Hỏi giá i30 ????????????

CHI HUA HUA

Xe buýt
Biển số
OF-7343
Ngày cấp bằng
22/7/07
Số km
812
Động cơ
548,220 Mã lực
Tuổi
48
Website
www.adz.com.vn
[FONT=.VnTime]B¸c nµo biÕt gi¸ i 30 t¹i thêi ®iÓm hiÖn t¹i ,muèn lÊy xe lu«n . theo cÊu h×nh d­íi ®©y th× cho e biÕt víi . E xin hËu t¹ b»ng votka[/FONT]
[FONT=.VnTime][/FONT]
[FONT=.VnTime][/FONT]

[FONT=.VnTime]HUYNDAI i30 b¶n EXTREME[/FONT]
[FONT=.VnTime][FONT=.VnTime]- §éng c¬ 1600 cc m¸y x¨ng[/FONT][/FONT]
[FONT=.VnTime][FONT=.VnTime]-Xe míi 100% mµu xanh[/FONT][/FONT]
[FONT=.VnTime]-S¶n xuÊt n¨m 2008[/FONT]
-[FONT=.VnTime] Mµu xanh Moonlight blue (9D)[/FONT]
[FONT=.VnTime]-C«ng suÊt cùc ®¹i: 121 hp, m« men xo¾n cùc ®¹i 16,6 Nm[/FONT]
[FONT=.VnTime]-Dµi x réng x cao: 4.245 x 1.775 x 1.480[/FONT]
[FONT=.VnTime]-Sè tù ®éng 04 cÊp[/FONT]
[FONT=.VnTime]-Xe nhËp khÈu Hµn Quèc[/FONT]
[FONT=.VnTime]-Lazang ®óc cì lèp 205/55R16[/FONT]
[FONT=.VnTime]-G­¬ng ECM (chèng chãi)[/FONT]
[FONT=.VnTime]-Ve ®u«i tÝch hîp ®Ìn phanh[/FONT]
[FONT=.VnTime]-G¹t níc kÝnh tríc vµ kÝnh sau d¹ng c¶m øng tù ®éng, gi¾c nèi ®iÖn tho¹i víi xe[/FONT]
[FONT=.VnTime]-KÝnh l¸i chÝnh, cöa sæ trêi d¹ng c¶m øng[/FONT]
[FONT=.VnTime]-D©y ®ai an toµn ®iÒu chØnh, ®ång hå ®iÖn tö[/FONT]
[FONT=.VnTime]-HÖ thèng ®iÒu hoµ tù ®éng ®Çy ®ñ, ®Ìn s¬ng mï[/FONT]
[FONT=.VnTime]-C¶nh b¸o lïi, néi thÊt da mµu ®en[/FONT]
[FONT=.VnTime]-Cöa sæ nãc, ¨ng ten nãc, ®ång hå ®iÖn tö, tùa ®Çu sau chia, d©y ®ai an toµn ®iÒu chØnh[/FONT]
[FONT=.VnTime]-KÝnh chèng tia UV, audio 06 ®Üa, 06 loa[/FONT]
[FONT=.VnTime]-HÖ thèng tói khÝ quanh xe (06 tói khÝ), 02 tói khÝ hµng ghÕ tríc + 02 tói khÝ ®Çu gèi, 02 tói khÝ dÌm hai bªn bao gåm c¶ hµng ghÕ sau. -Tèi ®a lµ 08 tói khÝ [/FONT]
[FONT=.VnTime]-Phanh EDB - ABS, tay l¸i gËt gï, hép trung t©m[/FONT]
[FONT=.VnTime]-HÖ thèng ®iÒu chØnh ©m thanh, ®iÖn tho¹i tÝch hîp trªn v« l¨ng[/FONT]
[FONT=.VnTime]-Ch×a kho¸ th«ng minh ®iÒu khiÓn tõ xa[/FONT]
[FONT=.VnTime]-HÖ thèng c©n b»ng ®iÖn tö, sëi g¬ng chiÕu hËu hai bªn, g¬ng chiÕu hËu tù ®éng côp[/FONT]
[FONT=.VnTime]-G¬ng kÝnh ®iÖn, tay n¾m cöa m¹ cr«m[/FONT]
[FONT=.VnTime]-Sëi ghÕ, hÖ thèng ®iÒu khiÓn ¸nh s¸ng tù ®éng[/FONT]
[FONT=.VnTime]-V« l¨ng cÇn sè bäc da, tÊm che n¾ng[/FONT]
[FONT=.VnTime]-C¸c chi tiÕt kü thuËt kh¸c theo ®óng tiªu chuÈn cña nhµ s¶n xuÊt[/FONT]
 
Chỉnh sửa cuối:

BIC.Vietnam

Xe tải
Biển số
OF-12197
Ngày cấp bằng
20/12/07
Số km
278
Động cơ
527,780 Mã lực
Tuổi
48
Nơi ở
Some where in the world
Website
www.bicvietnam.com
Cụ mua I30 rùi bán lại cho em cái KM biển xấu xấu của cụ nhé, em sẽ chỉ chỗ cho ...
 

philongcar

Xe tăng
Biển số
OF-17206
Ngày cấp bằng
9/6/08
Số km
1,273
Động cơ
520,530 Mã lực
chẳng hiểu sao đại lý ít nhập con này , toàn đến premier là hết
 

BOBBY06

Xe tải
Biển số
OF-13758
Ngày cấp bằng
6/3/08
Số km
247
Động cơ
519,770 Mã lực
Về đến Hà nội khoảng 37000$ (giá thuế mới nhất). Bác thử gọi cho bạn em số 0913520773 - Mr. Dũng xem sao nhé. Bác ấy mới về 1 lô 12 chiếc hay sao í!!!
 

tập_lái

Xe buýt
Biển số
OF-14568
Ngày cấp bằng
6/4/08
Số km
900
Động cơ
523,300 Mã lực
Nơi ở
Hà Lội
B¸c nµo biÕt gi¸ i 30 t¹i thêi ®iÓm hiÖn t¹i ,muèn lÊy xe lu«n . theo cÊu h×nh d­íi ®©y th× cho e biÕt víi . E xin hËu t¹ b»ng votkaHUYNDAI i30 b¶n EXTREME
- §éng c¬ 1600 cc m¸y x¨ng
-Xe míi 100% mµu xanh
-S¶n xuÊt n¨m 2008
- Mµu xanh Moonlight blue (9D)
-C«ng suÊt cùc ®¹i: 121 hp, m« men xo¾n cùc ®¹i 16,6 Nm
-Dµi x réng x cao: 4.245 x 1.775 x 1.480
-Sè tù ®éng 04 cÊp
-Xe nhËp khÈu Hµn Quèc
-Lazang ®óc cì lèp 205/55R16
-G­¬ng ECM (chèng chãi)
-Ve ®u«i tÝch hîp ®Ìn phanh
-G¹t níc kÝnh tríc vµ kÝnh sau d¹ng c¶m øng tù ®éng, gi¾c nèi ®iÖn tho¹i víi xe
-KÝnh l¸i chÝnh, cöa sæ trêi d¹ng c¶m øng
-D©y ®ai an toµn ®iÒu chØnh, ®ång hå ®iÖn tö
-HÖ thèng ®iÒu hoµ tù ®éng ®Çy ®ñ, ®Ìn s¬ng mï
-C¶nh b¸o lïi, néi thÊt da mµu ®en
-Cöa sæ nãc, ¨ng ten nãc, ®ång hå ®iÖn tö, tùa ®Çu sau chia, d©y ®ai an toµn ®iÒu chØnh
-KÝnh chèng tia UV, audio 06 ®Üa, 06 loa
-HÖ thèng tói khÝ quanh xe (06 tói khÝ), 02 tói khÝ hµng ghÕ tríc + 02 tói khÝ ®Çu gèi, 02 tói khÝ dÌm hai bªn bao gåm c¶ hµng ghÕ sau. -Tèi ®a lµ 08 tói khÝ
-Phanh EDB - ABS, tay l¸i gËt gï, hép trung t©m
-HÖ thèng ®iÒu chØnh ©m thanh, ®iÖn tho¹i tÝch hîp trªn v« l¨ng
-Ch×a kho¸ th«ng minh ®iÒu khiÓn tõ xa
-HÖ thèng c©n b»ng ®iÖn tö, sëi g¬ng chiÕu hËu hai bªn, g¬ng chiÕu hËu tù ®éng côp
-G¬ng kÝnh ®iÖn, tay n¾m cöa m¹ cr«m
-Sëi ghÕ, hÖ thèng ®iÒu khiÓn ¸nh s¸ng tù ®éng
-V« l¨ng cÇn sè bäc da, tÊm che n¾ng
-C¸c chi tiÕt kü thuËt kh¸c theo ®óng tiªu chuÈn cña nhµ s¶n xuÊt


Cụ gõ bằng cái font đíu gì mà nhà cháu chả đọc được giè.

 

hachi

Xe tăng
Biển số
OF-84
Ngày cấp bằng
31/5/06
Số km
1,596
Động cơ
597,860 Mã lực
Tuổi
48
Nơi ở
Le bon cafe

tập_lái

Xe buýt
Biển số
OF-14568
Ngày cấp bằng
6/4/08
Số km
900
Động cơ
523,300 Mã lực
Nơi ở
Hà Lội
Em vẫn đọc bình thường mà!
Sao bên nhà em thì nó vỡ tóe loe ra thể nhỉ. Chết mịa.... Có khi hôm qua con lap của em nằm cạnh con lap của mấy em trong quán karaoke.... Có khi nó bị dính mịa nó HIV mất roài:'(
 

vinhcon

Xe tải
Biển số
OF-4455
Ngày cấp bằng
27/4/07
Số km
230
Động cơ
551,000 Mã lực
Tuổi
39
Nơi ở
21 Lê Văn Lương
Ngoài HIV có khi dính thêm tý Giang Mai +lậu thái :)):)):)):)):))
 

hachi

Xe tăng
Biển số
OF-84
Ngày cấp bằng
31/5/06
Số km
1,596
Động cơ
597,860 Mã lực
Tuổi
48
Nơi ở
Le bon cafe
Sao bên nhà em thì nó vỡ tóe loe ra thể nhỉ. Chết mịa.... Có khi hôm qua con lap của em nằm cạnh con lap của mấy em trong quán karaoke.... Có khi nó bị dính mịa nó HIV mất roài:'(
Chết thật! Cụ liều quá, sao ko bọc túi nylon vào cho nó:21:
 

tập_lái

Xe buýt
Biển số
OF-14568
Ngày cấp bằng
6/4/08
Số km
900
Động cơ
523,300 Mã lực
Nơi ở
Hà Lội
Ngoài HIV có khi dính thêm tý Giang Mai +lậu thái :)):)):)):)):))
Cụ đừng có nhẩy lam bát đa trên lỗi khổ của cháu nhá.

Cụ Hạ Chì viết

Chết thật! Cụ liều quá, sao ko bọc túi nylon vào cho nó:21:
Cháu bọc 2 lần ni lông rồi mà không hiểu thế đíu lào nó vẫn rính cụ ợ

:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(
 

philongcar

Xe tăng
Biển số
OF-17206
Ngày cấp bằng
9/6/08
Số km
1,273
Động cơ
520,530 Mã lực
Bác remove vietkey or unikey đi rồi cài lại bản VIETKEY 2000 FULL cho nó là ok mà :69::69:
 

Rabbit_Hanoi

Xe hơi
Biển số
OF-13942
Ngày cấp bằng
13/3/08
Số km
122
Động cơ
517,920 Mã lực
Tuổi
45
Ui các bác spam kinh thía, I30 cơ mà các bác, sang luôn chủ đề khác rùi
 

Winstorm07

Xe container
Biển số
OF-13886
Ngày cấp bằng
11/3/08
Số km
7,212
Động cơ
588,920 Mã lực
Nơi ở
Seoul-Korea
Sao bên nhà em thì nó vỡ tóe loe ra thể nhỉ. Chết mịa.... Có khi hôm qua con lap của em nằm cạnh con lap của mấy em trong quán karaoke.... Có khi nó bị dính mịa nó HIV mất roài:'(
Máy 4` thì nó thế chứ còn sao nữa :P:P:69:
 

hoanghai_lhnk28

Xe hơi
Biển số
OF-14167
Ngày cấp bằng
21/3/08
Số km
135
Động cơ
517,150 Mã lực
Cụ đừng có nhẩy lam bát đa trên lỗi khổ của cháu nhá.Cháu bọc 2 lần ni lông rồi mà không hiểu thế đíu lào nó vẫn rính cụ ợ

:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(


Các bác nhà mình xa đà quá, đang nói về I30 của bác chi cơ mà..
 

danmexe

Xe điện
Biển số
OF-2577
Ngày cấp bằng
29/11/06
Số km
2,427
Động cơ
587,870 Mã lực
Cảnh cáo lần 1 với các bác ...phải quay lai vấn đề chính của chủ Topic - nếu không em sẽ xoá bài các bác đới...:21:
 

CHI HUA HUA

Xe buýt
Biển số
OF-7343
Ngày cấp bằng
22/7/07
Số km
812
Động cơ
548,220 Mã lực
Tuổi
48
Website
www.adz.com.vn
Oài ,cái thớt của ông hanamco sáng nay đưa lên bị xóa rồi bác ifa ơi :'(
 

CHI HUA HUA

Xe buýt
Biển số
OF-7343
Ngày cấp bằng
22/7/07
Số km
812
Động cơ
548,220 Mã lực
Tuổi
48
Website
www.adz.com.vn
ông nào vào spam nữa là tôi bắn cho đỏ đít đấy :mad:

@ hachi : hôm nào em phải sang LGT yết kiến bác mới được (b)
 

CHI HUA HUA

Xe buýt
Biển số
OF-7343
Ngày cấp bằng
22/7/07
Số km
812
Động cơ
548,220 Mã lực
Tuổi
48
Website
www.adz.com.vn
Em vừa PM cho bác đấy bác ifa ơi ? Tối nay e sẽ hỏi thêm giá
 

chi_pheo1983

Xe điện
Biển số
OF-3248
Ngày cấp bằng
29/1/07
Số km
2,842
Động cơ
585,920 Mã lực
Tuổi
38
Nơi ở
Linh đàm
Website
www.muaxetragop.vn
bác ơi hỏi có kết quả gì thì Post lên cho ae biết bác nhé :D
 

philongcar

Xe tăng
Biển số
OF-17206
Ngày cấp bằng
9/6/08
Số km
1,273
Động cơ
520,530 Mã lực
Bên em bán i30 deluxe quèn màu bạc với tím than 29,5k ^^
 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top