[FONT=&quot]ấ[/FONT]t, nhìn tác ph[FONT=&quot]ẩ[/FONT]m "đ[FONT=&quot]ầ[/FONT]u tay" c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a mình trong tù, tôi th[FONT=&quot]ấ[/FONT]y th[FONT=&quot]ậ[/FONT]t là hoành tráng, tôi d[FONT=&quot]ự[/FONT] ki[FONT=&quot]ế[/FONT]n s[FONT=&quot]ẽ[/FONT] c[FONT=&quot]ố[/FONT] g[FONT=&quot]ắ[/FONT]ng hoàn t[FONT=&quot]ấ[/FONT]t "công vi[FONT=&quot]ệ[/FONT]c" sau m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t tu[FONT=&quot]ầ[/FONT]n n[FONT=&quot]ữ[/FONT]a, nh[FONT=&quot]ư[/FONT]ng…
Vi
[FONT=&quot]ệ[/FONT]c xăm tr[FONT=&quot]ổ[/FONT] b[FONT=&quot]ị[/FONT] l[FONT=&quot]ộ[/FONT] ra ngoài và đ[FONT=&quot]ế[/FONT]n tai c[FONT=&quot]ả[/FONT] "th[FONT=&quot]ầ[/FONT]y" l[FONT=&quot]ẫ[/FONT]n "ban"...
[/FONT]
 

hmpstudio

Xe điện
Biển số
OF-28172
Ngày cấp bằng
2/2/09
Số km
2,052
Động cơ
11 Mã lực
Nơi ở
Bald Club & 77 Club
[FONT=&quot]chương 16[/FONT][FONT=&quot]
Việc xăm trổ bị lộ ra ngoài và đến tai cả "thầy" lẫn "ban"
Bản thân tôi và thằng "trực buồng" rất bất ngờ vì điều đó.
...
Sau khi "điểm" buồng, tay quản giáo cho gọi thằng "trực buồng" ra ngoài, tôi cảm thấy hơi nghi nghi, giờ này mà bị gọi ra chắc là phải có việc gì đó rất quan trọng, và quả nhiên đúng là như vậy...
Tôi "bám lồng" ngóng theo và bắt đầu sốt ruột. 10 phút... 15 phút... rồi 20 phút...
Thằng "trực buồng" thất thểu quay về, vừa thấy tôi nó nói vội
- Vụ xăm có "rích" rồi, lát "ban" và "thầy" sẽ vào buồng để giải quyết đấy
- Nhưng làm sao mà biết được?
- *** biết nữa, nhưng không phải là do "rích" ra "thầy" đâu...
- Tức là...?
- "Rích" hẳn ra "ban".
Thôi xong. "Ban" mà biết thì to chuyện rồi
Chúng tôi "triệu tập một cuộc họp lãnh đạo" khẩn cấp...
15 phút sau, tay "ban" với cấp hàm thiếu tá khệnh khạng bước vào, lúc này nhìn quả "thầy" khép lép và lũn cũn phía sau "ban" thật là hài hước, cái "*** ngựa" trên tay "thầy" đung đưa làm tôi liên tưởng đến con ngựa lúc nó sướng lên, nó thò "chym" ra ngoài để "chiến". Mẹ kiếp, mọi khi trước mặt tù thì sao mà tởm thế, sao mà oách thế, giờ có mặt "ban" thì trông cứ như là thằng mõ đi bên cạnh lý trưởng ấy, đến là nhục.
- Thằng nào là thằng Hưng? - Tay "ban" hất hàm hỏi
- Dạ, "con" ạ - thằng "trực buồng" bước ra
- À, mày giỏi lắm, thích làm "đại bàng, đại bác" hả "con"?
- Dạ, "con" không dám.
- Ngồi xuống đây "con", để "ban" xem cái mặt "con" nó thế nào nào.

Nói rồi tay ban dùng gầm giầy hất qua hất lại cái mặt thằng "trực buồng"...
- Cái mặt mày trông cũng đến nỗi nào đâu nhỉ. Mày sướng quá mày rửng mỡ hả con?...
Thằng cha "ban" cứ thủng thẳng hỏi như trêu tức, có đánh thì đánh mẹ nó đi lại còn bày đặt, thích làm oai với tù.
Cả buồng ngồi im phăng phắc, mọi ánh mắt dò xét nhìn ra sợ sệt. Ở đây mỗi lần "ban"ghé thăm tù là một "sự kiện" lớn, bởi bình thường, "ban" chỉ "đi tuần" quanh quẩn bên ngoài hành lang thôi.
- Thằng nào xăm cho mày?
- Dạ...
- Thằng nào?
- Dạ...
- Đ. mẹ mày chứ, thằng nào?... Ông đưa cái "*** ngựa" đây - vừa nói, tay "ban" vừa giật cái "*** ngựa" từ tay quản giáo.
Một cú đánh "vắt chéo" từ trên xuống kêu đánh "bụp"
- Nói mau? Thằng nào xăm?
- Dạ... con... con....
- Con cái... đ.mẹ mày này - Cú "vắt chéo" thứ hai có phần mạnh hơn cú trước. Lũ tù im thin thít... Các buồng khác "ngóng" sang hồi hộp...
- Dạ... thưa "ban", con tự xăm ạ.
- Này thì tự xăm này tự xăm, tự xăm, tự xăm, tựa xăm... này....
Mỗi câu "tự xăm" là một phát "*** ngựa" kinh hồn, trong buồng giam im ắng, tiếng vụt kêu to, rõ và âm. Tôi rùng mình, cái âm thanh nghe nhói lòng này khiến cho con người ta không còn giữ chặt được "hồn vía" nữa, tôi bất giác liên tưởng về những cảnh đoạ đày trong cái "chuồng cọp" dưới thời Pháp trị, tàn nhẫn và phi nhân tính.

[/FONT]
 

hmpstudio

Xe điện
Biển số
OF-28172
Ngày cấp bằng
2/2/09
Số km
2,052
Động cơ
11 Mã lực
Nơi ở
Bald Club & 77 Club
[FONT=&quot]Thằng "trực buồng" đưa hai tay lên ôm đầu và lăn bệt ra lòng "mà", nó không kêu, dường như lúc này nó cam chịu với việc bị đánh, đôi chân nó co quắp, dường như nó muốn hạn chế tối đa những cú đánh tràn trên thân thể.
[/FONT] [FONT=&quot]"Thầy" đứng im, không nói được câu nào cả, thằng "trực buồng" vốn được thầy "nâng như nâng trứng", bởi mỗi tháng nó đều góp phần không nhỏ vào việc "làm giàu" cho "thầy", ấy vậy mà giờ đây "thầy" không "đỡ" nổi cho nó. Nhìn khuôn mặt "thầy" tôi nghĩ có lẽ "thầy" đang giận, giận lắm, giận đến tím cả mặt, "thầy" giận "tiên sư bố cái thằng nào ở trong buồng sao không gặp "thầy" để "báo cáo sự việc" mà lại đi báo "ban", phen này thì "thầy" lại bị mất "điểm" nữa rồi, mỗi "nhiệm kỳ" trông coi dãy tù đầu này chỉ có hai năm thôi, "biết điều" lắm thì may ra mới được kéo dài thêm năm nữa, quan điểm "rõ ràng" là "hoa thơm mỗi thằng hít một tí" rồi, vậy mà cứ "mất điểm" thế này, có lẽ "thầy" đến phải "về hưu sớm" mất thôi. Phải đi trông "tù già" hoặc trông mấy cái thằng tử hình chờ bắn thì có "vẹo" *** gì cơ chứ (quản giáo dãy nào có nhiều tù vi phạm sẽ bị kỷ luật, điều chuyển vị trí, và đương nhiên là sẽ phải đến chỗ "chả có cái *** gì để mà ăn cả")[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]Sau này tôi vẫn luôn cảm thấy giật mình và cảm thấy bất ổn vì không ngờ rằng xung quanh mình lại có nhiều loại "rích" đến thế, "rích" ở trong buồng giam nó cũng có dăm bảy loại, có "rích VIP", "rích ban" và "rích vớ vẩn"[/FONT]
[FONT=&quot]Tức là làm bất cứ việc gì đều phải dè chừng, nhất là đối với "rích VIP" vô cùng khó nhận biết, loại này thường là những thằng đã đi xử rồi, đã có án, được giữ lại trại để cải tạo và giao "nhiệm vụ đặc biệt", "rích VIP" thường có cái vỏ bọc che đậy vô cùng khéo léo và được đích thân "các ban" huấn luyện, giao nhiệm vụ trước khi cho "nhập kho" chung với lũ can phạm đang bị tạm giam để điều tra như bọn tôi. "Rích" này vào buồng như một can phạm bình thường và quản giáo cũng không hề biết, bọn "rích" này chuyên nghe ngóng và báo cáo về các loại án kinh tế và vi phạm nghiêm trọng trong buồng.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]Sở dĩ những thằng này nhiệt tình làm "rích" là bởi với chúng, đấy chính là cơ hội tốt nhất để chúng được giảm án mấy tháng mỗi năm và sớm được xét đặc xá trước thời hạn. Nhưng chung quy lại, làm "rích" chả sung sướng gì, chẳng may mà để tù nó biết thì nó "đập" cho "sống cũng thành tật".[/FONT]
[FONT=&quot]- Thằng nào xăm cho thằng này, bước ra phía ngoài? - Tay "ban" nói và đưa mắt đảo một lượt quanh phòng.[/FONT]
[FONT=&quot]Im lặng...[/FONT]
[FONT=&quot]- Thằng nào xăm thì bước ra đây, đừng để bố mày phải điều tra ra thì lúc đó đừng có trách bố mày là ác?[/FONT]
[FONT=&quot]Tôi nghiến răng, nó "tác oai tác quái" hành xử với tù thế này, có khác chó gì dân đao búa anh chị ở ngoài đường.[/FONT]
[FONT=&quot]Tôi nhổm người định đứng dậy, thằng Toàn - một trong số những đứa tôi được tôi nâng đỡ vít tôi xuống và bước ra...[/FONT]
[FONT=&quot]Thưa "ban", con là người xăm cho anh Hưng ạ[/FONT]
[FONT=&quot]Tay "ban" ngó thằng Toàn một lượt, tay cầm "*** ngựa" ấn lên trán để thằng Toàn ngửa mặt lên[/FONT]
[FONT=&quot]- Được lắm, có thế chứ, tao tưởng chúng mày không dám nhận. Giờ thì nằm xuống đây. Mày lấy kim ở đâu, lấy mực ở đâu ra mà xăm hả con?[/FONT]
[FONT=&quot]- Dạ, thưa "ban", cái đó hôm có mấy anh em đi xử về mang về phòng[/FONT]
[FONT=&quot]- Là thằng nào?[/FONT]
[FONT=&quot]- Dạ, là anh.... Anh ấy chuyển đi trại ở Thanh Hoá rồi ạ - Thằng Toàn trả lời một cách khôn khéo, nó nghĩ ra cách đổ thừa cho cái thằng đã đi xử và đã chuyển đi trại cải tạo mấy hôm.[/FONT]
[FONT=&quot]- Chúng mày được lắm. Thế giờ đã biết tội chưa?[/FONT]
[FONT=&quot]- Dạ thưa "ban", "con" biết tội rồi ạ[/FONT]
[FONT=&quot]- Biết rồi chứ gì... này thì biết này, này thì biết này...[/FONT]
[FONT=&quot]Những cú đánh với những tiếng vọng kinh người tiếp tục vang lên, tay quản giáo vẫn lặng yên quan sát.[/FONT]
[FONT=&quot]Tôi đứng dậy[/FONT]
[FONT=&quot]- Thưa "ban", người xăm là con chứ không phải thằng Toàn đâu ạ.[/FONT]
[FONT=&quot]Tay "ban" bất ngờ vì tình huống này xảy ra, hắn dừng lại nhìn tôi với khuôn mặt dữ tợn.[/FONT]
[FONT=&quot]- À, ra chúng mày bênh nhau đấy, được rồi, ra đây, ra đây rồi "bố mày" cho bênh cả thể.[/FONT]
[FONT=&quot]Tôi có lẽ cũng đã quen và vô cảm với những gì diễn ra tại đây mất rồi, thay vì cảm giác sợ hãi, tôi bình thản ngồi xuống và chờ đợi.[/FONT]
[FONT=&quot]- Túm lại là thằng nào xăm?[/FONT]
[FONT=&quot]- Dạ là con - thằng Toàn cướp lời[/FONT]
[FONT=&quot]- Vâng thưa ban, là thằng Toàn chứ không phải thằng N... đâu ạ - thằng "trực buồng" kiên quyết lên tiếng để bảo vệ tôi.[/FONT]
[FONT=&quot]- Dạ thưa "ban".... Tôi định lên tiếng thì bị chặn lại bởi tay quản giáo - Mày im mẹ nó mồm đi...[/FONT]
[FONT=&quot]Tay quản giáo quay sang nói với "ban"[/FONT]
[FONT=&quot]- Anh ạ, lôi hết bọn này ra phòng quản giáo, em sẽ có cách "xử" chúng nó.[/FONT]
[FONT=&quot]"Ban" không nói gì, vứt toẹt cái "*** ngựa" xuống "mà". Cả ba chúng tôi được đưa ra ngoài, tay quản giáo giận dữ đóng mạnh cửa sắt, rầm... rầm...[/FONT]
 

hmpstudio

Xe điện
Biển số
OF-28172
Ngày cấp bằng
2/2/09
Số km
2,052
Động cơ
11 Mã lực
Nơi ở
Bald Club & 77 Club
[FONT=&quot]chương 17-18[/FONT][FONT=&quot]

Qua song sắt, nắng và gió - chúng đang nhảy múa tung tăng, chúng chả thèm để ý đến những "hộp" bê tông xung quanh, chúng chả để ý đến phía sau song sắt chỉ cách chúng mấy bước chân kia là cả một thế giới thê lương đằng đẵng, một thế giới riêng mang tên: "Thế giới tù".

Ở đây, chỉ có những khu giam hướng đông là có thể hy vọng "vợt" được một ít nắng, nhưng cũng chỉ gọi là một tí tẹo thôi, nắng chỉ đùa nghịch và vờn vẫy trên ô thoáng cao ngất ngưởng, nắng chả biết "thương tù", bởi nếu "thương" thì nắng đã chẳng "nằm, ngồi" lên các dãy nhà giam để mà "om" tù chảy mỡ ra như thế...

Thằng "trực buồng" và thằng Toàn đã đi kỷ luật cùm chân được hai ngày rồi. Mỗi ngày giờ đây tôi cũng chỉ biết gửi bọn chạy ngoài mang thức ăn, sữa và thuốc lào đến cho chúng nó. Tôi chua xót cho bản thân mình, chua xót cho lũ tù.
Đành rằng khi đã vào đến đây, sự thật hiển nhiên đó chính là cái giá mà tôi và những thằng tù khác phải trả giá do tội lỗi của mình gây ra, nhưng quan niệm "đã là tù thì chẳng việc chó gì phải đối xử tử tế" của quản giáo đã ăn sâu vào suy nghĩ họ mất rồi, họ chẳng cần biết đến đằng sau những lý do bị tạm giam kia của tù là gì nữa, họ không cần biết rằng tù cũng có dăm bảy loại, với họ ở cái trốn này, hai chữ "tình người" hoàn toàn không có. Họ coi tù là lũ người bẩn tưởi, tanh hôi, nhưng hỡi ôi, chính họ mới là những người bẩn tưởi và tanh hôi nhất

Tôi không dám "vơ đũa cả nắm", ở đâu cũng có những người tốt, ngay cả trong số những người "trông tù" ở đây cũng vậy, nhưng mà hiếm lắm.
Tôi còn nhớ có một ông quản giáo phụ, chuyên đi trực vào ban đêm, lũ tù không gọi ông ấy là "thầy" mà gọi là "bố", xưng "con", ông ấy chính là một trong số rất ít những quản giáo ở đây (trường hợp khác tôi chưa gặp) được tôi cho là tốt. Một tuần 3 ca, cứ đến giờ trực là ông ấy đi một vòng, hỏi các buồng tình hình thế nào? Có thằng nào ốm đau gì không? Mỗi lần ông ấy đều chia cho các buồng, mỗi buồng 3 điếu vina (một dãy giam có 4 - 5 buồng), với tù thì điếu vina là quý lắm (quý đến mức, có một điếu thuốc thôi cũng phải chia cho bao nhiêu anh em cùng hút, mỗi thằng hút một hơi (dưới lớp "xe" khi được chia, thằng nào mà "bập" hơi dài là bị "soi" và bị chửi ngay), đi lấy cung hoặc đi xử về, lũ tù thường tranh thủ nhặt "tóp" thuốc người ta hút xong vứt đi để hút rồi tìm cách mang về buồng)....


[/FONT]
 

hmpstudio

Xe điện
Biển số
OF-28172
Ngày cấp bằng
2/2/09
Số km
2,052
Động cơ
11 Mã lực
Nơi ở
Bald Club & 77 Club
[FONT=&quot]Lại nói về ông quản giáo phụ được lũ tù gọi là "bố" này. Cũng đã có lần ông ấy được anh em tù dấm dúi đưa cho mấy trăm, nhưng ông ấy từ chối, ông nói : Tao biết chúng mày ở trong này cũng khổ lắm rồi, chúng mày giữ lấy mà dùng.
Những thằng nhà ở gần, khi nhận được giấy báo ra toà, muốn nhờ ông ấy gọi điện nhắn về gia đình, ông ấy sẵn sàng giúp đỡ (nhiều trường hợp giấy báo xử không đến được gia đình nên trước đi xử, tù hay tìm cách báo về cho gia đình biết). Ông ấy chỉ nhận nhắn báo xử, còn tất cả các lời nhắn khác ông ấy từ chối. Lũ tù hiểu lý do ấy vì sao.
Trong môi trường tù tội đầy dẫy bất công như thế này, việc ông ấy (chỉ là một quản giáo phụ) đối xử với tù như thế khiến tôi rất xúc động. Mỗi tuần lũ tù đều mong đến ngày trực của ông ấy. Có lẽ lũ tù cũng cảm nhận được rằng, đó là những khoảnh khắc "yên tĩnh và nhẹ nhàng" nhất trong "cơn bão".
Việc tôi xăm cho thằng "trực buồng", "ban" biết rất rõ, nhưng "ban" vào buồng "hành xử" như vậy cũng là có lý do của nó.
Nguyên nhân sâu xa cuối cùng thì vẫn là tiền, là bè cánh. Đúng là đồng tiền nó lấn át hết tất cả. Tiền làm cho con người ta biến chất, tha hóa.
Tôi hiểu rất rõ "nguyên tắc" của "ứng xử" với mỗi quan hệ "đầu tiên". Hiểu rất rõ cái thứ "văn hoá phong bì" nó không chỉ tồn tại ở nơi đây, mà nó tồn tại ở khắp nơi, bất cứ chỗ nào. Chỉ có điều, cái cách "ăn" và cách "đấm *** vào tù" của quản giáo ở đây thì không thể chấp nhận được.
Có hai nguyên nhân sâu xa ở đây:
Nguyên nhân thứ nhất thằng "trực buồng" bị ban "chơi" là bởi vì có một lần, gia đình thằng "trực buồng" nhờ "ban" (chẳng biết qua đâu mà biết "ban" nữa?) mang vào cho nó một tuýp thuốc ngứa, đồng thời hứa sẽ "hậu tạ" thầy, nhưng lại trót "quên" mất, chờ lâu không thấy, thế là "ban" cho là nhà nó láo, dám chơi mình. (sau này thằng "trực buồng" đi xử và gặp gia đình, thông tin này đã được kiểm chứng).

Nguyên nhân thứ hai (có lẽ là nguyên nhân chính) là "ban" không ưa "thầy" này, nói huỵch toẹt ra là "thầy" cậy quan hệ bên trên tốt nên đếch coi "ban" ra cái gì, thông thường thì "thầy" phải thường xuyên "quà cáp" cho "ban", nhưng có lẽ "ban" này thầy ít để ý, vì thế cho nên "ban" giận, "ban" muốn dằn mặt cho mà nhớ.
Cuối cùng quay lại thì cái điệp khúc "tù vẫn là thằng hứng" được thể hiện rõ mồn một.
Sau khi gọi chúng tôi ra phòng quản giáo, "thầy" mới buộc lòng lên tiếng:
- Anh ạ, vụ này anh để em giải quyết.
- Không được, để các ông "giải quyết" hỏng hết tù! (hô hô, nói nghe... ngứa éo chịu được)
Tay quản giáo kéo "ban" ra một góc "trao đổi" gì đó, mặt "ban" lúc này giãn ra chưa không còn như cái miếng giẻ rách nữa.
- Thằng này và thằng này về buồng chuẩn bị nội vụ đi kỷ luật! - Tay "ban" dùng mệnh lệnh và chỉ tay vào thằng "trực buồng" và thằng Toàn

Tôi ngước mắt lên, không ai đả động đến tôi cả, thật là vô lý bởi "thầy" không đời nào "nhẹ tay" với tôi đâu, không có "tiền tươi thóc thật" thì còn lâu "thầy" mới "đỡ". Ngay "thầy" cũng biết thừa, tôi mới chính là thằng trực tiếp xăm cơ mà. Nếu kỷ luật thì tôi phải là thằng đầu tiên bị đi chứ?
Tôi "đần mặt" ra nhìn theo bước đi của tay "ban", được một quãng tay "ban" bỗng quay lại
- Mày là em ông T...?
- Dạ, ông... T nào ạ?
- T... - Cục quản lý trại giam
- À, dạ vâng... - Tôi bắt đầu lờ mờ hiểu ra vấn đề
- Về buồng chấp hành tốt nghe chưa
- Dạ...
Thì ra là hắn quay lai để "kiểm chứng" cho chắc chắn, không lỡ lại "tha" nhầm cho tôi thì... phí.
Đúng là sống trên đời nhiều khi... "may hơn khôn" - Tôi đã rất may khi mà "được nhờ" từ sự quen biết giữa tay "ban" này với ông anh họ của tôi là trung tá trên Cục quản lý trại giam. Cũng nhờ đó mà tay quản giáo buồng giam của tôi cũng đã không nỡ... "vặt" tôi thêm, khi tôi được tha trở về buồng.
Lúc vào tù cứ ngơ ngẩn học làm thơ
Tôi mê mải với "mơ", với "mộng"
Ôm kỷ niệm theo thời gian để sống
Và xoay vòng trong thế giới hư vô
Vào tù, tôi trở nên trầm tư hơn trước rất nhiều, nhìn nhận sự việc gì cũng bằng những suy tư
Em ơi, ngoài đó có vui không?
Chỉ hỏi thăm thôi, chớ để lòng
Ngày tháng trôi đi không níu được
Đất trời xoay mãi chỉ hoài công
Còn chi mà cố cho thêm lụy
Tất cả hãy quên để thoát vòng
Sau trận mưa mây trời lại sáng
Nắng mưa mưa nắng chuyện hư không ...
[/FONT]
[FONT=&quot]Tôi liên tưởng đến các bậc tiền bối ngày xưa, thông cảm với cảnh tù đày mà họ trải qua nơi các nhà tù của Pháp, Mỹ. Có lẽ tôi bây giờ sướng hơn họ, bởi tù như chúng tôi còn có tiền để mà "dán", để mà "che" bớt đi sự đoạ đày.

Chuyện "ăn" tiền của quản giáo cũng muôn hình vạn trạng, chẳng phải nói đâu xa, ngay chính bản thân tôi đây, gia đình tôi đã phải lặn lội đến tận nhà tay quản giáo để mà "nhờ vả", hôm ấy trời mưa, mưa rất to.

[/FONT]
 

hmpstudio

Xe điện
Biển số
OF-28172
Ngày cấp bằng
2/2/09
Số km
2,052
Động cơ
11 Mã lực
Nơi ở
Bald Club & 77 Club
[FONT=&quot]Bố tôi như "thường lệ" (theo chỉ dẫn của những người "đi trước"), làm một gói quà to, nhét kèm trong đó là phong bì tiền cộng tên và số giam của tôi. Theo lời của bố tôi thì ngay cả người nhà của phạm nhân đến nhà nhờ vả nó cũng trịch thượng, ăn nói thì cộc lốc, thậm chí nó chẳng thèm mời bố tôi ngồi, nó chỉ ngắn gọn:
- Ông để đấy có gì tôi sẽ xem, giờ ông về đi có gì tôi sẽ báo lại.
Ôi cái sự "báo lại" của nó, không gì khác hơn là liên tục gọi điện "khủng bố" để moi tiền, thậm chí nó nhiều lần nó cho người khác gọi đến để "kể khổ" và có nhã ý "lo" cho tôi được "sướng" hơn...
Ở bên ngoài, người nhà của can phạm kiểu như bố tôi thì có biết gì đâu, thấy nó "rung" như thế thì thương con em mình khổ, nên đành phải "cắn răng" mà "nộp" chứ biết làm sao.
Chưa hết đâu, vợ và người yêu của can phạm chúng cũng không tha, cô nàng "chè Thái, gái Tuyên" của tôi cũng đã từng bị "gạ tình" tới 2 lần đấy. Hận lắm. Sau này có lần đi thăm tôi, nàng đã kể:
- Hôm ấy là thứ 7, tự nhiên em nhận được một cuộc điện thoại, giọng đàn ông, nói là anh ở trong đó gửi thư ra cho em, anh ta hẹn em ra quán cafe T... để nhận, anh ta nói anh ta là công an trong đó và "mang ra giúp"...
Bố cái thằng chó ấy chứ, giúp cái gì mà giúp, khi gặp em, thư thì chả nói, nó cứ ngồi khen em đẹp. Em hỏi thư, nó nói cứ từ từ đã. Mồm nó nói, tay nó kéo ghế ngồi sán lại chỗ em.

Tôi vốn đã rất "dị ứng" với những kẻ "trông tù" sau những gì mắt thấy tai nghe, thế nhưng đến nước này thì tôi không thể chịu đựng được, ngay cả những người ở bên ngoài mà nó cũng không tha, hỡi ôi đáng giận thay cho cái tên quản giáo ấy, tôi thề là sẽ có ngày tôi dạy cho nó một bài học, tôi muốn đối diện với nó ở bên ngoài xã hội, tôi muốn nhìn thấy nó thể hiện "bản lĩnh chó" của nó ở bên ngoài chứ không phải ở cái chốn này.

Qua nhiều sự việc, qua nhiều biến cố, chính môi trường tù này đã trui rèn tôi, đã dạy cho tôi biết thế nào là "tình đời". Tôi đã biết nhẫn nại và "suy nghĩ" hơn trước rất nhiều.
Tôi nhổm người như bị một cú đá vào chỗ hiểm
- Nó đã làm gì em rồi?
- Anh cứ bình tĩnh đã, nó không dám làm gì em đâu
Nàng trấn an tôi
- Em đã khéo léo từ chối và hẹn nó hôm sau nói chuyện, nó OK, nhưng chính cái hôm sau ấy nó đã phải xin lỗi em trước mặt anh T (anh T là anh họ tôi - công tác tại Cục quản lý trại giam)
Anh T đã "bốp" thẳng vào mặt nó :
- Mày muốn gì? Mày có thích tao gọi thẳng cho ông H giám thị trại không? Tao nghiêm túc cảnh cáo mày - Thằng em tao khi ra mà nói là mày đã quá đáng với nó thì mày đừng trách tao. Hôm ông già nó đến tao đã bỏ qua rồi. Mày thấy chưa có ai ra mặt thì mày làm càn à? Mẹ, một vừa hai phải thôi chứ.
Có lẽ cái "mác" Trưởng một phòng trên Cục quản lý trại giam của ông anh họ tôi đã khiến tay quản giáo phải "mật xanh mật vàng", nó ra sức thanh minh là chỉ có ý tốt thôi. Tiên sư nó chứ, nó "tốt" thật đấy.

Chính bố tôi khi biết sự việc, ông sốc, huyết áp của ông lên cao vùn vụt và chỉ thiếu một chút nữa là đột quỵ, những cú điện thoại "hỏi thăm" của chúng nó còn chưa đủ hay sao mà lại còn bày đặt làm cái trò mất dạy như thế. Chính bố mẹ tôi và những người thân trong gia đình tôi đã nói thẳng: Sự bẩn thỉu không chỉ dừng lại ở phía trong trại giam đâu, nó lấn át cả ra ngoài, nó "ăn theo" những đứa bị tạm giam trong đó, một sự "lạm dụng phi nhân tính".

Trước đây, nếu ai đã từng theo dõi vụ tham ô của một trưởng phòng kinh doanh tại công ty ô tô Daewoo, thì sẽ biết người tham ô đó tên là gì. Chính vợ anh ta đã "phải" cặp kè với một tay quản giáo để đổi lại "suất trách nhiệm" cho chồng (tôi dùng từ "phải" trong ngoặc kép vì cũng có thể do vợ anh ta "dửng mỡ", nên đã tặc lưỡi để "tiện cả đôi bề").

Nói đến quản giáo để phần nào hình dung được rằng, trong tù, không phải chỉ có dân anh chị, không phải chỉ có đánh đấm, không phải chỉ có bất công không thôi. Còn có rất nhiều điều do bạn tù kể (còn kinh khủng và dã man hơn rất nhiều những gì tôi chứng kiến) nhưng vì tôi không chắc chắn nên tôi sẽ viết để tham khảo ở phần cuối của cuốn hồi ký này.
Trong tù, đôi khi con người ta cứ phải giật mình khi chứng kiến những sự việc diễn ra trước mắt. Tất cả đều là những thứ mà ở ngoài dù có đầu óc tưởng tượng đến mấy tôi cũng không hình dung ra nổi.

Quay lại với những ngày đầu tôi mới "nhập kho", tôi cứ phải lần lượt chứng kiến hết "sự hành xác" này đến "sự hành xác" khác của tù với tù.
Về cơ bản thì "nội quy" do lũ tù đặt ra có mấy câu then chốt kiểu như: "Có mắt như mù, có tai như điếc, có mồm như câm", phải thuộc "ba không, ba có", phải học và nhớ kỹ là "Đối với cán bộ phải ăn gian nói dối, đối với anh em tù phải tuyệt đối trung thành"...
Còn riêng với mỗi tội danh cụ thể thì lũ tù đều có những "triết lý" khác nhau để "lên lớp" cho lính mới.
[/FONT]
[FONT=&quot]Trong các loại tội thì tù ghét nhất là tội "hiếp dâm", thằng nào mắc tội "hiếp dâm" vào đây thì thôi rồi, cứ phải nói là "bết xê lết" luôn. Tôi chưa thấy cái kiểu "hành" nào tởm hơn thế


[/FONT]
 

hmpstudio

Xe điện
Biển số
OF-28172
Ngày cấp bằng
2/2/09
Số km
2,052
Động cơ
11 Mã lực
Nơi ở
Bald Club & 77 Club
[FONT=&quot]Ngày... tháng... năm...
- Có lính mới, có lính mới - mấy thằng "xe" nhao nhao
Tôi nhìn ra ngoài cửa, từ phía ngoài, tay quản giáo dẫn vào hai thằng can phạm mới
- Ngồi xuống góc "tủ lạnh" và chấp hành nghe chưa
Nói rồi tay quản giáo đi ra. Tôi biết cái kiểu "đi ra" không thèm "nhắn gửi" gì thằng "trực buồng" như thế tức là không có "vẹo" gì rồi. Như thế đồng nghĩa với việc tay quản giáo đã giao phó hoàn toàn hai thằng lính mới cho buồng tự "sắp xếp" và "xử lý"

Đang chuẩn bị giờ ăn cơm, nên lũ tù không "manh động" ngay vì sợ có "ban" đi kiểm tra. Chúng đợi đến sau khi điểm buồng xong.
Sau khi buồng đã "điểm", một mệnh lệnh được phát ra
- Kiểm tra "nội vụ" hai thằng lính mới!
Hai thằng "xe" toả ra hai góc, chúng lôi hết túi đồ của bọn lính mới ra để "kiểm tra". Mục đích của việc "kiểm tra" này là để xem có quần áo mới và còn tốt để "chẹt" (tịch thu), trong tù thì quần áo còn mới và tốt (nhất là đồ hiệu) sẽ được "chẹt" cho "các anh trên" dùng và dành dự phòng khi hết tiền sẽ đem ra đổi thuốc lào (một cái áo Nike hàng hiệu xịn vào đây đổi được... 1/3 gói thuốc lào).
- Mày có mang đồ vi phạm vào không?
- Dạ, không.
- Đ.mẹ mày, cụp mẹ mày cái "pha" xuống
Câu chửi được kèm theo một cú "táng" vào giữa đầu.
- Mày tội gì?
- Dạ... em... em... tội.... hiếp dâm ạ... - thằng lính mới lí nhí...
- Hô hô hô... ha ha ha... khặc khặc khặc... Anh em ơi thằng này tội... Hi... hi... ếp... ếp dâm.... này....
- Từ phía bên trên lập tức có những tiếng cười khả ố đồng loã.
- Cho thằng "hiếp dâm" lên đây
Thẳng lính mới nhổm dậy định đi lên, lập tức bị sút một phát vào giữa ngực
- Đ.mẹ mày... Bò lên...
Thằng lính mới sợ hãi bò lên quỳ trước mặt thằng "trực buồng"

- Tên?
- Dạ em là Nguyễn văn T...
Một cú sút vào mạng sườn kèm theo lời "nhắc nhở" - Nói với các anh phải thưa gửi đàng hoàng!
- Mày tội gì? Lúc nãy tao nghe chưa rõ...
- Dạ, thưa anh, em tội... hiếp dâm ạ...
- Á à.... kinh đây... Mày có biết trong tù các anh đang "vật" lắm không mà mày lại dám mang ngay cái tội "làm cho các anh phải thèm" vào đây?
Im lặng...
- Hơ, thằng này nó... "phịt" nhiều nên tai nó ù, nó điếc rồi.... Chúng này đâu, "thông tai" nó cho tao!
- Hai thằng xe với hai chiếc dép đúc đập liên tục vào tai thằng lính mới
- Em xin các anh, em xin các anh...
- Nghe rõ chưa con?
- Dạ em nghe rõ rồi ạ... Các anh tha cho em...
- Ừ, tha cho em... Thôi được rồi, chúng mày không được đánh nó nữa... Tao là tao "thương" mày lắm đấy... Tao không đánh nữa, tao "giao việc" cho mà làm vậy... Trước khi làm việc, mày... tụt quần ra cho tao xem chym?...
- Dạ em xin...
- Xin này - một cú sút chặn họng - Mày có muốn ăn đòn không? Tụt mẹ mày quần ra.
- Thằng lính mới đành phải ngoan ngoãn tụt quần...
- Ha ha ha... Hô hô hô... hố hố hố... Những tiếng cười vang lên...
- Chym cò thế này mà cũng đòi... hiếp dâm cơ à... Ha ha ha... Mày được đấy... Đ.mẹ nó chứ, chúng mày ơi, nhìn cứ như... quả ớt gió ấy... à không... như con đỉa ấy... ha ha ha....
Tôi cũng phải phì cười vì cái câu chửi của thằng "trực buồng", nhưng lúc đó do tôi chưa "nhớn" nên cũng không dám cười to, lúc ấy tôi tập trung quan sát để xem diễn biến tiếp theo sẽ thế nào.
- Chúng mày đâu, mang dụng cụ "lao động" lên đây cho thằng này.
- Một thằng "xe" cầm lên sợi chỉ và cái bàn chải.
- Giờ thì... cho chym "ngóc đầu" lên cho các anh xem!
Thằng lính mới lộ rõ sự sợ hãi, nó run rẩy
- Em em.
- Nhanh lên...
Nó không biết phải làm thế nào... nó cứ luýnh quýnh...
- Chúng mày giúp nó một tay...
- Mấy thằng "xe" thi nhau... búng...
- Thôi, không ăn thua... dùng bàn chải đi... Bắt nó kê "chym" lên thành "mà" ấy...
Một thằng "xe" túm tóc đẩy thằng lính mới quỳ dưới lòng "mà" và... hướng "chym" về phía trước.
Cái bàn chải trên tay một thằng "xe" khác làm đánh "bộp". Thằng lính mới "oằn tà là vằn" rên rỉ...
- Quỳ im không bố đập chết mẹ mày bây giờ...
Tiếp tục những cú "tẩn" bằng chuôi bàn chải. Khổ thân thằng lính mới nước mắt dàn dụa, chym nó đỏ au như vừa mới được "quay chín".
- Thôi, "đánh thức" thế được rồi, giờ cho nó... "tập bay" đi...
Thằng lính mới lập tức bị lấy sợi chỉ buộc làm ba nút, một nút vào đầu tí, một nút vào đầu chim và một nút vào ngón chân cái.
Đoạn chỉ ngắn, từ ngón chân đến chym chỉ chừng 30 cm và từ chym đến đầu tí cũng chỉ chừng như vậy. Tư thế buộc chỉ này khiến chó thằng lính mới không còn cách nào khác là phải khom gập người xuống, bởi nếu nó chỉ hơi thẳng lên, sợi chỉ sẽ căng ra và vô cùng đau đớn, cảm giác đau buốt sẽ còn hơn cả việc bị rạch dao vào ấy (chính thằng lính mới sau này đã "miêu tả" lại như thế)
- Giờ thì... "bay" đi con...
Thằng lính mới bị bắt "bay" quanh buồng... Nhưng làm sao mà nó "bay" được với cái tư thế ấy cơ chứ, thế là có một thằng xe cứ thỉnh thoảng... giật giật sợi dây chỉ..
- Để bố dạy mày "bay"...
Mỗi lần là một tiếng kêu đau đớn. Không thể hình dung được là tại sao lũ tù lại có thể độc ác như vậy. Sau này chúng giải thích là, riêng với tôi "hiếp dâm" thì không thể nhẹ tay được. Mấy cái thằng "bệnh hoạn" đó cần phải xử nghiêm.
- Em lạy các anh tha cho em...
- Đ.mẹ mày "cò quay" à... Mày không "bay" được chứ gì... thôi được rồi, bố "nhờ" mày một "việc khác" vậy. Chúng mày đâu, mang "ngựa xích thố" của anh lên đây cho thằng này nó "chăn".
- Từ ngoài "lồng", một thằng "xe" mang vào một cái lọ nhựa, bên trong có chứa một con kiến. Nó vẽ xuống lòng mà một cái vòng tròn nhỏ với đường kính chừng 20 cm, sau đó thả kiến vào đó và đưa cho thằng lính mới một cái que:
- Giờ thì "chăn" đi con, mày mà "chăn" không cẩn thận để "xích thố" của bố nó "phi" ra khỏi "doanh trại" là bố đập chết nghe chưa. "Chăn" cẩn thận, mày làm nó bị thương bố cũng đập mày chết...
Khỏi phải nói, với tư thế bị "buộc chỉ" thằng lính mới sẽ "vất vả" thế nào khi... "chăn ngựa"...
Chính tôi đã có lần thả con kiến vào vòng tròn và "chăn" thử xem thế nào, nhưng mẹ kiếp, kiến nó "hiếu động" lắm, nó cứ bò liên tục, chặn hướng này thì nó lại quay đầu bò hướng khác... Tưởng dễ, nhưng mà... quá khó. Đấy là tôi dùng cả bàn tay để chặn đấy, chứ đằng này nó phải dùng cái que bé tí để chặn, chưa kể lúc dùng que, chớ có được để cho nó bị thương...
[/FONT]
 

hmpstudio

Xe điện
Biển số
OF-28172
Ngày cấp bằng
2/2/09
Số km
2,052
Động cơ
11 Mã lực
Nơi ở
Bald Club & 77 Club
[FONT=&quot]chương 19[/FONT][FONT=&quot]

Có lẽ do cảm thấy việc hành hạ thằng lính mới cũng "tạm đủ", thằng lính mới được "tha" cho về chỗ, nhưng vẫn bị "buộc chỉ" vào người. Đúng là nếu biết trước thế này, tôi nghĩ, bố bảo nó cũng chẳng dám phạm tội. Tôi chưa nói đến, mức khung hình phạt dành cho loại tội này là rất cao. Điều 111, Bộ luật tố tụng hình sự quy định:
1 Người nào dùng vũ lực, đe doạ dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác giao cấu với nạn nhân trái với ý muốn của họ, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.
2 Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:
- Có tổ chức;
- Đối với người mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh
- Nhiều người hiếp một người;
- Phạm tội nhiều lần;
- Đối với nhiều người;
- Có tính chất loạn luân;
- Làm nạn nhân có thai;
- Gây tổn hại cho sức khoẻ của nạn nhân mà tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60%;
- Tái phạm nguy hiểm.
3 Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình
- Gây tổn hại cho sức khoẻ của nạn nhân mà tỷ lệ thương tật từ 61% trở lên;
- Biết mình bị nhiễm HIV mà vẫn phạm tội;
- Làm nạn nhân chết hoặc tự sát.
4 Phạm tội hiếp dâm người chưa thành niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi, thì bị phạt tù từ năm năm đến mười năm.
Phạm tội thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 2 hoặc khoản 3 Điều này, thì bị xử phạt theo mức hình phạt quy định tại các khoản đó.
5 Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

Quy định của pháp luật là thế, nhưng tiếc là việc nhận thức, giáo dục của chúng ra còn quá thấp, có quá ít người có thể hiểu biết để mà thấy được vấn đề. Ngay bản thân tôi, cũng gọi là học này học nọ, thế nhưng chỉ đến khi xảy ra sự việc, ký vào lệnh tạm giam tôi mới hiểu được là mình phạm vào tội "cố ý gây thương tích", được quy định tại điều 104 của Bộ luật tố tụng hình sự.
Giá như mà văn bản pháp luật có thể cập nhật ở ngay các bản tin trong trường học, hay các nơi công cộng, thì tôi thiết nghĩ, số người phạm pháp sẽ giảm đi rất nhiều.
Cũng phải nói rằng, nhờ có tù mà tôi có được một số kiến thức không nhỏ về pháp luật, tiếp xúc với những người phạm tội, tôi có thể biết được họ đã vi phạm vào điều bao nhiêu của Bộ luật hình sự và họ có tình tiết nào để tăng nặng hay giảm nhẹ tội không.
Bữa tối của tù được dọn ra, khi ấy là 20h30
Như một lũ "tằm ăn rỗi", chúng ào ào "bem" rất nhanh, nhanh nhất là lũ "vệ sinh". Thật ra gọi là ăn cho nó oách, chứ bọn bên dưới thì cũng có cái đếch gì để mà ăn đâu, có chăng chỉ là mấy miếng bánh mì khô (tù gọi là "bít - cốt") chấm với nước bể pha đường, sang lắm thì được 1/3 thanh lương khô. Cũng bởi đa phần những thằng tù ở đây lúc nào cũng là đói là khát cho nên hôm nào có được cái gì ăn "là lạ" là chúng khoái lắm.

Tù có mấy câu miêu tả về cái cảm giác "sướng" của mình như sau: "Thứ nhất là có lệnh tha, thứ nhì tại ngoại, thứ ba ra toà, thứ tư là gặp người nhà, thứ năm tắc tế, sáu là ăn tươi..."

[/FONT]
 

hmpstudio

Xe điện
Biển số
OF-28172
Ngày cấp bằng
2/2/09
Số km
2,052
Động cơ
11 Mã lực
Nơi ở
Bald Club & 77 Club
NGHhe truyện thằng phạm tội làm diêm ẩm thấy tội cho e Tình bị án oan ở Hà đông, bây h lại mắc bệnh thế kỷ. .... đúng là kiếp ng .v.v.... e dạo này khéo chuyển sang ăn chay thôi
Đề nghị các cụ ko ăn thịt c.hó nhá ;)
 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top